Nagy Fekete Zene (Videoton Interdzsessz Fesztivál)

 

A HÁROMÉVEKÉNT ismétlődő Alba Regia napok programsorozata az idén is helyet adott a dzsessz-zené­nek: május 26-27-én a szé­kesfehérvári Vörösmarty Színházban rendezték meg a Videoton Interdzsessz Feszti­vált, amely egykori múltjához méltóan újra szenzációt kínált a zenekedvelőknek. Az Art Ensemble of Chicago hangver­senye a kortárs dzsessz egyik rep­rezentáns, vezető együtte­sével nyújtott személyes talál­kozási lehetőséget, rendkívüli élménnyel megajándékozva az ország minden részéből összesereglő, szerencsés jelenlevő­ket.

A Chicagóban a hatvanas évek közepén a kreatív muzsi­kusok támogatására szervező­dő társulásból (ACM) kinövő, és annak zenei törekvéseit, ideológiáját legszemléleteseb­ben kép­viselő öttagú Art Ensemble fennállásának másfél évtizede alatt az új dzsessz jel­legzetes, prog­ramadó csoport­jává vált. Jóllehet tagjai Amerika különböző városaiból származnak, a közös zenei nyelven túl összefű­zi őket bőrük színe, az ame­rikai négerség helyzetével vál­lalt sors­közösség, valamint az egyenjogúság, a szabadság, az önazonosság eléréséért zenei és társadalmi síkon folytatott küzdelem. A dzsessz fogalmá­hoz korábban társított pejora­tív tartalmaktól elha­tárolva magukat, zenéjüket „Nagy Fe­kete Zenének" nevezik, ami­vel egyrészt a hagyományok sajátos értelmezését, másrészt a zene hatalmába vetett hitü­ket kívánják jelezni.

Jelszavuk – „ősit a jövő­nek" – pontosan körvonala­zott zenei programot takar. Kultúrájúik eredetéhez, az af­rikai gyökerekhez visszanyúl­va koncertjeik látványos szce­nikai, dramaturgiai és zenei megoldásaival azt az egyete­mességet igyekeznek érzékel­tetni, amikor a kommunikáció különböző formái még egyek voltak. Nem kötődnek kizáró­lagosan egyetlen meghatáro­zott zenei idiómához sem: af­rikai, amerikai, európai, ázsiai etnikai elemeket és a kortárs avantgárd zene eszközeit szintetizálva, a szabad kifeje­zés, az alkotó jelenlét szere­pét hangsúlyozva egy­fajta át­fogó, stilizált zenei világkép megteremtésére törekednek. Színpadi gesztusaik a tudatos­ság és az ösztönösség, az eltervezettség és a pillanatnyi rögtönzések erővonalai men­tén rende­ződnek átütően kommunikatív, egységes jel­rendszerré, amelyben a moz­gás, a maszk és a hangszer­park gazdagsága éppoly jelen­téses szerepet kap, mint maga a zene.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KONCERTEN szállítási ne­hézségek miatt csak az alap­vető hangszerek álltak az együttes rendelkezésére; hiá­nyoztak azok az afrikai és nyugati instru­men­tumok, amelyek az Art Ensemble hangversenyeire jellemző dramatikus rituálé előidézé­sét lehe­tővé tették volna. A színpadszerűség érzékeltetésé­re maradt a maszk, amely az afrikai törzsi hit szerint fel­szabadítja az emberi lényt, és láthatóvá teszi a dolgok lelki oldalát. Ez a lelki oldal ezen az estén a zenében nyilvánult meg mindenekelőtt.

A zene pedig az Art En­semble világképéből követke­zően különböző stíluselemek soroza­tából építkezett. Elvon­tabb kortársi hangzás, mo­dern swinges alap fölött lük­tető „hagyomá­nyos'' improvi­zációk, spanyol „bikaviadalzenéből” kiinduló free textúrák váltották egymást valóban rendkívül magas szintű szer­vezettségben és összjátékban. Az együttes tagjai ismerik egymás minden rezdülését és gondolatát; ennek köszönhető, hogy minden zenei megoldás­ra, ötletre azonnal képesek alkotó módon reagálni. A ki­indulópontul választott témá­kat, hangu­latokat teljes tarto­mányukban bejárják, mielőtt továbblépnének, de kezelésük­ben egyetlen motí­vum sem azonos eredeti önmagával, ha­nem stilizált formában az azonosság és különböző állan­dóan vibráló ambivalenciáját hivatott, érzékeltetni. Ebben a zenei folyamatban nincs helye üres, értelmezhetetlen mozza­natoknak: a tematikus vagy motivikus fejlesztés újabb és újabb megoldásai mindunta­lan módosuló viszonyrendszert teremtenek az egyes részek között. Ez a kreatív zenei gon­dolkodás a világ jelenségeivel való folyamatos szembesülés belső készteté­sének az ered­ménye, és természetében, eszköztárában, utalásainak tartományában való­ban meg­haladja a hagyományos dzsessz idiómát.

Univerzális zene, amely koncepciózusságával. feszülő energiáival bűvkörébe vonja a hallgatót, és meggyőzi igaz­ságáról.

(Magyar Nemzet, 1984)