Ingázó énekes (Hormai-Horváth József)

 

A Csokonai Színház ope­raelőadásainak látogatói kö­zelebbről hat éve ismerhetik nevét. Hormai-Horváth József, a Magyar Állami Ope­raház tagja azóta a debrece­ni operatársulat vezető teno­ristája, sok sikeres bemutató részese.

Pályája rendhagyó módon kezdődött: 1968-75 között az Állami Népi Együttes kórusában énekelt, onnan jelentkezett meghallga­tásra az Operába.

„Barátaim unszolására jelentkeztem” – emlékezik. „A Nürnbergi mesterdalnokok egy kis szerepében debütáltam; érdekes, hogy ugyanebben az operában az idén már Walter szerepét éneklem. De van egy másik párhuzam a pályámon: a Fidelióban az első rabot éne­keltem, amikor Simándy Jó­zsef Florestant. Most én va­gyok Florestan."

Kezdetben Mozart-énekesként foglalkoztatták hangjának lírai árnyalata miatt. Énekelt a Varázsfuvola és a Szöktetés a szerájból című zeneművekben, majd váltás­ként egyre több hősi szerep­pel bízták meg.

„Részben szükségmegol­dásként próbáltak ki, hogy tudok-e úszni az árral, ké­pes vagyok-e megtanulni a szakmát. Gardelli vezényle­tével énekeltem a Norma fő­szerepét, a Walkürben Sigmundot, Durkó Mózesének címszerepét. Nehéz időszak volt, energiákat és alkalmaz­ko­dó­képességet próbáló. Úgy érzem, sikerült helytállnom. Ebben sokat köszönhetek dr. Sípos Jenő professzor szak­mai irányításának és énekes feleségemnek, Rohonyi Ani­kónak, akivel szak­mailag ideális segítőtársai vagyunk egymásnak."

1980-ban azonban felújítás miatt bezárt az Operaház, új igazgató került az intéz­mény élére. Fellazultak az éneklési kötelezettségek, az Erkel Színházban nem min­denkinek jutott szerep. A társulat vezető művészei kö­zül többen külföldi szerző­déseket kötöttek, Hormai-Horváth József útja azonban kelet felé, Debrecenbe veze­tett.

„Egyfajta életművészség szükséges ahhoz, hogy az ember huzamosabb ideig bírja a kétlaki, külföldi és hazai életet; másrészt pedig az itthoni feladatokat is el kell látni valakinek. Én nem is kerestem a lehetőséget: az Állami Népi Együttessel be­utaztam a világot, elegem van a ván­dorlásból. Azt is tapasztalhattam, hogy oda­kint könyörtelenül kemény az élet. Alkalmi ven­dégszereplések így is adódnak, a közeljövőben például az NSZK-ban és Írországban. Mindezek tudatában szívesen fogadtam Szabó László zeneigazgató hívó szavát, és választottam második szín­házamul a debrecenit. Öröm­mel mondhatom, hogy ha­mar megszerettek a kollé­gák és a vezetők is. Megér­tették, hogy elsődleges köte­lezettségeim Pesthez kötnek, s az itteni igény­be­vételt eh­hez kell igazítani."

Az Aida 1980-as felújítá­sában mutatkozott be a Cso­konai Színházban Hormai-Horváth József (a Hormai előnevet csak az utóbbi idő­ben használja megkülönböz­tetésül), s azóta minden évadban két-három jelentős új szerep megformálása vár rá Debrecenben. Íme, a cím­sor: Fidelio, Jolanta, Bohém­élet, Faust, Bánk bán, Sze­relmi bájital, Hunyadi Lász­ló, C'est la guerre, Paraszt­becsület, Bajazzók, Varázs­fuvola és Brankovics György. Simándy Józsefen kívül ő az egyetlen magyar tenoris­ta, aki egy évadon belül há­rom Erkel-operában is sze­repel. És a debreceni jelen­léttel párhuzamosan mintha a fővárosban is megszapo­rodtak volna fellépései.

„Igen, kezdek újra divatba jönni. Énekelek a rádióban, hangversenyeken/lemeze­ken, s az Operaházban is megtisztelő feladatok vár­nak. Szerencsére jó kapcso­lat alakult ki két társulatom között. Volt arra is példa, hogy itt megtanult darabban ott sikerrel ugrottam be. Debrecenből többen szerződ­tek az Operába, most már rendszeresek a vendégsze­replések, ott megbecsülik az itteni munkát. Mondta is tré­fásan Mihály András igaz­gató, hogy ha nekem ilyen jól megy, több kollégát is Debrecenbe küld tanulni, mielőtt beállítaná őket.”

Milyen különbséget lát a két társulat között?

„Nagyon nagy színvonalbeli különbségekről nem beszélhetünk, bár Pesten természetesen több a jó énekes. A debreceni színház háromtagozatú, nehéz az egyeztetés, valamelyik mindig háttérbe szorul. Kevesebb a próbalehetőség, a felkészülési idő is. Ennek ellenére jók a lehe­tőségek, anyagilag is; ezért sem értem, hogy a kollégák miért húzódoznak a vidékre menéstől. Életemben nekem három kívánságom volt: a Varázsfuvola, a Bánk bán és az Othello. Ebből eddig kettő teljesült. Huszonhat főszerep van mögöttem, ebből egy tucat Debrecenben. Igaz, ez sportszerű, áldozatokra képes életvitelt kíván. Nem szabad kényelmesnek lenni, jó fizikum szükséges ahhoz, hogy az embernek megfelelő légzéstechnikája, munkabírása és koncentráló képessége alakuljon ki. Én például minden előadás előtt expan­derrel dolgozom. hogy a mecha­nikai erőt a karizmok­ban fejtsem ki, és a torko­mat kíméljem."

Beszélgetünk. Céltudatos­ságról, önmegtartóztatásról, a hang életképességének idő­tar­tamáról („szeretném meg­érni a nyugdíjkorhatárt”), próbamódszerekről („szerencsém, hogy nyolc évig ta­nultam zongorázni, s így magamat tudom korrepetál­ni”), a szerepek különböző kívá­nalmairól. Egyszer minden előzmény és ma­gyarázat nélkül néhány, a társalgás addigi me­netétől elütő mondat szakad ki be­lőle.

„Felfordult a világ: nem volna jó, ha odáig mennének a dolgok, hogy a művész megtűrt személy legyen. Akárhogy van, a közönség végül is őérte megy be a színházba, s azt a bánás­módnak is tükröznie kellene. Jó volna, ha a művészek szavakkal és erkölcsi díjakkal is kifejezett megbecsülése minél közvetlenebb lehetne. Munka közben és általában is.

Kérdezem, hogy mire gondol konkrétan, de csak legyint. Ez már nem tartozik a nézőre: ez már a kulisszák mögötti világ sajátja. És nem akar illúzióromboló lenni. De ő is nagyon jól tudja, hogy végül is nincs két világ. Ezt az egyet pedig csak látszatra parcellázhatják különálló részekre díszletek, reflektorok.

(Hajdú-bihari Napló, 1985)