Emlékezetek

 

(Szent István emlékezete) A magyar történelem nem szűkölködik nemzetmegtartó állam­férfiakban (igaz, nemzetvesztőkben sem), de kö­zülük is megkülönböztetett tisztelet övezi az államala­pító, később szentté ava­tott I. Istvánt. Halálának 950. évfordulója alkalmat kínál arra, hogy személye, életműve ismét a figyelem előterébe kerülhessen. Ezt jelzi a Hungaroton nemes gesztust kifejező albuma, amely a’ capella és orgonakíséretes vokális művekkel a szentnek állít emléket. Harmat Artúr nagyszabású miséje, Lisznyai-Szabó Gá­bor fantáziája, Bárdos La­jos kánonja, Kodály Zoltánéneke, Koloss István fohá­sza a témaválasztásnak és a feldolgozás­módnak megfele­lően ünnepélyes, emelkedett hangvételű. Valamennyi a huszadik században kelet­kezett, de közös bennük az is, hogy kiindulópontul népénekeket választottak. Koloss Ist­ván (orgona) il­letve a Szent István Bazi­lika énekkarának tolmácso­lásában más és más zene­szerzői habitusról és képes­ségekről tanúskodnak, de a különbözőségeket feledtetve össze­kap­csolja őket a meg­nyilvánuló hűség a szent férfiú, a haza és az eszme iránt. A szép lemez így több, mint válogatott kom­pozíciók egymásutánja: gesztus, amely az emlékezőknek is emléket állít.

(Kishont) A borító sem­mit nem árul el a szerző­ről, mintha az ország minden írás­tudójának tisz­tában kellene lenni azzal, ki is Kishont Ferenc. Efraim Kison néven valószí­nűleg jóval többen ismerik őt világszerte, mint szülő­hazájában, s ez végtére is nem csoda: akkor lett hí­res, amikor Magyarországot elhagyva a Föld más tájain (Izrael, Amerika) próbált szerencsét. Köny­vei fordítá­saival, kabarészerepléseivel, tévés jeleneteivel (két rész­letben) azonban Kishont Ferenc immár a magyar humor számottevő személyi­ségei közé is bejegyeztetett; s most, legfrissebb adalék­ként, megjelent önálló nagy­lemeze is, amely Apa szü­letett címmel hat karco­la­tát juttatja él az érdeklődő magyarok otthonaiba. Nem kétséges, Kishont írásaira is érvényes az, amit a kabaré ideológusai hasonló esetekben előszere­tettel hangoztatnák: szóljanak azok bár az amerikai parkolási nehézségekről, úgy hatnak, mintha a pes­ti aszfalton születtek volna. A szemlélet, a látásmód valóban rokonítja magyarországi műfajtársaival e monológokat, de Kishont gondolatmeneteit éppen az teszi érvényessé, hogy egye­temes, humánus attitűd fo­galmazódik meg bennük; akár a szülés, a progresszív adózás vagy a tömeg­médiák eltorzult szerepe kerüljön tollhegyre. A hu­mor itt nem cél, hanem egy meghatározott monda­nivaló közvetítésének sajá­tos eszköze (amely elbírja az öniróniát is). Az íráso­kat előadó Sinkovits Imre egyenrangú társa a szerző­nek: szinte lubickol szere­pében, talán ezért is lett egyforma méretű fotójuk a lemez borítóján.

(Halász Judit) Aligha van olyan lemezjátszóval ren­delkező család, amelynek gyűjte­mé­nyében ne volna Halász Jutka „néni” egy-két albuma. Halász Judit im­már intézmény a 3-10 éves gyerekek számára: meleg, közvetlen énekmódja, a fel­vételek közé iktatott gyermek­szö­vegek és -zsivajok a csöppségek mindenkor szívesen hallgatott kedvenceivé tették felvéte­leit. Most, a Gyermekkor című gyűjte­ményes, kettős lemez meg­jelenésekor az apák is bevallhatnak annyit, hogy ne­kik sincs éppen ellenükre a kellemes dalok hallgatása, hiszen a szer­zőgárdát an­nak a Fonográf-műhelynek a tagjai alkotják (Szörényi-Bródy, Tolcsvay), akiknek más jellegű munkáiért né­hány évvel ezelőtt még ma­guk is lelkesedtek. Igen, ilyen értelemben Halász Ju­dit vállalkozás, a countrys, folkos Fonográf gmk egyik márkaterméke – amely nélkül szegényebb volna a magyar gyermeklemezek kí­nálata. Hiba volna ezeket a dalokat pusztán mellékter­mékeknek tekinteni: stílus­ban, a hangszerelés igé­nyességében méltán vállal­ható mindahány, s még miniatűr remekek is akad­nak köztük. Erkölcsi tartás dolga, hogy Fonográfék tu­datában voltak annak: nem mindegy, hogy mit adnak a legfogékonyabb korosztály kezébe.

(Balladák) A véletlen hozta, hogy az előbbivel egy időben került az üzle­tekbe a Fonográf-műhely másik produktuma, a Szö­rényi Levente és Koncz Zsuzsa balladafelvételeit tartalmazó korong egyetlen új dallal, a Fehér Annával. Nem általános a popzené­ben, hogy a muzsikusok ilyen erősen kötődjenek nemzetük zenei, irodalmi, történelmi hagyományaihoz; ezt a műfaj angolszász in­díttatása alapvetően befo­lyásolja. Szörényi Levente nagy érdeme a törekvés a magyar rock megteremtésé­re, ami magasabb esztétikai mércével is mérhető ered­ménnyel járt. A balladák­ban zeneszerzőként és éne­kesként egyaránt erőteljes alkotónak mutatkozik: a
rockritmusok és a pentató­nia elegyítése, hangjának finom hajlításai félreérthe­tetlenül magya­rossá teszik dalait. Kevésbé meggyőző Koncz Zuzsa jelenléte, aki (mint a mesterkélt Szondi két apródja mutatja) in­kább lírai, mintsem drámai alkat, idegenül mozog a balladák világában.
Mégis jó, hogy így együtt megjelentek ezek a dalok: irányokat jeleznek, amelyek a kozmo­politizmus vádjával elmarasztalt rockzene honosíthatóságára kínálnak szív­lelendő példákat.
 

(Hajdú-bihari Napló, 1988)