A siker titka

 

Ismét választott az ország. Az eredménynek megfelelően ki örül, ki bánkódik, mindenesetre a végső szót május 24-én mondják ki választók.

Van itt azonban valami, amire utólag is ér­demes néhány szót vesztegetni, már csak azért is, mert nem kapott elég hangsúlyt a sajtóban. Az Országos Rádió és Televízió Testület az április 9-15. közötti időszakban, tehát a kampány elején felmérést végzett arról, hogyan jelennek meg a politikai élet szereplői a rádiók és a televíziók műsoraiban. A felmérés végkicsengése: a vizsgált időszakban a parlamenti ellen­zéki jártok egyre kevesebbet szerepeltek a médiában, a kormánykoalíció pedig ezzel pár­hu­zamosan a róla szóló hírek 90 százaléká­ban mint sikeres szereplő jelent meg.

A vizsgált 16 rádiós és televíziós műsor alapján a korábbi kétharmad-egyharmados meg­jelenési arány április közepére három­negyed-egynegyedre módosult a kormány­pártok javára. Ennél is nagyobb figyelem kísérte az MSZP-t és az SZDSZ-t a Reggeli Krónikában, a Danu­bius és a Hungária rádióban: ezekben a műsorokban kizárólag a kormánypártokról számoltak be. A felmérés kitért arra, hogy a koalícióhoz és az ellenzékhez tartozó, azaz eltérő politikai nézetek ugyanabban a kérdéskörben milyen arányban jelentek meg. Bős-Nagymaros ügyének kivételével minden témacsoportban abszo­lút többséget értek el a kormánypártok, de a kisebb­ségügy, a honvédelem és a szenzá­ciók kapcsán is kizárólag a koalíció tagjait szó­lal­tatták meg. Hasonlóan nagy arányban jelentek meg a szociális szféra, a külpoliti­ka, a kultúra és a gaz­daság területén is. Az ellenzék a pártpolitika kapcsán szerepelhe­tett a legtöbbször (42 száza­lékban), ezt kö­vette a belpolitikai, az önkormányzati és a közbiztonsági témák köre. Az ismert politikusok közül a kormány­párti képviselőket 75, míg az ellenzékieket 18,6 szá­za­lékban szólaltatták meg. Ehhez ha­sonló arányban kaptak a politikusok lehető­séget arra, hogy saját hangjukon szólaljanak meg: 79 esetből a meghívottak 52 ízben a ko­alíciót képviselték, az el­lenzékhez tartozók csupán 20-szor szólalhattak meg. Az ORTT monitoring osztálya azt is megvizsgálta, hogy a hírforrások milyen valóságképet köz­vetítenek. A korábbi időszakokhoz hasonló­an a kormánypártokhoz kötötték szinte az összes sikert és együttműködést bemutató hírt. A problémákat és a kudarcokat bemu­tató beszámolók nagyobb részben azonban az el­lenzék kapcsán jelentek meg. A testü­let a felmérés alapján a következő tapaszta­latot szűrte le: „A kormánypártokat elősze­retettel mutatja be úgy a média, mint ami­hez rendszeresen ered­mények, érdekazonos­ságok kötődnek, ezzel szemben az ellenzé­ki pártokat a megosz­tottság, a nézetazonos­ság hiánya és a gondok jellemzik."

Kellemes ciklus elébe néznének a polgá­ri koalíció pártjai, ha a május 24-iki második for­dulóban kormányalakításra kapnának fel­hatalmazást a választóktól.

(Hajdú-bihari Napló, 1998)