Hátsó bejárat

 

Órásmester elnevezéssel a rádiósszakma mesterei havonta kapnak egy órát este tíz­kor a Pető­fin, hogy a műszerrel (azaz a rá­dióval) foglalkozzanak szabadon összeállí­tott műsorukban. Legutóbb Lengyel Nagy An­na volt a kiválasztott, aki a hátsó bejáraton keresztül engedte be a hallgatókat, azaz min­denféle sutaságokat, fricskákat, botlásokat ígért felidézni a rádió e te­kintetben is bizo­nyára gazdag archívumából. A riporternő Embermesék című emberközeli műsorával szerzett magának nevet, így okkal lehetett feltételezni, hogy ugyan a könnyebb ellen­állás felől, de ezúttal is érdekfeszítő össze­állítással jelentkezik. Összeállítás valóban volt, de az érdekfeszítés elmaradt, mert mint valami sötét zsákból, mindenféle rendezőelv nélkül kerültek elő a különféle régebbi ri­portrészletek, beszélgetéstöredékek, meg az úgy látszik, elmaradhatatlan Verebes István adomái, visszatérően. Persze, ne legyünk tel­hetetlenek, nem kizárt, hogy maguk a rá­diósok jól szórakoztak az egy óra alatt, s a mai ínséges időkben ez sem kevés.

Volt azért egy-két bejátszás, amelyik túl­lépett a (rádiós) privát szféra keretein. Pél­dául az, amelyik egy falusi parasztember (ugyan hol élnek másutt parasztok?), bizo­nyos Bessenyei Péter bűnbánatát rögzítette 1951-ből. Ez a Bessenyei Péter annak idején súlyos vétséget követett el, nem rendezte adóhátralékát, ezért Rákosi elvtárs egyik be­szédében név szerint kipellengérezte. No­sza, iramodott a rádióriporter – nevét tapin­tatosan elhallgatta a műsor –, és mikrofon­végre kapta a vétkest. A bátran nekiszege­zett kérdések súlya alatt Bessenyei Péter elis­merte mulasztását, szép kerek, szabatos mondatokban előadta, hogyan gyűlt meg miatta a baja az asszonnyal is, és ígéretet tett arra, hogy Rákosi elvtársnak többé soha nem lesz oka, hogy őt nyilvánosan elmarasztal­ja. Az épületes történet Lengyel Nagy An­na felvezetésében azt volt hivatva példáz­ni, hogy a mai laza, kötetlen rádiózással szemben bizonyos idő­sza­kokban az élet – és így a rádiózás is – mennyire szabályozva volt, mert, hogy el ne feledjük, a riporter és Bessenyei Péter bácsi is papírról olvasta előre, megírt szövegét.

Bizony, kimondani sem lehet, mekkora tá­volság választja el 1997-et 1951-től. Ma már könnyedén nevetünk az akkor félelmetes­nek tudott valóságon, s a rettegett kort idé­ző riport elhangzása után a hallgatón a meg­könnyebbülés lesz úrrá, hogy ilyen ma már nem történhet meg. Igaz, a magyar rádió­ban nem hangzott el 1990-ben a más ország­ból ismert bocsá­nat­kérés – „Hazudtunk reg­gel, hazudtunk délben, hazudtunk este" –, de legyünk bizakodóak: még adódhat rá al­kalom.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)