Szószék, stílus

 

Megfigyelők szerint az ún. szocializmus évti­zedei alatt a hatalommal szemben engedéke­nyebb református egyház jobban korrodáló­dott, mint az önállóságát erőteljesebben védel­mező katolikus kar. A rendszerváltozás meg­teremtette a lehetőséget arra, hogy a magyar­országi egyházak ismét elfoglalják rendes he­lyüket a társadalom életében, ám a belső tisz­tulás, mint bizonyos jelek mutatják, fájdalmak­kal járó, hosszas folyamat.

A történelmi egy­házak szerepének újraértelmezését a magyar médiakatonák egy része – a korábbi hatalom­hoz fűződő szoros viszonyuk, ateizmusuk, il­letve eltérő vallásuk miatt – gyanakvóan, el­lenségesen fogadta. A jó memóriájúak emlé­kezhetnek arra a dühödt sajtó­had­járatra, amely az első demokratikus kormányra zúdult a tö­megkommunikáció által egzisz­tenciális fenye­getésként tételezett „keresztény kurzus" miatt. Nos, az eltelt idő nemhogy el­oszlatta az ag­godalmakat, hanem világossá tette, hogy a ma­gyarországi egyházak nem sokkal kedvezőbb körülmények között teljesítik hivatásukat, mint azt tehették 1947 és 1990 között.

Az elmúlt rendszer istentagadó ideológiá­ja megtette a hatását, a magyar társadalom „val­lásilag túlnyomórészt analfabéta" lett azokban az évtizedekben. Ezek a szavakkal, Bölcskei Gusztáv református püspök, a Magyar­országi Református Zsinat lelkészi elnöke jel­lemezte az egyházak mai társadalmi környe­zetét a Kossuth rádió vasárnap déli Névjegy című műsorában. Nem váltak feleslegessé a szavak az elektronika korában sem – tette hoz­zá az együttérzőn érdeklődő Vértessy Sándor mikrofonja előtt. A tavalyi év végén megvá­lasztott debreceni teo­lógiai tanár az ország leg­fiatalabb püspöke, nem véletlenül kezdte a riporter az egyórás be­szélgetést a nemzedék-és stílusváltás felemlegetésével. A hatgyerekes lelkészcsaládban szü­letett Bölcskei Gusztáv tisztelettel emlékezett a „nyugalmat, erőt és tartást" adó református kollégiumra és egyko­ri tanáraira, akiknek döntő részük volt abban, hogy ő Isten szolgálatába szegődött.

A háttér megrajzolásánál azonban lényegesebbek vol­tak a református egyház szerep­vál­tására uta­ló megjegyzései. Kifejtette, a politika sokkal fontosabb annál, mintsem hogy át­en­gedhető lenne a politikusoknak. Mindahhoz, ami az embert érinti, köze van az egyházaknak; a kér­dés nem az, hogy politizáljon-e az egyház, ha­nem az, hogy azt miként tegye.

A megváltozott helyzetben – fogalmazó­dott meg higgadt céltudatossággal – másként kell mondani az evangéliumot. Az egyház­nak az egyes ember személyes problémáit is komolyan kell venni, de nem úgy, hogy mindenre tudja a megoldást. A Biblia nem a bölcsek köve – szö­gezte le a Kollégiumi kántus énekével bensőségessé hangolt mű­sorban a magyar református egyház feje.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)