Operettvilág (Szirmai Albert: Mágnás Miska)

 

Hajlamos volnék aképpen vélekedni, hogy az operett megközelítésének adekvát módja ma már nem lehet más, mint az irónia; de is­merve a realitásokat, aligha vitatható el a szín­há­zak­nak, mint élet- és mesepótló funkciókat- is betöltő intéz­ményeknek, joga, hogy a szóra­koz­tatás elsődleges kö­vetelményét szem előtt tart­va, vállalják az áttételek nélküli megjelenítés anakro­nizmusát is.

Ez ter­mészetesen mentesíti az em­bert a tartalmi elemzés fá­rasztóan gondolatigényes kö­telme alól, viszont azzal az előnnyel jár, hogy több hely s figyelem juthat az előadás formai elemeinek máskor bizony gyakran szűk terje­delemre korlátozott értékelé­sére – aminek alighanem egyaránt örül közönség és társulat. A további fölösleges alapve­té­seket mellőzve, lás­suk hát, mire jutott a Csoko­nai Színház a Mágnás Miská­val, Szirmai Albert operett­jével.

A jelekből ítélve Beke Sándor rendező (mint ven­dég), ha nem akarta is idéző­jelbe tenni a háromfelvonásos játékot, kísérletet tett arra, hogy díszlet, jelmez, koreográfia és színészi játék befolyásolásával némileg va­lószerűbbé tegye a mű rózsa­szín álomvilágát. Elidegenítő effek­tusokkal (háttérvetítés, groteszk tánclépések, jelzés­szerű díszlet) próbálta elejét venni a kö­zönség azonosulá­sának, s inkább a játék, a játékosság érzékelésére kí­vánta rávezetni a nézőket, így kínálva reálisabb alapot az este természetéhez. Sok esetben sikerrel. Mivel azon­ban elképzelései nem az alapanyag átértékelésére, ha­nem annak lényegét, meg­tartva pusztán befogadható­ságára irányultak, gyakran szükségszerűen felemás meg­oldásokhoz vezettek. A töké­letlenül működő sztroboszkóp, a totálfényben elhalvá­nyuló vetített háttér, s a tánckar szögletes mozgása (koreográfus: Majoros Sán­dor) nem érte el a tervezett hatást; afféle fölöslegesen a darabra aggatott göncnek tűnt inkább, hiszen nem érintette, nem módosította alapvetően a műfaji sajátságokat: a közeg változatlan maradt. S akkor már talán jobb lett volna, ha azt a ma­ga teljességében vállalja. Bármilyen furcsa, azért lehe­tett az előadás leglendülete­sebb, leglátványosabb része a második felvonás, mert kül­sőségeiben leghűebben kö­vette a hagyományos ope­rettjátékról kialakult képze­tünket: a csillogást, a pom­pát, a lát­ványos nagy jelene­teket, a magánszámokat, a humort és az érzelgősséget.

Mivel a színház kettős sze­reposztásban vitte színre a Mágnás Miskát, tulajdon­képpen két előadást látunk. Az első változat dinamiku­sabb, élőbb, talán a kedve­zőbb színészválasztás miatt; a második vontatottabb, szétesőbb, mintha a játékosok külön sínpályákon futnának. Sok vendéggel hozták tető alá a produkciót: rendező, primadonna, bonvivánok máshonnan érkeztek. Valaha elképzelhetetlen lett volna egy színház primadonna vagy bonviván nélkül; ma inkább luxusnak számítanak az évi egy operettbemutató előadás­számához képest. A vendégek egyelőre nem is tudnak tel­jes fesztelenséggel beillesz­kedni a játékba; nem vélet­len, hogy a legjobb alakítá­sok helybeli színészekhez kö­tődnek.

Igen, az alakítások. Az em­ber valójában értetlenül néz­né, hogy értelmes, gondolko­dó lények hamis, olykor képtelen helyzetekben forgo­lódnak a színen; de aztán el­szégyelli magát, mert rá kell jönnie, hogy szemlátomást jól érzik magukat ebbéli sze­repükben. A komédiás ősi vonásai sejlenek fel happy endbe torkolló játékuk mö­gött, s ennek a képességnek a feltétel nélküli vállalása te­heti, hogy az operett-előadá­sokon emlékezetes színészi szerepformálások részese is lehet a közönség. Itt most nem jutott túl sok az efféle pillanatokból, de három ala­kítás mindenképpen kiemel­kedett a hullámzó átlagból.

