A méltóság sajátossága

 

Related image

(Saltus Hungaricus) „Nem ismerjük, nem érthetjük egészen egy kor történetét, ha zené­jéből semmit sem is­merünk. Mert van az ember érzés- és gondolatvilágának egy rétege, amit csak a zene tud kifejezni és semmi más.” Ez, a Kodály Zoltán­tól származó idézet vezeti be a Hungaroton egyik új­donságának, a XVIII. száza­di magyar tánczenét tartal­mazó össze­állí­tásának kísérő sorait. Lényegrelátóan, lé­nyeget érzékeltetően. De te­gyük hozzá: ebben a zené­ben nemcsak az önálló mű­vek, a szuverén zeneszerzők alkotásai foglaltatnak benne, hanem azok a közkeletű, po­puláris zenék is, amelyek az adott korok zenei köz­nyelvét képezték. Kü­lönö­sen érvényes ez a XVIII. századra, amelyben a kom­ponált zene élvezete csak igen kevesek privilégiuma volt, s minden társadalmi osztály a maga saját muzsi­káját művelte, hallgatta.

Falusi kúriákon, udvarhá­zakban, arisztokrata kasté­lyokban felhangzó táncze­nékből nyújt válogatást a Domokos Pál Péter gyűjte­ménye alapján készült szép lemez. A dallamok az 1730- 1830 közötti időből származ­nak, a hangszerek sorában van hegedű, gordonka, nagy­bőgő, csem­baló, töröksíp, cimbalom, kürt, a lelőhelyek pedig Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig terjednek. Karak­terükben a dalok igen válto­zatosak, tempóik, ütembe­osztásaik természetesen a tánc lépé­seihez igazodóak. Nem szertelen, fergeteges sodrás, sokkal inkább visszafogott, de tartásos, mél­tóságteljes belső ritmika jel­lemzi ezt a gazdag, sokszínű és sajátosan magyar zenei világot, amelynek felmutatásában elismerésre méltómunkát végzett a Kertész István vezette Budapesti Barokk Vonósok együttese. Értő előadásukban korabeli hangszereken szólalnak meg a dalok.

(Jeles napok) Mint ahogy a századokkal ezelőtti ma­gyar tánczene is csak leme­zeken ele­venedik meg szá­munkra, úgy válik mindin­kább zenei múltunk részévé az éltető közegétől meg­fosz­tott parasztzene. A hetvenes évek népzenei reneszánsza megkísérelte feléleszteni, to­vább­örökíteni a népdalok világát, de be kell látnunk, hogy a társadalom átrétegződésével, a modern kor ci­vilizációs kihívásainak betö­résével, a világkép, az élet­érzés módosulásával a nép­zene elvesztette használati értékét, s egyre inkább pó­diumművészetként találja meg érvényesülési formáit.

E folyamat kialakulásával párhuzamosan az ötvenes-­hatvanas években angol­szász eredetű populáris zene hódította meg a világot, ko­runk zenei köznyelvévé vál­ván az azóta eltelt időben. S miként a népzenei rene­szánsz zászlóvivői különböző módszerekkel próbálták az adekvát kifejezési formákat keresni, úgy a popzene mű­velői körében is akadtakolyanok, akik nemzeti tar­talmakkal igyekeztek sajá­tossá tenni az internacionális popzenét. A kétfajta irány és meg­közelítés olykor találkozott: mint például a Jeles napok című, karácso­nyi magyar népdalokat tar­talmazó lemezen is. Megle­het, az autentikus népzene felkent papjai között akad­nak majd olyanok, akik szentségtörést látnak a két­féle zenei világot ötvöző kí­sérletben, de abban ők sem kételkedhetnek, hogy a feldolgozó-hangszerelő Cserepes Károlyt a népzene élő át­örökítésének tiszta szándéka vezette. Az emelkedett hang­vételű karácsonyi dallamok eredeti népi hang­szereken és korunk jellegzetes instrumentumain (szinteti­zátor, Fender-zongora, elekt­romos bőgő) szólalnak meg ritmikailag hangsúlyosab­ban, de megőrizve bensősé­ges, lírai jellegüket. Mint lé­tező törekvést, a lehetséges megoldások egyikeként el kell fogadnunk e vállalko­zást, különösen, ha kivitele­zéséhez olyan, a maguk mű­fajában prominens szemé­lyiségek adták nevüket, mint Sebestyén Márta és Szörényi Levente.

(Régi híres prímások) A zenetudomány világos meg­különböztetést tesz népzene és népi zene között. Az utóbbin általában cigányze­nekarok által előadott né­pies dalokat, műdalokat kell értenünk, amelyek elsősor­ban a szórakoztatás szándé­kával keletkeztek. A két vi­lágháború kö­zött sok, világ­hírre szert tett cigányprímás zenélt Magyarországon; kö­zülük a legendás id. Magyari Imre, Bura Károly, KurinaSimi, ifj. Berkes Béla, Farkas Jenő és Debreceni Kiss Lajos felvételeiből vá­logatott egy lemezrevalót Leszler József. Meglepetés ez az összeállítás alig­hanem még a műfaj kedvelőinek is. Nincs rajta nyoma a manap­ság kissé üzletszerűen köte­lező, mesterkélten felhőtlen hangulatnak, az édes-bús kesergésnek, sírva vigadásnak. Nagy­szerűzenészek játsszák a dalokat ízléssel, kifinomult muzikalitással és nemes tartással. Felvételei­ket meghallgatva nem két­séges, hogy ez komoly zene; szerves része történelmünk­nek, kultú­ránk­nak.

(Tamás bátya kunyhója) A hagyomány szerint az időszak összes sajtóközle­ménye nem ért el olyan ha­tást a rabszolgatartás elleni harcban, mint Harriet Beecher Stowe-nak a múlt század közepén keletkezett regénye. Szentimentalizmusa, propagandisztikus céljai ellenére drámai tudósítás ez a könyv az elnyomott nége­rek életéről, megaláztatá­sairól; külön érdeme, hogy az első alkotás az amerikai irodalomban, amely színes- bőrűeket állít középpontjá­ba. Ideje hát, hogy mesejá­ték-változatával megismer­kedjenek a magyar gyerekek is: hogy jobban megérthes­sék korunk szenvedéseit, ki­szolgáltatottságait. A Magyar Rádió felvétele régebben ké­szülhetett, hiszen az azóta elhunyt Básti Lajos alakítja a főszerepet. Szöveges kísé­rő magyarázatok, dokumen­tumok mindenesetre haszno­sabban segíthették volna az eligazodást a múlt századi Amerika viszonyaiban.

(Jelenkor) Hatévi csend után újra lemezzel jelentke­zett a Fonográf együttes. Alighanem ugyanúgy búcsú­ja ez a rokonszenves társa­ságnak, mint ahogy az volt Szörényi Leventéé a Buda­pest Sportcsarnokban. Re­mek a felvételtechnika, pro­fesszionális a hangszerelés, artisz­tikus az előadásmód – de bizony, ezek a szerzemé­nyek nemigen vésik bele cí­meiket a kor falába. Hat év alatt elszállt az idő a Fo­nográf fölött, kihunytak bel­ső energiáik, csak szakmai­ságuk maradt. Belterjessé váltak; s ebben az értelem­ben kétségtelenül kifejezik korunkat. Kér­dés, hogy ez az autentikusság elegendő-e az üdvösséghez.

(Hajdú-bihari Napló, 1984)