A Piccolo Teatro vendégjátéka (Brecht: Szecsuáni jólélek)

 

Négy estén át vendégsze­repelt a múlt héten, Budapes­ten, a Nemzeti Színházban a milánói Piccolo Teatro, ma­gyarul Kis Színház.

A tár­sulat alapítója és máig vezetője korunk egyik legjobb színházi rendezője, Giorgio Strehler (aki a vendégjáték­kal egyidőben a cannes-i film­fesztiválon zsürielnökösködött). Az ő színre vitelében láthatta az elsősorban szak­mai közön­ség Bertolt Brecht A szecsuáni jólé­lek című művét. Az előadás­sal egy olyan színházi mű­hely­be és játékmódba nyí­lott alkalmunk bepillantani, amilyenre Magyarországon sajnos alig-alig akad példa.

Brecht szándékai szerint a szecsuáni prostituált, Sen Te kettős élete és meghasonlása a kapitalizmus farkastörvé­nyeinek elnyomorító hatását példázza: röviden összegezve ez jelenik meg a sajátosan elidegenítő dramaturgiai el­vekkel építkező brechti szín­padon. Giorgio Strehler az azóta felgyülemlett társadal­mi tapasztalatok és saját vi­lágképének, alkatának su­gallatai alapján egyetemes érvényűvé, erősebben morális vonatkozásúvá tette Brecht darabját. Az erkölcs­telen világban pusztulásra van ítélve az erkölcs, mond­ja; sőt a záró képben – a brechti elvekkel ellentétben – katarzisra törekedve fo­galmazza meg véleményét: a Sen Tét játszó színésznő letérdelve magyarul fohász­kodik segítségért a közönség­hez.

Az ortodox Brecht-zászlóvivők talán tiltakoznak majd: a mestert nem így kell játszani. Mások lehet, hogy éppen ebben látják a brechti tantételek megőrizve-meghaladását. A ma­gunk részéről egy rendkívüli színházi előadást láttunk, költői ér­zékkel megkomponált jelzésrendszerrel, hihetetlenül következetesen kimunkált esz­közökkel és egységesen kivá­ló színészí alakításokkal. Va­lahogy így tudjuk elképzelni a korszerű színjátszás egyik lehetséges formá­ját.

A színpadi univerzum: homorú, hófehér háttérbol­tozat, amely mintegy időtlen­né, anyag­talanná teszi a tör­ténteket. Előtte a forgószín­pad szinte állandóan mozgás­ban van: Vang, a vízárus mindjárt az első jelenetben kap egy vödör vizet a nya­kába, ettől kezdve a víz az ellenpólus, a materiális való­ság, ezt kerülgetik, ezt lépik át, ebben tocsognak a sze­replők, sőt kísérteties, kékes­szürke fénnyel tükröztetve ennek a pocsolyának a rezgé­se, hullámzása vetül az időn­ként leereszkedő fehér füg­göny előtt monologizáló ala­kok köré is. A reflektorok is csak ilyenkor vonják fénybe az arcokat; egyébként hát­tér- és oldalvilágítás van, s a kellő világosság hiánya – amellett, hogy a mozgásra helyezi a hangsúlyt – csak fokozza a realitás és az irrea­litás egymásba váltásának, áttűnésének érzetét.

A díszlet mindössze egy kínai tetejű kunyhó s né­hány egyéb tárgy (például a vízárus kocsija); az azonos­ság és a stilizáltság egy­szerre van jelen bennük, konkrét és megha­tá­rozhatat­lan helyszínt egyaránt jelez­nek. A figurák viszont olasz ruhákat viselnek, és olasz temperamentummal ágálnak, veszekednek, randalíroznak. Brechtiesen olaszul. Tétlen­ség soha sincs a színpadon: vagy kimerevedik a kép egy énekbetét hátteréül, vagy mindenki az adott viszo­nyoknak megfelelően cselek­szik, mozog, tesz-vesz, még ha nem is nála van a szó. Min­denki önmaga és ugyanakkor önmaga karikatúrája; a szí­nész színész és szerep egy­szerre. A mozgás külön ko­reográfia. Vang, a vízárus az elinduló és megakadó mozdu­latok, a félénkség és a neki-bátorodás, a kezdeményezés és a kiszolgáltatottság ellen­tétpárjának megtestesítője minden pillanatban (Renato de Carmine bravúros alakí­tása). Szun, a csábító (Massimo Ranieri) mint egy olasz kültelki vagány: rángatja lecsúszó nadrágját, vagdal­kozik, csapkod, hányaveti, felelőtlen; esküvői magán­száma drasztikusságában is elesettségét jelzi. És a jótét, melegszívű Sen Te, illetve al­teregója, Siti Ta: egyszer pu­ritán, szürke lepel és figye­lem, melegség, puha mozdu­latok; másszor banktisztvise­lőhöz hasonló fekete ruha, ke­ménykalap, tükröző nap­szemü­veg, torz, szögletes, ro­botszerű mozgás. Andrea Jonasson csodálatos alakítá­sában Sui Ta különös dimen­ziót kap: ijesztő, félelmetes, embertelen, ember feletti jel­képe a huszadik századi, el­személytelenedett világnak; szenvedő világunknak.

A hangulatokhoz, a finom rezdülésekhez és jelzésszerű ábrázoláshoz éppúgy érzéke van Strehlernek, mint a har­sányabb, direktebb fogalma­záshoz. A számunkra szokat­lanul hosszú, négyórás elő­adás tempója pontosan köve­ti az előadás egységes gon­dolatrendszerét. Olyan, mint eső után a faágról tó­csába hulló vízcsepp: súlya lassan húzza lefelé, de ami­kor leesett, hirtelen felborzolja a vizet.

(Hajdú-bihari Napló, 1982)