A Panta Rhei nem áll meg

 

Mindenképpen elismerés illeti a Kölcsey Ferenc Művelődési Központot azért, hogy a színház­termet többnyire nélkülöző időszakban is fel­lépési lehetőséget igyekszik biztosítani a debreceni pop­zenekaroknak. Ezeknek a koncerteknek jelentőséget ad a reprezentatív terem, s így a közönség és a zenekarok egyaránt érzik, hogy a szo­kásosnál fontosabb erőbemu­tató és -felmérő események­ről van szó.

Debrecen ma öt olyan popzenekart mondhat magáénak, amelyek országos díjakat és elis­merést vívtak ki maguk­nak. Közülük kettő mutat­kozott be hétfőn este a szín­házteremben. Elsőként az N. Dimenzió lépett a színre. A győri országos verseny első helyezett együttese meglepe­tést keltett összeállításával, hiszen a két billentyűs mel­lett három fúvóst is felvonul­tatott. A gazdag hangszerpark szép reményekre jogosított, s a szándék nemes­sége majd’ csak­nem feledteti az összkép hiányosságait, ne­vezetesen, hogy hangszere­lésben az N. Dimenzió végül is nem tudott élni a felcsil­lantott lehetőségekkel. Pedig, ha sikerül ezen a nyomon tovább haladniuk, akkor a mostaninál jóval összetet­tebb, izgalmasabb zenét pro­dukálhatnak. A tehetség máris érződik játékukban, de a számok még kissé kiforrat­lanok, s nem is mindig sa­játos karakterűek. Gondo­sabb rostálással, az ötletek csoportosításával, a hangsze­res részek arányának növelé­sével találkozhat az N. Di­menziónak a színvonalasabb popzene elérésére irányulótörekvése a megvalósítással. Az együttes játékából Tóth József (ének-zongora) és Ha­lász Sándor (gitár) emelke­dett ki.

Nagy várakozás előzte mega szünet után bemutatkozó, új felállású Panta Rheit. A Debre­cenben igen népszerű zenekar kilenc hónapig ké­szülődött erre az alkalomra, s mint ahogyan várható volt, a korrábitól eltérő jellegűzenével jelentkezett. Beve­zető szavaikból kiderült, hogy a Panta Rhei progresszív hagyományait igyekeznek öt­vözni a hanglemezgyár kívá­nalmaival jobban egybeeső populárisabb elvárásokkal.

Akárhogy is, az ered­ményből ítélve a Panta Rheinek nincs oka szégyenkezni a fordulat miatt. Sőt. Az „új vér", az új tagok felfrissítet­ték, egységesebb mederbe te­relték az együttes zenei tö­rekvéseit. Úgy is mondhat­nánk, az új Panta Rhei ke­vesebbet markol, mint a régi, de azt jobban megfogja. A „hagyományok” folytatásá­nak érzékeltetésére ugyan még eljátszották nyitányként a Peer Gyntöt, zárásként a Kardtáncot (bravúrosan!), de ami közben megszólalt, az már erősen különbözött a korábbi dzsessz-rock stílusjegyeitől. Nem volt már ben­ne semmi dzsessz, rock is alig (ez nem minősítés, ha­nem ténymegállapítás); in­kább progresszív popnak ne­vezhetnénk – ha már min­denáron el akarjuk nevezni – a hallottakat, amelynek gyö­kereit a kitűnő Yes együttes muzsikájának néhány voná­sában (dallammenet, harmó­niák) vélhetjük felfedezni. Ez a hason­lóság azonban távolról sem jelent másolást: a Panta Rhei – a diszkó és a funky mindent elöntő ko­rában – rokonszenves el­gondolással vállalja, hogy visszatér a popzene egyik leg­jelleg­ze­te­sebb stílusához.

Egyszerűbb, de áttekint­hetőbb, fiatalosabb lett ezzel zenéjük, s ami a fő, van ben­ne szellem (a szövegekben is).Ugyan még akad csiszolni való rajta (a gitárosok például né­ha nem tudtak bekapcsolód­ni), de az egyéni és közvet­len hangnem (amiben nagy része van Laár András lendü­letes énekének) garancia lehet arra, hogy a Panta Rhei jó lóra nyergelt át. A pontatlanságok valószí­nűleg megszűnnek a fellépé­sek során; egyénileg minden­ki megállta a helyét, külö­nösen Schmidt András dobos játéka volt meggyőző. Sok hárul Matolcsy Kálmán bil­lentyűsre, akinek óvakodni kell, nehogy felszabadultsága fegyelmezetlenségbe csapjon át. A műsor egésze (a hát­térvetítéssel, ködgéppel, lé­zerrel) már majdnem profi módon volt megszervezve, jelezve azt, hogy az együttes a látványt sem kívánja el­hanyagolni.

A közönség tetszéssel fo­gadta a műsort: a Panta Rhei megérdemelt, nagy sikert aratott

(Hajdú-bihari Napló, 1980)