Magányos éjszaka

 

Az éjszaka pihenésre való, ámde. Sokan van­nak, akik ilyen-olyan okok miatt nem hajt­ják álomra a fejüket, például dolgoznak, vagy valami nyugtalanítja őket. Mi az, ami az embert éjszaka nyugtalanítja? Mondjuk a magány. Elképesztő, hogy milyen nyomor honol ebben az országban az emberi kapcsolatok terén.

Volt itt egy időszak, talán né­hányan még emlékeznek rá, létező szo­cializmusnak hívták, amikor egyébről sem esett szó, mint az emberről, a legfőbb ér­tékről. Sok szép mondat keringett az éter­ben, jelent meg nyomtatásban a teremtés ko­ronájáról, mígnem nyilvánvalóvá vált, hogy abban a világban sok minden számít, kivé­ve az embert. A rezsim fölszámolta a civil szférát, a lakosság (más szóval: nép, nem­zet) számára közösségi létformákat kínáló, polgári intézményeket, szervezeteket, társas köröket, és he­lyettük létrehozta a maga ideologikus, irányított, ellenőrizhető műve­lődési formáit. Kelet-Európa társadalmai a négy évtizedes lelki nyomás után, öntudatuktól és a kiteljesíthető élet lehetőségétől megfosztva, atomjaikra hullva vágtak neki 1990-ben az új világ építésének. És itt va­gyunk most, nyolc évvel a rendszerválto­zás után, amikor egy 53 éves, jól menő ma­gyar vállalkozó nem pihenéssel, regen­erálódással és más kellemes tevékenységgel tölti az éj­szakáját, hanem azzal, hogy telefo­non próbál magának társat találni a Petőfi rádió műsorának segítségével.

A visszatérő rendszerességgel elhangzó adás vezetője múlt csütörtök hajnalban fül­lel hallhatóan nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Kiderült, ő Suzukival jár, a tele­fonáló viszont nem, merthogy a jól menő vállalkozókra nem ez a gépkocsitípus a jel­lemző. Ezt eddig is sejtette az éjszakát va­lamilyen okból nem pihenéssel töltő hall­gató, mint ahogyan azzal is tisztában lehet, hogy az elváltak, az öngyilkosok, az alko­holisták világra szólóan magas száma nem a társadalom egészséges életfunkcióinak a tükre. Sokféle ember telefonál be ebbe a mű­sorba, többnyire olyanok, akik szerény ver­bális eszközeik miatt akadozva képesek problé­mái­kat elővezetni, de az, hogy egy férfikora és anyagi javai teljében lévő, dip­lomás, tehát fel­te­hetőleg művelt ember ma­gányát oldandó a nyilvánossághoz fordul­jon, megrendítő személyes kiszolgálta­tottságról és alapvető társadalmi működés­zavarokról árulkodik.

Ebből többféle következtetés adódik. 1. A pénz nem boldogít (ez a tétel az ötmillió kol­dus országában gúnyoros kacajokat válthat ki). 2. Korlátozott önérvényesítő képességű sze­méllyel állunk szemben (ezt a tételt a dip­loma és a jól jövedelmező vállalkozás cá­folja). 3. Ha az ember a „mélymagyar" valósággal kíván szembesülni, jobban teszi, ha nem a hatalmon lé­vő politikusok nyilat­kozatait, hanem a rádió társkereső műso­rait hallgatja.

(Hajdú-Bihari Napló, 1998)