Claudius aggódik (A Hamlet Győrött)

 

Vajh, a Csokonai Színház előadásait övezné ekkora or­szágos figyelem – gondolta a debreceni színházbarát a győri Kisfaludy Színház mo­dern előcsarnokában a Ham­let premierjére várva, mi­közben sorban vonultak el előtte a fővárosi lapok, a rá­dió és a televízió kritikusai, szer­kesz­tői.

No, igen. A so­káig vegetáló győri színház művészeti vezetője az új év­adban Sziko­ra János, a fiatal rendezőgárda máris jó nevű tagja lett, aki évadnyitó előadásként mindjárt a Ham­letet választotta, s ehhez Bódy Gábort, Bachmann Gá­bort és Cserhalmi Györgyöt, a kísér­letező magyar film­es színjátszás „fenegyere­keit" hívta segítőtársul. Az előjelek kétségtelenül azt ígérték, hogy Győrött valami történni fog.

Történt is. Ám, az azóta megjelent kritikákból arra kell következtetnünk, hogy bizonyos esetekben mégis­csak jobb, ha az ítészek hada elkerüli az előadást: akkor a bukásnak sem lesz akkora visszhangja. Mert a Film, Színház, Muzsika egyértel­műen elmarasztalja a bemu­tatót, a Magyar Hírlap pedig „esztétikai blöff"-ről, álavantgarde próbálkozásról, minősíthetetlen pro­dukcióról, kultúrbotrányról beszél. Ezek után tulajdonképpen re­ménytelen védőszót emelni a Hamlet érdekében, de a ki­fogások egy részét méltá­nyolva, megítélésem szerint mégis volt néhány olyan mozzanata az előadásnak, ami értékelhető, sőt értéke­lést kíván.

Könnyű volna szellemes jelzőkkel további megsem­misítő csapásokat mérni a leginkább botránykőnek és ízléstelen fantazmagóriának bélyegzett díszletre és terve­zőjére, Bachmann Gáborra. A Psyché után valószínűleg mindenki kíváncsisággal elegy kétkedéssel várta, ho­gyan lehet a világirodalom talán legfilozofikusabb, „egy szál deszkán is eljátszható” drámáját megjeleníteni Bachmann szürrealisztikus, vizionárius látványa. Nos, az előadás nem oszlatta el teljesen a kételyeket, sok következetlen és kiérleletlen megoldást tartalma­zott (világító lándzsahegy, villogó diszkólámpák, szellemimitáló porlövedék), de, mint lehetőség, magában hor­dozta a modern techni­ka eszközeit felhasználó színpadi közeg és stílus ki­alakításának reményét.

LÁTVÁNY A LÁTVÁNYÉRT

Az ötlet – a királyi udvar valójában egy lüktető agy belseje – sokat ígérő. A le­kerekített formák, átjárók, sejtelmes falrészletek az al­kalmazott fényhatásoknak megfelelően nyernek funk­ciót és értelmet. Ezeknek a váltásoknak a dráma mene­téből következő érzelmi ha­tásuk is van: kiemelik, hangsúlyozzák vagy ellen­pontozzák (a nagymonológot Hamlet vetített képke­retben mondja) a történéseket. A baj inkább az, hogy ez a lát­ványszerkezet a második részben nem gazdagodik újabb elemekkel, a mozgá­sok mechanikussá, sokszor öncélúvá és valóban egyre zavaróbbá válnak. Tagadha­tatlan, hogy a színpadi lát­vány az első részben néha el­vonta a figyelmet a gondo­latokról, de legalább tartal­mazott valami érdekességet. A második részben ugyanis már sem a látvány, sem a játék nem képes ébren tartani a néző figyelmét: unalomba és érdektelenségbe fullad az előadás.

Kár érte pedig, mert sajá­tos Hamlet-értelmezés jelei fedezhetők fel benne. Bódy-Szikora felfogásában az apa szellemének megjelenése után a királyfi azonnal átlátja a helyzetet, teljesen nyilvánvalóvá lesz számára, hogy a „kizökkent időben" integritását és életét csak úgy mentheti meg, ha őrült­nek tetteti magát, ha más­nak látszik, mint ami való­jában. Erkölcsi fölényét bi­zonyítja, hogy a szerepját­szást ő bírja a „legjobban" sőt időnként mintha kárörö­mét lelné abban, hogy csa­lárd környezetét félre kell vezetnie. Hol szomorú, hol kiábrándult, hol cinikus, oly­kor pedig felelőtlen ez a Hamlet, de ugyanakkor ó az egyetlen értelmes, gondolko­dó lény a hel­singöri várban: mint egér a macskával ját­szik a környezetével, lépten-­nyomon leleplezve annak ha­misságát, morális fertőzöttségét. Aggódásra készteti Claudiust, aki szenved attól, hogy nem tudja, mit olvas, min gondolkozik, mire ké­szül Hamlet: s ezért minden lépését spionokkal, szolga­lelkű udvaroncokkal figyel­teti.

