Hard-rock és új hullám (Országos amatőr pop-rock-dzsessz vetélkedő)

 

Október első hétvégéjén Győrött rendezték meg a hazai amatőr pop-dzsessz-rock együttesek versenyé­nek döntőjét. A megyei és a területi selejtezők után 14 zenekar került a fináléba, kö­zülük ezúttal hiányoztak a debreceniek.

A bemutatott műsorok alapján úgy tűnik, az ama­tőr mozgalom jelenlegi sza­kaszában aligha hoz lénye­ges változást a magyar pop­zenei életben. A zenekarok többsége hard-rockot ját­szott, a stílus minden sémá­jával és közhelyeivel, és szövegei sem tudtak az el­koptatott fordulatoknál ér­demlegesebbet közölni. Deep Purple-, Uriah Heep-, Led Zeppelin-hatás érződik még mindig ezeknél az együtteseknél, pedig már el­telt néhány év azóta, hogy a kemény rock megalapítói a színre léptek. Több zenekar szerepelt három gitár és dob felállításban, s bár zenei felké­szült­ségük kielégítő, az eredetiség, az önállóság, az egyéni hang nagyon hiányzott játékukból. (Ebbe a kategóriába tartozott pél­dául a budapesti Dózis, Hard-Genius Rock, Rá­diusz, Stressz együt­tes.)

A hard-rock művelőin kí­vül akadt, aki folkot (a szombathelyi Na és), akadt, aki dzsessz-rockot (a szom­bathelyi Pomákáné), rhytm and bluest (a buda­pesti Smog) és dzsesszt (a szom­bathelyi Masina) ját­szott. Feltűnő volt, hogy a hazai új hullám képviselői közül teljesen hi­ányoztak a fővárosi zenekarok; egyedül a bajai Fórum illeszkedett ebbe a stílusba. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy azok a ze­nekarok, amelyek az „apák" zenéjét megtagadva igye­keznek vissza­hozni a rock eredeti, önkifejező jellegét, távol tartják magukat attól a versenytől, amely eddig az amatőrök legfontosabb minősítő lehetősége volt. A vidék pedig jelenleg – mint azt láttuk – nem ké­pes potenciális erővel hoz­zájárulni a megújuláshoz, utána kullog a jelenségek­nek.

A fesztivál vándorserlegét a salgótarjáni Fanyul ze­nekar nyerte el.  A hard­-rock stílus ame­rikai válto­zatát művelték nagyon jó összjátékkal és kiemelkedő egyéni hangszeres képzett­ség­gel. Aranydiplomát ka­pott a valójában legjobb zenei teljesítményt nyújtó Masina dzsessz­együttes és a Fórum, ezüst diplomával jutalmazta a zsűri a tatabá­nyai Onyx és a budapesti Smog együtteseket.

Számomra két produkció tűnt érvényesnek. A bajai Fórum – jóllehet, játéká­ban nyil­ván­való a jugo­szláv új hullám hatása – színpadi megjelenésével, előadásmódja játékosságá­val és a zenéjéből sugárzó iróniával szellemet hozott a fárasztó és egyhangú zene­folyamba. A Masina dzsesszegyüttes fuvola­-szaxofon-basszusgitár-dob formációban teljesen profi műsorral lepte meg a kö­zönséget: jól megválasztott témák, ötletes improvizá­ciók, tudatos építkezés és egyéni hang jellemezték összeforrott játékukat.

Egészében véve némi csa­lódást keltett a verseny, s többen nosztalgiával emle­gették a Panta Rhei, a Color és a Kis Rákfogó hajda­ni feltűnését. Ilyesfajta fel­fedezéssel nem szolgált ez a találkozó; úgy látszik, ezt máshonnan kell várnunk.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)