Nem pénz

 

Ülünk a nagy teremben. Lehetünk vagy kétszázan. A meghívás fél ki­lencre szólt, s mi az illen­dőség szerint időben elfoglaltuk helyeinket. Várunk. Az óramutató átlépi a felet, de kezdésnek semmi jele.

A régi isme­rősök beszél­getnek, mások érdeklődve nézelődnek, s vannak, akik újságba mélyednek. Telnek a percek. Elmúlik öt, el tíz; majd tizennégy perc múlva feltűnik az ajtóban az elnökség. Tagjai sorban leülnek a hosszú asztal mögé, s pontosan negyed órával a meghívóban jelzett időpont után felhangzik a Himnusz.

Figyelem a jelenlevők arcát. Nyoma sincs rajta annak, hogy hiábavalóan telt el 15 perc az életükből, hogy ne­gyedóra értelmetlen várakozásra kény­szerültek, mert komolyan vették a ki­nyomtatott szavakat. Nem minősíti ér­zelmi felindultság azt, hogy a meghívó fél nem tartotta magát a kitűzött idő­ponthoz, s negyed órát késett a kezdés­sel.

Ennyire nem érdekelné a jelenlevő­ket az a 15 perc? Ennyi fölös idejük van a tétlenségre, az idő pazarlására?

Úgy látszik, igen. Mert késnek az ér­tekezletek, vonatok, színházi előadások, autóbuszok, avatások, jutalmazások, felismerések és elismerések perceket, negyedórákat, félnapokat, heteket. Mintha elvesztette volna igazi értékét az ember számára legdrágább fogalom: az idő. Mintha nem lenne érzékelhető: a környező világ olyan iszonyúan ke­mény feltételeket szab a felzárkózni kívánóknak, hogy abban nemhogy na­pok, de órák, percek mulasztása is be­hozhatatlan hátránnyal fenyeget. Hogy aki nem tanulja meg tisztelni az időt, betartani az egyezményes jeleket, az csúnyán ráfizet. Merthogy sohasem volt érvényesebb a közmondás igazsá­ga, mint éppen napjainkban.

De vajon jutott-e egyszer eszébe va­lakinek is a tizedik, várakozással töl­tött perc után, hogy feláll, és azt mond­ja: kikérem magamnak ezt a bánás­módot? Hogy hivatkozik a meghívóban kitűzött időpontra és arra utalva, hogy a másik félnek is kötelessége betartani a szerződést, nem marad tovább, ha­nem elhagyja a helyiséget?

Nem hinném, hogy sűrűn találkoz­nánk ilyen esettel. Nem mintha esetleg a huszáros kivonulás lehetősége nem fordult volna meg a jelenlévő(k) fejé­ben – de aztán nyilvánvalóan felötlött benne más is. Például az, hogy nem ér­demes feltűnést kelteni. Hogy a távo­zásnak ki tudja, milyen következmé­nyei lennének, s mégiscsak jobb a bé­kesség. Legalábbis ve­szély­te­lenebb. Nos és az, hogy holnap talán éppen rajtam múlik valakinek az ideje. Mert magán­telefonom miatt rám vár az ügyfél, feledékenységem miatt én kések az el­nökségből, képzet­lenségem miatt én odázom el az új gyártmány bevezeté­sét, vezetői hiúságom miatt én akadá­lyozom meg a rossz döntés korrigálását – és így tovább.

Így? Tovább?

Vajon pénzre váltva mibe kerül en­nek a gyakorlatnak a hallgatólagos szentesítése? Mert­hogy az időt, mint tudjuk, nem lehet megállítani. És, mint tanultuk, visszafordítani sem.

De mivel senki fel nem áll, elképzel­hető, hogy azt kell hinnünk: ez így rendeltetett helyesen?

(Hajdú-bihari Napló, 1984)