Fölöslegesen pedig, mert semmire nem készül. Meg­erőszakolja Opheliát a várlépcsőn, sajnálkozik, hogy véletlenül Poloniust szúrja le Claudius helyett, s jósze­rivel beéri azzal, hogy a színészek közreműködésével a maga és Horatio számára leleplezi a királyt. Mintha nem látna teret és lehetősé­get az akcióra, s pótcselek­vésekbe menekítené magát. Tragédiáját is az okozza, hogy az utolsó pillanatig nem veszi komolyan a ve­szélyt: a végső, halálos pár­bajban is csak hecceli, ug­ratja Láertést, végzete így szinte törvényszerűen éri.

EZ A HAMLET MÁR NEM KÖLYÖK?

A debreceni olvasó számá­ra mindezt az teheti első­sorban érdekessé, hogy a fő­szerepet – mint hat éve a Csokonai Színházban – Cserhalmi György játssza. A színész ma már afféle „kö­lyök'' Hamletnek minősíti akkori alakítását, azt az erőtől duzzadó, atletikus Ham­letet, aki egy létrán fejjel lefelé lógva filozofált az élet nagy kérdéseiről. Való­ban, az akció és dikció szem­betűnő ellentmondása, a sze­replők egymáshoz fűződő tisztázatlan viszonya az egy­séges értelmezés hiányáról beszélt a részértékekben amúgy nem szűkölködő 1975-ös előadásban.

A győri bemutató csak annyiban hasonlít a debrece­nihez, hogy Cserhalmi itt is szinte magánszámként adja élő a Hamletet. Nem kétsé­ges, Cserhalmi erős egyéni­ség, s éppen személyiségé­nek súlya miatt alkalmas egy abszolút mai Hamlet megformálására. Edzett fizi­kumú, korántsem pszicho­pata, hanem „normális" élet­re képes kiművelt fő, aki mint tigris a ketrecben, ke­resi helvét abban a drámai szituációban, amibe önhibáján kívül került. Kiszámít­hatatlan reakciói, gyors helyzet- és hangulatváltásai teljesen összezavarják kör­nyezetét: megpaskolja Polo­niust, a farára csap Opheliának, összeüti Rosencrantz és Guilderstern fejét – ak­kor van élet a színen, ha ő is részt vesz benne. Játéká­nak stílusa van, ami színre lépésétől az igen hosszú első rész végéig „viszi" az elő­adást.

De ahhoz már ő is kevés, hogy magára maradva ívet, minden részletet a drámai mag kibontásának szolgála­tába állító következetes já­tékformát adjon az egész tragédiának. Társai ehhez jószerivel nincsenek, a ren­dezők energiája pedig mint­ha kimerült volna a színpadi lát­vány megkomponálásával és az alapképlet felvázo­lásával. Én inkább ezt tar­tom az előadás ja­víthatatlan hibájának, s nem azokat a valóban fölösleges és érthe­tetlen sallangokat, amelyek miatt a győri Hamlet végül formalizmusba merevedik. Azok talán felejthetők vol­nának, ha a korántsem ér­dektelen képletből a Ham­lethez méltó katartikus erő­vel teljesedne ki a tragédia. De nincs nagyobb bűn, mint ha egy Hamlet unalmassá lesz – s Győrben sajnos ez történt.

Mindenesetre érdekes, hogy az eddig megjelent kri­tikák egyetlen szóval nem foglalkoztak az előadás esz­meiségével. Nyilván nem ta­láltak benne ilyesmit. Én az előbb elmondottakat véltem belőle kihámozni, s nem ta­gadom, hogy a zavaró ténye­zők ellenére sem voltam képes hűvös közönnyel és a kudarcba fulladt „nagyra tö­rő vállalkozásnak” kijáró kárörömmel figyelni a záró képet: Fortinbras „felmentő” seregeinek a sötét színpadon körben izzó lándzsahegyeit.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)