Provincia

 

Az újesztendő első hetének nagy esemé­nye az volt, hogy Debrecenben hatra emel­kedett a nyugati ultrarövidhullámon szte­reó minőségben fogható rádióállomások száma. Önálló sávot kapott ugyanis a Cívis rádió, a Magyar Rádió körzeti szerkesztő­sége, amely ezentúl napi 16 órában igyek­szik felvenni a kesztyűt a többi állomás ki­hívásaival.

Ez már bizony igazi verseny, amitől a hallgató sokat vár, és remélhetőleg kap is. Leg­in­kább az várható a számát tekintve im­már európai szintűnek mondható kínálattól, hogy a helyi hírek, riportok, beszámolók bő­vítik a debreceniek tájékozottságát, s ezzel hozzájárulnak a ter­mészetes kötődések erő­södéséhez, a szűkebb környezet múltját ma­gáénak valló, a jövőért fe­lelősséget érző pol­gári magatartás kialakulásához. Hogy sok-e egy városban három – egy köz­szol­gálati és két kereskedelmi –, illetve a keleti normán vehető közösségi adóval együttesen négy helyi rádió, azt majd a hallgatottság és az azzal járó hirdetési bevétel dönti el. A bő­ség a készüléktulajdonost mindenesetre aligha hozza zavarba, hiszen egyszerre úgyis csak egy adó hullámhosszára tudja hangol­ni vevőjét.

A hétnek volt egy másik nevezetes ese­ménye, a Petőfi Sándor születésének 175. év­fordulója alkalmából indított, kétszáz adásra tervezett versciklus nyitánya, de erről an­nál többet, mint hogy hallgatni érdemes, aligha mondhatunk. Felborzolhatta viszont a hallgató kedélyét a Magyarországról jövök pénteki adása, amelyet a vidék magazinja kulturális külön­kiadásaként harangoztak be. Az év eseményeit számba vevő, a megismé­telt riportokhoz vé­leményeket fűző össze­állításnak két stúdióvendége volt: Poszler György irodalmár és Ber­kovits György író, bu­dapesti lakosok. Úgy látszik, a vidékről, ép­pen Debrecenből elszárma­zott Kiss Péter Ernő szerkesztő-műsorvezető hiába nézett szerteszét a hazában, sem a kies Al­földön, sem a művelt Pannóniában nem talált iro­dalmárt, írót, tudóst, aki épeszű gondolatai révén a szereplésre alkalmasnak mutatkoz­hatott volna. Így aztán az egyébként értékes, sok té­mát körbejáró műsor – feltehetően többnyire vidéki hallgatói újból szembesülhettek a vízfejű ország szindrómájával, amikor stúdióba beültetett fővárosi potentá­tok minősítik például a Veszprém városi és a megyei önkormányzat vitáját, a székesfehér­vári nemzeti emlékhely ügyét vagy a toka­ji írótábort.

Meglehetősen provinciális eljárás ez, sze­rencsére a vidék értelmisége az ezredfor­duló felé közeledvén már mást is tehet, mint hogy tiltakozásul kikapcsolja készülékét. Például a neki megfelelő adásra állítja a ke­resőgombot.

(Hajdú-bihari Napló, 1998)