Ha én mini teátrum volnék

 

…egy kétszázezres nagy­városban, amely nem túlsá­gosan bővelkedik nyári ren­dezvényekre alkalmas hely­színekben, arra ösztönözném a szervezőket, hogy használ­ják ki adottságaimat: tegye­nek kamarakoncertek, elő­adóestek, író-olvasó találko­zók, amatőr bemutatók, mini szín­házi előadások pezsgő otthonává. Éljenek sajátos formámmal, építsenek a han­gulatra, amit parányi színpadom és a negyedcikkelyes lépcsősorom a látogatókban kelt. Ne habozzanak, és ne késlekedjenek, mert bár a művészet örök, az élet rövid, s az elveszett percekért ki tudja, mivel kárpótol a hol­nap.

De, mert nem vagyok mini­ teátrum, csak kulturális hír­lapíró, lehetőségeim mind­össze odáig terjednek, hogy hangot adjak értetlenségem­nek: ha már a debreceni Köl­csey Művelődési Köz­pontban súlyos milliókért megépült egy mini teátrum, vétek ki­használatlanul hagyni. Az idei nyáron mindössze hat estén hívják a közönséget eb­be a kedves szabadtéri ját­szótérbe, s ez bizony, akár­hogy nézzük, kevésnek tű­nik. Persze innen nézve. Mert másfelől alighanem akad épp elegendő ellenveté­se a fenntartó szervnek, ta­lán jogos is. De mit tehetek? Én mint közönség csak erről az oldalról tudom szemlélni a helyzetet, és újból meg új­ból a hiányt vagyok kényte­len regisztrálni. Amit nem feledtethet egy hat estén át futó kétszemélyes színi játék.

A korábbi években helyi színészek kínálták nyári mű­helymunkájuk gyümölcseit a publi­kumnak; most fővárosi aktorok vendégjátékára szó­lított a plakát. Nyilván kár­pótlásul a füstbe ment szín­házi napokért. Igen szűkösen bántak a rendezők az ott megtakarított költségekkel, mert ide olyan műsort szer­veztek, amelynek három sze­replője van csupán. (Igaz, több el sem férne.)

Az ötlet a következő lehe­tett: végy egy viszonylag is­mert, könnyebb hangvételű, de azért nem értéktelen s le­hetőleg rövid darabot; végy továbbá ismert fővárosi színészeket; ezeket rázd össze, s 60 forintos jegyekért áru­sítsd az arra járóknak: mind­járt kész a színházi este.

Esetünkben az ismert da­rab Karinthy Ferenc Dunakanyarja, (amit éppen két évvel ezelőtt játszott a Cso­konai Színház); a népszerű művészek pedig Csongrádi Kata és Koncz Gábor. Ugye elég vonzó nevek? Vagy még­sem? Mit keresett akkor az a sok katona a nézőtéren? Talán a város lakossága, amelynek egyébként címez­nék a produkciót, kevésbé érdeklődött iránta? Hatszor száz néző nem akadna egész széles Debrecenben?

Pedig a darab ügyes, szel­lemes (mint olvastuk, a ren­dező az író fia, Karinthy Márton volt), s Koncz Gábor jó színész (csak a zakóját tudnám feledni): a rutin fö­lényével mondta fel csaknem hibátlanul szövegét. Ha nem sietett volna annyira, s ha időnként nem nevetett volna ki szerepéből, profi módon megoldott alakításnak tart­hatnánk jelenlétét. Csak hát ez a darab kétszemélyes (il­letve a Premier Kulturális Szolgáltató Kisszövetkezet forgalmazásában három, kon­feransziéként és zongorista­ként ugyanis egy újabb sze­mély, Lelkes Péter is része az elő­adásnak): egy színésznő is kívántatik hozzá. Nos, sőt fájdalom, ebben ezen az es­tén hiányt szenvedtünk. Csongrádi Kata bizonyára remek énekes-táncos betétek­kel örvendezteti meg a Fővá­rosi Operettszínház lelkes közönségét, de mint prózai színésznő bizony egysíkú és szín­telen. Olyannyira, hogy dekorativitása sem pótolhatja egyéb irányú hiányosságait. Csoda-e hát, ha felborul az amúgy sem túl szilárd talapzatú előadás; ha a játékok, váltások csak felszínét súrolják a férfi és női lelket ala­posan ismerő Karinthy Fe­renc darabjának?

Nem csoda. Mint ahogy az sem csoda, hogy a háromne­gyed órás játékot kevésnek érezvén, a szolgáltató kisszö­vetkezet külön ajándékkal igyekezett megszolgálni a be­lépőjegy árát. Amíg a szü­netben a színészek átöltöz­tek, a zongoraművész elját­szotta nekünk egy pianínón Gershwin Kék rapszódiáját. Aztán pedig a kedves deb­receni közönség külön-külön találkozhatott a két nagysze­rű vendégművésszel. Koncz Gábor megosztotta velünk készülő regényének néhány humoros epizódját, majd Ve­res Péter Ha nem lehettél szálfa című versét tolmácsol­ta. Bizonyára sietett, azért mondta olyan gyorsan, hogy alig lehetett belőle valamit érteni.

Aztán jött Csongrádi Kata. Operett dalokat és sanzonokat énekelt, természetesen zon­gorakísérettel. Táncolt is, lá­bait magasra lendítve (oly magasra, hogy be kellett hunynom a szememet), sőt csúcspontként saját szerze­ményét is előadta (a szöveg­író nem más, mint S. Nagy István). A siker természete­sen nem maradt el, a hangu­lat a tetőfokára hágott, sőt előadás után a büfé még nyitva várta a katonákat.

Hát így szórakoztunk egy júliusi este Debrecen város mini teátrumában.

(Hajdú-bihari Napló, 1983)