Fejleszteni az ifjúság zenei ízlését

 

Debreceni beatzenekar a televízióban

Kulturális-művészeti életünk ta­lán egyik szférájában sem érezhető olyan erősen – az egyébként foko­zatosan csökkenő – hagyományos Budapest-vidék ellentét, mint a beatzene területén. A vidéki író, költő könnyen megtalálhatja a táj­egységének megfelelő fórumokat: a rádiót, a különböző sajtóorgánumo­kat. Kiemelkedő színjátszó társula­tok, kórusok, néptáncegyüttesek városunk határain túl országos, ese­tenként nemzetközi hírnévre tehet­nek, tettek szert. A tehetséges vidé­ki beat zenekarok érvényesülésének útja azonban szükségszerűen a fő­városon keresztül vezet: a siker, az elismerés legnagyobb fokát ebben a műfajban ugyanis a rádió-, TV-, le­mezfelvételek jelentik. Nem vélet­len, hogy az országosan ismert együttesek kivétel nélkül Budapes­ten működnek. Ezért különösen ör­vendetes, ha a rádió és televízió mű­soraiban a me­g­szokott arcok mel­lett vidéki együttesek is feltűnnek. Mint például a TV 144 nóta című műsorának legutóbbi adásában. An­nál is inkább, mert az „áttörést” ezúttal egy debreceni zenekar, az Astor hajtotta végre.

Az Astor együttes neve és zenéje tavaly április óta ismert szűkebb pátriájában. Ekkor alakult újjá a zenekar, a következő felállásban: két fúvós, orgona, basszus, szólógi­tár, dob. Állandó fellépési lehetősé­get a Járműjavító művelődési háza biztosított számukra, ahol heti há­rom alkalommal hallhatják őket az érdeklődő fiatalok. A zenekar vala­mennyi tagja képzett muzsi­kus, ami a beat ma már annyira pola­rizálódott világában elengedhetetlen feltétele az igényesebb zenei törek­vések megvalósításának. Az Astor ezt az utat vallja magáénak. S hogy mindezt nem csak öncélúan, azt bizonyítja a művelődési ház kere­tében az együttes által elindított és patronált beatfórum is, melynek során a zenekar tagjai fia­tal zenészek zenei oktatását vállalják társadalmi munkában. Az együttes másodszor is bejutott a 144 nóta műsorába, ma este lát­hatjuk őket ismét a TV képernyőjén. Ebből az alkalomból kerestük meg Seicher Tibort, az együttes alapító­ját és vezetőjét, hogy a zenekar ter­veiről, törekvéseiről érdeklődjünk.

 • Minek köszönhetitek a meg­hívást?
 • Levelet kaptunk a műsor szer­kesztőitől, amelyben közölték, hogy lehetőségünk van bemutatkozni a műsorban. Mi beküldtünk tíz szá­mot, amelyek közül a Fékezd ma­gad címűt választották ki. Hogy másodszor is szerepelhettünk, azt a műsor szabályai szerint a közönségszavazatok tették lehetővé.
 • Kikből áll jelenleg a zenekar?
 • Hatan vagyunk: Katona István orgona, szaxofon, Makranczy Béla ének, gitár, Gombos Géza basszus, ének, Grebács László trombita, Sö­rös László pozaun, és én dobolok.
 • A korábbi szólógitárosotok az Apostol együttesbe távozott. Ho­gyan érintette kiválása a zenekar stílusát?
 • Helyette jött a pozaunos, s a hangszermegoszlás így még egyér­telműbbé teszi stílusunkat: soulos, jazzes, ritmusos beatzenét szeret­nénk játszani. Harminc saját szá­munk van már, némelyikben ma­gyar népzenei elemeket is felhasz­náltunk
 • Úgy hallottuk, megalakult az Astor-klub is.
 • Igen, korlátozott létszámmal, tagsági díjjal. Célunk az, hogy kul­turált szórakozási lehetőséget biz­tosítsunk a klub tagjainak. Külön­böző programokat szervezünk, pél­dául film- és diavetítést, élménybe­számolókat. Pesti énekeseket hí­vunk meg: legközelebb február 5-én Máté Péter lesz a vendégünk.
 • És az Astor vajon hányszor lesz még a 144 nóta vendége?
 • Ez elsősorban a közönségen múlik. Amelyik együttes négyszer egymás után bekerül a műsorba, az nyáron részt vehet az Erkel Szín­házban rendezendő seregszemlén. Ez már mindenképpen nagy siker­nek számítana. Hogy elérjük-e? Ha továbbra is annyian küldik be szavazatukat, mint eddig, akkor ta­lán van rá reményünk. S talán et­től függ az is, hogy hat rádiófelvé­telünk közül néhányat lemezre játsszanak.
 • És ha beléptek a sikerek ka­puján – amire egyébként tudáso­tok alapján reális lehetőség lenne – ti is Pest felé veszitek majd az irányt?
 • Nem. Debreceniek vagyunk, családunk, barátaink ide kötnek bennünket Miért mennénk el in­nen?

(Szerzőtárs: Szűcs József)

(Hajdú-bihari Napló, 1975)