Egyensúly

 

Megkezdődött a felkészülés az 1998-as par­lamenti választásokra. Nem nehéz megjósol­ni, hogy az elkövetkező esztendőben kiéle­sedik a küzdelem a tömegtájékoztatás, min­denekelőtt az elektronikus médiumok fe­letti befolyás növeléséért.

Ezt a harcot – amely vélhetően nem a végső – elsősorban a két kormányzó párt ér­dekszféráiba tartozók vívják majd meg, hi­szen a jobbközép erők eszmei-politikai be­hatása ezen a téren elenyészőnek tekinthe­tő. A pártatlanság megőrzésére némi re­ményt adhatna a rádiós és televíziós testü­let, no meg a panaszbizottság létrejötte, ám a rendszerváltozás egyik elszomorító, bal­káni következménye az, hogy az utóbbi években elképesztő méreteket öltő politikai manipuláció és gazdasági korrupció miatt megingott a társadalom bizalma a törvé­nyek betartására hivatott intézményekben. A gyanakvásra sajnálatos módon sűrűn akad ok. Itt van a legutóbbi botrány, a Ma­gyarok Világszövetsége elnökségének elma­radt, a rádió hír­szol­gálata szerint viszont megtartott csíksomlyói ülése. A panaszbi­zottság deríti majd ki, hogy az intézmény hírszerkesztőségében működnek-e olyan erők, amelyek számára a tények tisztelete nem alapvető szakmai-etikai követelmény. A fekete színben feltüntetett MVSZ ugyan­is élt törvényes jogával, az ügy már a tes­tület előtt van.

Természetesen nem mindig kellenek ah­hoz önjáró rádiósok, hogy a manipuláció olajo­zottan működjék. Választások köze­ledtével számítani lehet arra, hogy meg­szaporodnak a kor­mányzati sikerekről, az ország teljesítményének javulásáról, a re­álbérek növekedéséről, az infláció mérsék­lődéséről, a hatalom lelket melengető szo­ciális érzékenységéről tudósító, gon­dosan ütemezett kormányzati nyilatkozatok, adatközlések, s a hírszerkesztő nyugod­tan szét­tárhatja kezeit: kérem, mi csak to­vábbítjuk az információt. Pedig a pártat­lan, pluralista köz­szolgálati médium fel­adata, hogy megvédje hallgatóit az egyol­dalú tájékoztatás torzító hatá­sától. Az an­gol BBC-ben alig hangzik el olyan kor­mányzati közlés, amely után ne állna ott azonnal az ellenzéki párt(ok) véleménye. A hallgató így egy állítás után mindjárt szembe­sül­het annak minősítésével – hol cá­folatával, hol nota bene megerősítésével –, mérlegre teheti a dolgok állását, s ez hozzásegíti ahhoz, hogy a választáson sok­rétű politikai tájékozottság bir­tokában, fe­lelős polgárként szavazzon a jelöltekről, s ezáltal az ország sorsáról.

Vajon valaki adott már valaha is választ arra a kérdésre, hogy nálunk miért nem ve­zették be a BBC íratlan etikai kódexét?

(Hajdú-bihari Napló, 1997)