Egy nap Debrecen

 

Az ember szombat reggel bekapcsolta a Pe­tőfi rádiót, és Debrecenben találta magát. Egy álló napon át az ország második váro­sa volt a helyszíne és a témája a nyugati nor­mán majdnem fogható adó csaknem vala­mennyi műsorának. Még nem pirkadt, ami­kor elkezdődött a kap­csolás, és éjfél felé járt, amikor a Cívis Hotelbe bekvártélyozódott stáb elbúcsúzott Hajdú-Bi­har székhelyétől. Bizony, elhomályosult az ember tekintete, amikor az apró betűi miatt amúgy alig ol­vasható rádióújságban felfedezte az ismerős helyszíneket meg a sok ismerős helyi köz­reműködőt, akiket a rádiósok a mikrofon elé ültettek.

A városháza képviseletében nem más, mint Hevessy József polgármester fogadta a gaz­daságban jártas vendégeit, a Disputában polgárok, pártfogók és tollforgatók, a helyi médi­u­mok vezetői mutatkozhattak be, volt séta, irodalom zenével, még a jó ebédhez is innen szólt a nóta, s az olyan állandó mű­sorok, mint a Szív küldi, a Tangó vagy a Gordiusz, debreceni kü­lönkiadással jelentkez­tek. A Debreceni szalon című, ugyancsak be­szélgetős összeállításban a helyi civil szer­vezetek vezetői kaptak alkalmat a szólásra, az Esti kérdésben művészek vallottak a vá­roshoz fűződő kapcsolatukról, s a nap a Cso­konai Színház egyik előadásáról ké­szített ke­resztmetszettel zárult.

Nagy nap volt. A záró Búcsú Debrecen­től című blokkból megtudhattuk, hogy a Petőfi stábja tizenhetedik alkalommal szállt ki vidéki városba, s hogy ilyenkor a há­rom riporter kö­zül kettő egy szállodai szo­bában alszik, közösen reggelizik és ebédel. Mi történt Debre­cen­ben? Egyikük leugrott újságért, s ha már arra járt, benézett a Nagytemplomba (az a sárga, két­tornyú épület a főutcán). Igen ám, de miközben a reggeli fényben csodálta a puritán fehér fa­lakat, véletlenül rázárták az ajtót, s ha nem jár arra valaki, könnyen megeshetett volna, hogy a műsor mínusz egy riporterrel zaj­lik le. E kedves kis eset rávilágít arra, milyen ve­szélyekkel kell szembenéznie annak, aki ki­teszi a lábát az ötödik kerületből. Nem cso­da, ha az adás vé­gén a műsorvezetők a köz­reműködők felsorolását a gépkocsivezetők­kel kezdték. Meg is ér­de­melték a köszöne­tet, mint mindenki, aki rendesen, keményen dolgozott.

A csevegős műsorokban a ripor­terek nem győzték kérdezni, a debreceniek pedig elma­gyarázni, hogy milyen is az a debreceni szellemiség, karakter, no meg a cívis mentalitás. Elénk tárult az egész ide­genforgalmi vertikum a kálvinizmustól kezdve a szürke gulyáig. Büszkeség tölthet­te el az országot, hogy olyan városa van, amelyre a Magyar Rádió 900 per­cet áldoz.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)