Harag és elfogultság nélkül

 

Deseő Csaba, az Állami Hangversenyzene­kar brácsása több mindenről nevezetes. Elő­ször is, nemcsak az ÁHZ-ban nyűvi a vonót, hanem évtizedek óta gyakorló jazzmu­zsikus, több önálló lemeze jelent meg. Ez azonban még aligha volna ok a figyelmünk­re, ha nem vezetne félórás jazzműsort a Petőfi Rádióban. De vezet, és legutóbbi adá­sába olyan vendéget hívott meg ked­venc le­mezeivel, aki méltán tarthat számot széle­sebb hallgatói közönség érdeklődésére. Pallai Péterről van szó, a BBC magyar adásá­nak riporteréről, aki nagy jazzkedvelő (is), és Bobby Gordonként csaknem három évtizeden át szerkesztette és vezette a lon­doni rádió magyar szekciójának rock- és jazzműsorait.

Cseke László, Willis Conover, Pallai Péter. Három név, három történelmi személyiség. Az első a Szabad Európa híres-hírhedt Teenager Partyját jegyezte, a második az Amerika Hangja jazzműsorai révén vált Kelet-Közép-Európa hallgatóinak bálványává, a har­madikról az imént szóltunk. Rock és jazz. Történelem? Ne becsüljük le az események je­lentőségét. Ezek az urak annak idején a ma­guk módján igenis hozzájárultak a fiatal korosztályok gon­dolkodásmódjának formálá­sához, a szabadság eszméjének terjesztéséhez, a kommunista rend­szer ideológiai alapjainak megingatásához. Mert, hogy azok a zenék ak­kor a szabadság hír­nökei voltak, s a magyar tizen- és huszonévesek hosszú, tömött sorok­ban, élesre hegyezett füllel tapadtak a rádió­készülékek el-elúszó rövidhullámú sávjaira.

Azt mondta Deseő Csaba péntek este: nagy dolog az, hogy a Magyar Rádió stúdiójában köszöntheti az egykori ’56-os emigránst. Bi­zony, nagy. És nemkülönben nagy az, hogy immár rendesen a Magyar Rádió hullámsávján szólalhat meg az egykor „felforgatónak" bélyegzett angol BBC. Amelynek olyan mun­katársai vannak, mint Pallai Péter, aki évek óta magyar­országi tudósító, nyugdíjazását követően haza szándékszik települni, s mint tudjuk, szereti a jazzt. De nemcsak azt. 1994 tavaszán a British-Hungarian Fellowship (Brit-Magyar Kör) fel­kérésére előadást tartott Londonban a magyar belpolitikai helyzetről, a választás várható kilátásairól. Ha egy magyarországi elemzőt kértek volna erre, két perc után kiderül politikai hovatartozása.

Pallai Péter egy órán át olyan pártatlanul, tárgyilagos távolságtartással és sokoldalú meg­világításban taglalta a magyar viszonyo­kat, hogy senki nem tudott következtetni po­litikai beállítottságára, pedig bizonyára van neki. Itthon azt mondanák erre: profizmus. Ott azt mondják: a BBC munkatársa.

(Hajdú-Bihari Napló, 1997)