Improvizációk áramlása (Kevin Eubanks, Bob James)

 

A hatvanas évek elszigetelődés­be torkolló avantgárd irányzata­ira válaszként létrejövő, a dzsesszt a ritmikus közzenék felé nyitó dzsessz-rock irányzat a nyolcvanas évek elejére kiful­ladt. A popularitás iránti igény azonban időtlen, a törekvés je­gyében pop-dzsessz, illetve fúzi­ós zene elnevezéssel a mai napig lemezek százai születnek. Van­nak dzsesszmuzsikusok (pél­dául Herbie Hancock vagy John McLaughlin), akik fontosnak tartják, hogy szélesebb közön­séghez jussanak: el zenéjükkel, ezért mindkét par­ton fenntartanak hídfőállásokat, de akadnak olyanok is, akik időnként kedvet kapnak arra, hogy az egyik világból kirándu­lást tegyenek a másikba.

Már-már elveszni látszott a dzsessz számára az 1983-ban Guitarist című lemezével debü­tált Kevin Eubanks gitáros, ám az utóbbi években, megelégelve a pop-dzsessz kötöttségeit, igazi dzsesszfelvételekkel örvendez­tette meg a hangszer kedvelőit. Ebben szerepet játszott az is, hogy 1991-ben lemezkiadót vál­tott, a fúziós GRP-tól átigazolt a patinás Blue Note-hoz, és 1991-ben ott megjelent, Turning Point című lemeze már jelezte a stiláris módosulást. Leg­újabb, Live at Bradley's című al­buma egy 1994-ben rögzített, de csak most kiadott New York-i koncertet örökít meg, amelyen Eubanks partnerei a 80-as évek­ben feltűnt James Williams zon­gorista és a Branford Marsalis korábbi bőgőse, Robert Hurst voltak. A dob nélküli trió hangvéte­le visszafogott, meghitt, lírai árnyalatokban gazdag. A klub­hangulat átüt a felvételen, a fesztelen helyzet jobbnál jobb improvizációra ösztönzi a mu­zsikusokat. Eubanks sokoldalú­sága a lassúbb felvételek (Sometimes I Feel) érzelemdús előadá­sában éppúgy megmutatkozik, mint a gyors tempójú, lendülete­sen swingelő darabok virtuóz tolmácsolásában. A dzsessz fő­áramába (main strearn) illeszkedő lemez nem anyagá­nak újszerűségével, hanem a há­rom, egy­mást érző és inspriáló muzsikus remek játékával sze­rez kellemes meglepetést a hallga­tó­nak (Blue Note - EMI).

Ha Eubanks a könnyebb ellen­állás irányából evez vissza a dzsessz vizeire, a pop-dzsessz is­mert képviselője, Bob James zon­gorista váratlan kitérő, egy dzsesszlemez (Straight Up) elké­szítése után tért meg kedves környezetébe. A pályáját 1965-ben avantgárd lemezzel (Explosions) kezdő James a hetvenes években a könnyed, szórakozta­tó dzsesszlemezekre sza­koso­dott CTI cég fő hangszerelőjévé vált, s ezt a vonalat folytatta ké­sőbb a CBS-nél is, ahol feledhető lemezek sorozatát jelentette meg. Új, Joined at the Hip című CD-jé-nek fel­vételein fő partnere Kirk Whalum szaxofonos, a szerzemé­nyek többségét is ők jegyzik. Pop, rock, funky, reggae, blues, és némi klasszikus zene ötvöző­dik bennük a dzsessz ele­mei­vel, szá­mon­ként változó arányban. Könnyen befogadható, populá­ris zene ez, amely nem mentes ugyan a stílusra jel­lemző előre gyártott elemektől, ezeket azon­ban visszafogottan, ízléssel al­kalmazza, és a kere­teket igyek­szik egyéni karakterrel kitölteni. A két szólista egymásra talált: Whalum tenor­já­nak visszafo­gottan szenvedélyes szólamai alá puha szőnyeget terítenek James szin­tetizátor­jainak elektromos hangzásai. (Warner)

(Új Magyarország, 1997)