Amerikaiak, latinok között egy európai

 

A kilencvenes években a Magyar­országon beszerezhető jazzlemezek száma ugrásszerűen meg­nőtt. Az improvizatív zene klasszikusai mellett a legkü­lönbözőbb stílusok új hanganya­gai is megjelennek nálunk. Évente több világhírű zenész já­tékát élőben is meghallgathatjuk – sajnos, majdnem kizárólag – budapesti koncerteken. Azonban a szélesebb közönségnek a fel­duz­zadt kínálatban való tájéko­zódását csak kevés ismertető, elemző írás segíti.

Turi Gábor új könyve ezért mindenképp hiány­pótló munka. A szerző elmúlt két évtizedben készült kritikáit, tanulmányait, interjúit össze­gyűjtő könyv betekintést nyújt a hazai és nemzetközi jazzélet leg­fontosabb történéseibe: a ki­emelkedő muzsikusok pályájá­nak alakulásába, a fesztiválok műsoraiba, a különböző stílusok fejlődésébe.

Turi Gábor írásainak leg­szembetűnőbb jellemzője az im­ponálóan nagy jazztörténeti műveltség. Szerzőjük kitűnően ismeri mind az amerikai, mind a latin, mind az európai elő­adók munkásságát, a zenekarok felál­lásának szinte követhetetlen vál­tozatait. Mindezeken túl a jazzt olyan összetett kulturális jelen­ségként mutatja be, amelynek társadalmi vonat­kozásai is van­nak. A nyolcvanas évek ma­gyarországi zenéjéről például úgy ír, hogy egyszersmind a mu­zsikusképzésről, a médiumok szerepéről, a közönség összeté­teléről, a fesztiválok gazdasági hátteréről is szót ejt. Az évente megrendezésre kerülő debreceni jazznapok alakulás­tör­téne­tének főbb állomásait és a program­szerkezetben bekövetkezett vál­tozások okait is megis­mer­heti a kötet olvasója. A neves zenészek­kel készített beszélgetések (Jan Garbarek, Joe Zawi­nul) azon túl, hogy betekintést engednek az előadóművészek önértésébe, hagyomány­ér­tel­mezésébe, az egyes hangszereknek az improvizatív zenében betöltött funkcióiról is képet adnak. A muzsikusportrék után közölt hanglemezjegyzékek fontos adatokkal szolgálnak a gyűjtők számára.

A könyv érté­két az is növeli, hogy benne a jó értelemben vett ismeretter­jesztés olyan szakmai beszédmóddal kapcsolódik össze, amely nyelvileg megoszthatóvá teszi a zenei él­ményt. Turi elmarasztaló vagy dicsérő kijelentései mö­gött összetett zeneesztétikai érv rend­szer húzódik meg, amely a legkülönfélébb – swing, dixie­land, világzene, free, jazz-rock –stílusokban született teljesítmé­nyeket képes érvényes módon megítélni. Arra, hogy a szer­zőhöz legközelebb talán a szabad rögtönzésekből építkező kompo­zíciók állnak, abból lehet követ­keztetni, hogy a hazai free jazz legjelentősebb képviselőjének számító Szabados György mű­vészetét több írás is elemzi. Ezek a szövegek azért lehetnek fonto­sak, mert hozzájárulnak ennek az egyébként nehezen megköze­líthető zenei világnak az értő be­fogadásához.

A jazz ideje éppúgy érdekes ol­vasmány lehet a zenében járatos közönség számára, mint ahogy az ezzel csak most ismerke­dőknek. (Osiris)

Fodor Péter

(Hajdú-bihari Napló, 1999)