Engedetlenség

 

Új fogalom vonult be politikai szótárunkba: a polgá­ri engedetlenség. Így nevezték el a szál­lí­tók akcióját, amellyel blokádot vontak a városok köré, megbénítot­ták a közlekedést, és szinte hadi állapotot teremtettek az országban.

Túl vagyunk rajta, ezért most nem kívánok a kiváltó okokkal, a kormány ballépéseivel, az elmúlt négy évti­zed hordalékával foglalkozni. Nem mondom azt, hogy nem volt indokolt a tiltakozás az áremelés ellen, s azzal sem kérkedem, hogy nekem meg sem kottyant volna a többletfizetés. Nem hivatkozom arra sem, hogy a piaci gazdálkodás meghonosítása olyan ál­dozatokkal jár még, amilyenek csak széles körű konszenzussal, a nemzeti megértés jegyében fogadtathatók el a lakossággal. Ez nem az én dolgom, ezek kivitelezésére ott van a felelős kormány, a legitim, demokratikus parlament, s most már ott vannak az érdekvédelmi szervezetek is.

Én csak annyit mondok, de azt nagyon eltökélten, hogy ha ez a kormány a jövőben ilyen határozatlansá­got mutat a törvénysértőkkel, a mindennapi életet al­kotmányellenesen meg­za­varókkal szemben, akkor nem tudom elejét venni, hogy rajtam is úrrá ne legyen a pol­gári engedetlenség. Ha még egyszer előfordul az,, hogy nem tudok hazamenni a munkahelyemről, hogy nem kapok tejet és kenyeret, hogy nem juthatok el beteg édesanyámhoz a szomszéd városba, hogy az utcai ak­ciók miatt polgárháborús helyzettől kell rettegnem, akkor megnéz­heti ez a kormány, hogy mit teszek.

Ha ez a kormány nem mérte fel azt, hogy a demok­ráciát nem elég megteremtem, hanem azt működtetni is kell, ha nem képes garantálni a törvényes élet- és munkafeltételeket, a rendet és a nyugalmat, akkor töb­bé nem számíthat a jóindulatomra, akkor a szememben al­kalmatlanná válik az ország vezetésére, érdekeim képviseletére. Ha ez a kormány nem lesz ura a helyzet­nek, ha demokrácia helyett anarchia uralkodik el az országban, akkor én sem tudom garantálni polgári engedetlenségi rohamaim féken tartását. Akkor én is kivonulok az utcára, írógépemmel blokád alá veszem a fontos közlekedési csomópontokat, s megnézheti a kor­mány, hogy miképpen juttatja át barikádjaimon a de­mokrácia szállítójárműveit.

Ezt üzenem én ennek a kormánynak 1990 novembe­rében, az esetleges újabb polgári engedetlenségi roha­mok előtt.

(Hajdú-bihari Napló, 1990)