Nosztalgia, jótékonyságból (A csend hangjai)

 

Jótékonysági koncerten adta elő vasár­nap a Csokonai Színházban márciusban bemutatott A csend hangjai című műsorát Horányi László és a Hangfogó együttes.

Az akciót a KISZ megyei bizottsága és az ér­telmiségi fiatalok tanácsa rendezte abból a célból, hogy a műsor bevételét (kb. 50 ezer forintot) spiroanalizátor vásárlására át­utalják a megyei tanács rendelőintézete számára.

Jótékonysági hangversenyeket ál­talában nem követi kritikai visszhang, ez­úttal azonban a rendezők részéről kifeje­zett igényként merült fel a szakmai érté­kelés, s ez felment az ilyenkor kötelező tiszteletkörök vállveregető semmit mondása alól. Előre kell bocsátanom azonban, hogy észrevételeimet kizárólag különvélemény­ként vetem papírra, mert az általam látott elő­adás háromszori ráadást kiérdemelve nagy sikert aratott, s ez mindenképpen a kezdeményezés létjogosultságát igazolja. Hogy magam némiképp másként éltem meg ezt a másfél órát, annak alighanem az lehetett az oka, hogy más – nemzedéki – optikán keresztül láttam a történteket.

Ami legerősebb benyomásként maradt meg bennem: az összeállítás ismét emléke­zetbe idézte, hogy bizony, nagy idők vol­tak azok a hatvanas évek. Olyan idők, amikor olyan szent emberek álltak a szín­padokon, mint Bob Dylan, Simon és Garfunkel, Donovan, a Rolling Stones. Ezekről az időkről azóta sok mindent elmondtak okos emberek (most éppen az ÉS-ben vitáz­nak róla), csak éppen azt nem tudja senki elmondani, hogy milyen érzés lehetett a hatvanas években fiatalnak lenni, és a beatkultúra oxigéndús hatására a „szabad­ság”, „nonkonfor­mizmus”, természetes em­beri kapcsolatok”, szeretetkultusz”, „sze­xuális szabadság”, és más, azóta naiv idea­lizmusnak minősülő eszmék bűvkörében nevelkedni. Ezt az érzést nem lehet fogal­mi úton megragadni, legfeljebb versbe fog­lalni vagy megzenésíteni, mint tette azt Dylan vagy Simon és Garfunkel. Szent eszmék, szent magatartásformák megteste­sítői voltak ők, ezért válhattak szentekké mára – s ezért kísért a szentségtörés ve­szélye, amikor ma, e kizökkent időben va­laki a szent dalok eredeti interpretálására vállalkozik. Az érzések ugyanis nem rep- rodukálhatók, csak imitálhatók: s a kettő között annyi a különbség, mint egy ele­fántcsont és gipsz Buddha-szobor között.

A Csend hangjai című műsor – és a for­dító, Pinczés István – nagy érdeme, hogy magyar nyelven szólaltatja meg azokat a dalokat, amelyek annak idején angolul épültek be egy nem­zedék kulturális tuda­tába. Így a fiatalabbak is megismerked­hetnek eredeti tartalmukkal, saját fülükkel hallhatják, hogy miről is szólnak. Igen, ezek a dalok még szóltak valamiről: hatá­rozott világképet, szellemiséget, viselkedé­si normákat közvetítettek egy ma már leg­feljebb muzeális értéknek tekinthető humánum jegyében. Mert a hosszú haj, az excentrikus öltözködés, a dacos lázadás ál­arca igenis a jobb, emberhez méltóbb élet utáni elemi vágynak adott kifejezést sajá­tos formában. S ezért sajnálatos, hogy A csend hangjai műsor „frontembere” téve­sen értelmezett szerepfelfogásával mintegy idézőjelbe tette a dalok egykori „üzenetét”.

Úgy lépett a színpadra Horányi László, mint egy nárcisztikus rocksztár, aki éppen rohamra indul, hogy bevegye közönségét. Bőrdzsekije, összekötő szövege, mesterkél­ten eufórikus előadásmódja a mai rock­koncertek kliséit idézte, groteszk ellent­mondásban a dalok eredeti jelentésével. Hiszen azok ereje éppen közvetlenségük­ben, őszinteségükben, szókimon­dásuk­ban rejlett; abban, hogy azonosak voltak önma­gukkal és előadóikkal. Itt, ebben az össze­függésben egy attrakció eszközéivé váltak, elvesztvén igazságtartalmukat, azt az önki­fejezési indíttatást, ami megszületésüket kiváltotta. Minden lekerekítődött, így lett Simon és Garfunkel romantikus otthontalanságának finom lírájából felszínes érzel­gősség, a Rolling Stones polgár­pukkasztó szexuálszimbolikájából durva mutogatósdi. S így derült ki az is, hogy mennyire kü­lönbözik a rhythm and blues pontozott rit­mikája, szinkópált hangsúlyozása a mife­lénk megho­nosodott bel canto éneklési tech­nika szacharinizmusától.

Igen, annak, aki ezeket a dalokat ma énekli, számítani kell arra, hogy az erede­tivel ha­sonlítják össze produkcióját. S ma­napság nem terem annyi zseni a műfajban, mint annak idején. Ez főleg a Rolling-számok tolmácsolásakor vált nyilvánvalóvá. Horányi László nem Mick Jagger, kár volt magára venni ezt a köpönyeget. Mert amúgy derekasan végigdolgozta a másfél órát, s noha nem kifejezetten énekesi egyé­niség, a közbeékelt versekkel és dalok len­dületével mégis maga mellé tudta állítani a közönséget (leghitelesebbnek és legőszin­tébbnek az egy szál gitárral előadott Dylan-darabokat éreztem). Jól helytállt a Hangfogó együttes is (az El Condor Pasa blockflőte-kísérete egyenesen bravúros volt), két vendégmuzsikus (Hegedűs Sán­dor, Kiss Sándor) segítségével, akik rá­adásul még muzsikáltak is. Üde színfolt volt Duffek Mihály zon­gorakísérete a Híd a zavaros víz felett című dalban.

Külőn véleményt jeleztem a bevezetőben, annak megengedésével, hogy a tudatosan szer­kesztett műsor végül is bejárta azt a gondolatkört, ami a dalokból címszavak­ban kihámozható. Lehet, hogy akinek nincs viszonyítási alapja, annak egészen mást jelentett ez a műsor. Belőlem ezeket a gondolatokat váltotta ki. A dalok azon­ban tagadhatatlanul felidézték bennem azt az érzési, ahogyan őket annak idején, ki­tárulkozó ifjúságunk éveiben hallgattuk. Szép volt, fiúk.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)