III/III

 

Véletlenül tudomást szereztem arról, hogy valaki­nek birtokában vannak azoknak a jelenté­sek­nek a másolatai, amelyeket az egyik intézmény vezetője éveken át az egykori IlI/III-as ügy­osztály számára készített prominens személyekről. Az iratok pontos feljegyzéseket tartal­maz­nak az illetők megnyilvánu­lásairól, a hatalommal szemben tanúsított magatar­tásukról, kap­csolataikról.

Ez a vezető ma ugyanazt a pozíciót tölti be, mint jelentgetéseinek idején. Munkatársai legfeljebb sejtik, de nem tudják, hogy akkoriban mivel foglalkozott munkaidejében, miféle lázas tevékenységbe kezdett, amikor magára zárta az ajtót, és csendet kért környe­zetétől.

Hadd pontosítsák: ez a vezető ma nemcsak ugyan­azt a pozíciót tölti be, hanem pártlistán tagja a legi­tim, demokratikusan megválasztott önkormányzat­nak is.

Ki nevezi ezt rendszerváltozásnak?

Ez is kérdés. Meg az is, amit mostanában magukat demokratikusnak nevező pártoktól is egyre gyakrab­ban hallani: miért kell mindig a múltat háborgatni? Volt, ami volt, legyen im­már békesség, vigyázó sze­meinket inkább a jövőre vessük.

Azzal majdnem mindenki egyetért, hogy legyen béke - de vajon hogyan nézhetünk a jö­vőbe, ha nem látjuk világosan a múltat?

Tisztogatást, fejek hullását, teljes kádercserét nem kíván itt senki. Hiszen élni kellett akkor is: majdnem mindenki megkötötte a maga kompromisszumát, ki hitből, ki jól felfogott érdekből; a rendszer úgy mű­ködött.

Csak hát nem mindegy, hogy valaki szolgálta-e, vagy átélte azt a rendszert. Mert voltak, akik bementek a munkahelyükre, ledarálták a nyolc órát, aztán hátat fordítottak mindennek; és mint látjuk, voltak olyanok is, akik bensőséges feljegyzéseket készítet­tek a fontos ügyosz­tálynak a fontos emberekről.

Kötelező volt ezt tenniük? Többeknek igen, ez beosztásukból következett. De sokan önszorgalomból vállalták a feladatot, és éltették önként, dalolva a központosított diktatórikus hatalmat. Minden mun­kahelyen működtek feljegyzők.

Ha az a rendszer összeomlott, mert csődbe vitte az országot, letéteményesei, zászlóvivői vajon miért lehetnek ma is ugyanazokon a helyeken? Ez volna a demokrácia?

Legyen megbékélés természetesen, legyen a tekin­teteknek jövőbe vetése – de legyen igazság is az országban. Se tegnapi, se mai politikai meggyőződé­séért ne érjen senkit hátrány, éljen, dolgozzon, bol­doguljon mindenki magánemberként úgy és ott, aho­gyan és ahol tud – de a közért, a köz nevében csak azok cselekedhessenek, akik tiszta előélettel váltották meg belépőjüket az új előadásra. A köz szolgálata feddhetetlenséget feltételez, ami kizárja a pe­csétes múltat. Ne hivatkozzon senki a szakmai hozzáértésre, a profizmusra sem. A szakmát meg lehet tanulni, a hozzáértést meg lehet szerezni – de az erkölcsi tartás, az emberi tisztaság megléte nem az idő függvénye. Ha itt egy morálisan új, magasabb rendű világ formálódik, abban azoknak kell szerepet kap­niuk, akik ilyen csillagzat alatt születtek.

Tíz hónap telt el az új politikai elit színrelépése óta. Az országgyűlés után a helyi ön­kormányzatokban is kialakultak a hatalmi erőviszonyok, a kormánypár­tival szemben ellenzéki többséggel. Most már min­denki láthatja, mert a gyakorlatban műveli, hogy mivel jár, miből áll a rendszerváltozás. Az egyként présbe került kormányzatnak, ellenzéknek tapasz­talnia kell, hogy az ország erkölcsi jóvátételre is vár. Ehhez az országgyűlésben meghozott, s az alsóbb szinteken következetesen alkalmazott törvényekre, jogszabályokra van szükség. Vesződséges, ellent­mondásos, előzmények nélküli ez az erőfeszítés, de hitelét veszti a kormányzat, szembekerül választói­val a helyi vezetés, ha nem megy végig ezen az úton.

Az emberi drámákat is hozó döntések még várat­nak magukra, de nincs más választás. Justitia komor tekintettel figyeli lépéseinket.

(Hajdú-bihari Napló, 1991)