Az egyik: O. Szabó István. Stílszerűen azt kellene mon­dani, hogy „kiköpött" Miska, de ez sértő volna ránézve, mivelhogy nem „vazsi" gye­rek. Mondjuk hát inkább azt, hogy reme­kül karikirozik, bő a humora, ügyesen táncol, s ezúttal hangja sem kontrasz­tál feltűnően az operistákéval. Az előadás középpontjá­vá válik, hiteles figurát képes formálni, s jó ízlése szinte mindig visszatartja a kínál­kozó túljátszásoktól. A má­sik: Kállay Bori. Ez az ő igazi élettere: szubrettként lejátssza a primadonnákat a színpadról. Tökéletesen azo­nosul szere­pével, vitalitása, bája, természetessége a szak­ma minden fortélyát ismerő tapasztalat spon­tánnak tetsző megnyilvánulásai. Énekes­ként ugyan néha bliccel (énekbeszéddel hidalja át a kiénekelendő hangokat), szí­nészként ugyan néha népieskedik, de nála még ez is be­lefér a ka­lapba. És a harma­dik: Hegedűs Erzsi. Viháncol a tolószékben, saját fiatalsá­gának bizsergő izgalmaira emlékezve szurkol a fiatalo­kért, kavarja az üstöt, min­denbe belekotnyeleskedik: egyéniséget visz az öreg grófnő alakjába.

Kívülük többen is jelen vannak a színpadon. Virágh József jó kiállású bonviván, hangja is képzett, bár kissé éles; de színészi eszközei hiányosak. Ugyanebben a szerepben Rózsa Tibor koro­sabb a kelleténél, noha ta­pasztalt színészként ezt fe­ledtetni próbálja. Biztonsá­gosan, eny­hén fojtott hangon énekel. (Baracsként később Bárány Pál László is bemu­tatkozik.) Rák Katit viszont cserbenhagyta ritmusérzéke: a premieren többször tévesz­tett – remélhetőleg csak iz­galmában –, s a hangját sem ártana még képeznie. Üde, kellemes jelenség amúgy, de külö­nösen a har­madik felvonásban voltak je­lenetei, amiket nem tudott színészileg megoldani. Pallos Gyöngyi viszont ambiciózu­san, szép tisztán dalolt, csak az alsóbb fekvésekben vesz­tett erejéből hangja. Ugyan­akkor, mivel egy előadás színpadi szituációkban teste­sül meg, foko­zottabban kellene ügyelnie arra, hogy inkább partnereinek, s ne a közönségnek játsszon.

Sz. Kovács Gyula korát meghazudtoló energiával igyekezett életet és értelmet vinni a gróf sematikus alak­jába: keveset tehetett a szer­zői szándék ellenében. Fele­ségeként Szabó Ibolyának még szabványosabb szerep jutott. A másik változatban Böröndi Tamás játssza Mis­kát: alkatilag nem igazán rászabott a figura, s ezért nem is tudja maradéktalanul elfogadtatni. Talán ő sem hisz benne eléggé, ezért él a máskor is látott, bevált fo­gásaival.

Érdekes jelenség a Pixi-Mixi páros esete. Az első összeállításban a Böröndi Ta­más-Vízi György kettős fergeteges jeleneteket produ­kál, számtalan geggel nevet­teti meg a nézősereget, de egy ponton túl (Vízi a mér­téktartóbb), már kissé öncé­lúvá válik ez a poénra trenírozottság. A Vókó János-Lipcsei Tibor duó viszont alig-alig fakasztja kacajra a publikumot (itt Lipcsei a színesebb).

A kisebb szerepekből ki­emelkedik Lipcsei Tibor méltóságteljes főlakája (ér­dekes, hogy Vízi György ugyanebben a szerepben fa­kó marad) és Matkó Sándor cigánya, aki mint figura, fél­perces jelenésében is óriási. Bán Elemér illúziókeltő Ta­sziló gróf. Villanásokra lát­juk még Wattay Juditot, Kőszáli Ibolyát.

Az előadásból tiszte szerint veszi ki részét a színház énekkara és balettegyüttese. A zenei kíséretet nem a meg­szokott MÁV-zenekar, ha­nem a színház saját szerve­zésű, 27 tagú együttese látja el. Tiszteletre méltó munkát végzett a két betanító és ve­zénylő karnagy, Tarnay György és Pazar István, hogy közös nevezőre tudták hozni az alkalmi társaságot. Az együttes természetesen nem képes produkálni azt a telt hangzást, amit az állan­dó zenekartól meg­szoktunk; inkább diszkréten van jelen. Sem erényei, sem hibái nem feltűnőek, tehát elfo­gadható zenei alapot kínál az éneke­seknek: s ez nem kevés.

(Hajdú-bihari Napló, 1983)