Hangkép a kóruskultúra helyzetéről (Lemezen a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny)

 

Akik rendszeresen meg­állnak a hanglemezboltok kirakata előtt, egy ideje a debreceni Bar­tók Béla kó­rusverseny emblémájával díszített lemezborítót is fel­fedezhetik az újdonságok között.

A Magyar Hangle­mezgyártó Vállalat ugyanis első ízben vállalkozott ar­ra, hogy váloga­tást je­len­tessen meg a legutóbbi, tehát 1978-as debreceni verseny anyagából. Csak dicsérhető ez a kez­deményezés, hiszen a Bar­tók kórusverseny az évek során Európa egyik rangos találkozójává nőtte ki ma­gát, s 1978-ban egy héten át 15 ország 67 kórusa mu­tatta be műsorát a Bartók Teremben. A lemez kiadói­nak szándéka kettős volt: egyrészt az elhangzott pro­dukciók rögzítésével az új számok megírásának útját kívánják egyengetni; más­részt a kóru­sokat ösztönözni a még gondosabb felkészü­lésre, a viszonyításra. Har­madik célként tegyük ehhez azt is, hogy egy ilyen lemez elkészítésénél nem lehet fi­gyelmen kívül hagyni a kö­zönséget, amely ezekkel a felvételekkel kapja kereszt­metszetét a versenynek, s bepillanthat a jelenkori kóruskultúra helyzetébe is.

A felvételek nagy erénye az élményszerűség: a fe­szültség átsugárzik a baráz­dákon, s a számok végi taps felidézi a verseny hangula­tát, feledteti az apróbb tech­nikai hibákat. Jól esik újra hallani a miskolci 6. számú iskola kórusának üde gyer­mekhangjait, a pécsi Neve­lők Háza kamarakórus szó­listáit, a koppenhágai Kammerkoret Camerata rendkí­vül pontos együttesét, a poznani férfikar telt erejét, a novoszibirszki Akadémiai kórus avantgárd kísérletét, hogy csak néhányat említ­sünk a színvonalas me­zőnyből.

A válogatás szempontjai azonban nem mindig egy­értelműek. A borítón a KÓTA főtitkára, Maróti Gyula ugyan elmondja, hogy „mind a kötelező magyar, mind a szabadon választott hazai és külföldi kompozí­ciók legjobban sikerült elő­adásainak juttattak helyet a lemezen" – s így min­den kategóriából a legsike­resebb együttesek számai tanulmányozhatók –, de a sorrendiség és a feliratko­zás kissé megnehezíti az át­tekintést: az olvasható ki belőle, hogy ez a sorrend egyben a verseny eredmé­nyét is tükrözi. Holott nem erről van szó, mert például az ifjúsági karoknál itt ket­tes számmal jelölt debrece­ni zeneművészeti szakkö­zépiskola Kodály leánykara a versenyben eredetileg „csak" megosztott harmadik díjat kapott.

Ezért a pontosság és a történeti hűség kedvéért fel kellett volna sorolni a verseny vég­eredményét az egyes kategóriák szerint, a különdíjasokat is beleértve, így tájékoztatta volna a le­mez hitelesen azokat is. akik csak ezen az úton ke­rülnek közelebbi ismeret­ségbe a kórusver­sennyel. Emellett talán több külföl­di résztvevő érdemelte volna meg a beválogatást (például a folklór versenyágban kü­löndíjas Market Harborough Singers Angliából), mert jóllehet a magyar kórusok domináltak a versenyen, akadt azért egy-két szép külföldi teljesítmény is (az arány a lemezen 10:4 a ma­gyarok javára.)

Mindettől függetlenül na­gyon hasznos vállalkozás­nak ígérkezik a Bartók Bé­la kórusver­senyek megörö­kítése, s a következő talál­kozón, 1980 nyarán a közre­működők a prospektus mel­lé ezt a lemezt is hazavihetik magukkal. Ez belföldön is, külföldön is jó propagan­dája lesz a debreceni ver­senynek, s növeli hírnevét. A legrangosabb magyar kórustalálkozó egyébként is megérdemli, hogy minden fordulója hanglemezre ke­rüljön. Szerencsére ez a kí­vánalom talál­kozik a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat törekvéseivel is.

(Hajdú-bihari Napló, 1979)