Hol sírjaink domborulnak (A Hamlet Szolnokon)

 

A szürkésfekete, fémesen hideg vasfüggöny előtt kihantolt sírgödör, szélein körben nyers, sú­lyos, feke­te földdel. Kattogó, kísérteties zene szól. A függöny felemelke­dik, a sír mögött vasszer­kezetes, lépcsős emelvény­rendszer tűnik fel. Benépe­sül a szín. Hamlet jő, a sír szélére térdel, s az udvar lerója neki „kegyeletét". A „részvétnyilvánítás" után elvonulnak a né­ma­játék szereplői, s csak azok ma­radnak a várfokon, akik­nek szavaival „rendesen" is elkez­dőd­het az előadás.

Rendesen? A szolnoki Hamlet-bemutató valószí­nűleg a legkülönösebb, leg­sajátosabb Shakespeare-ér-telmezések egyike, ami va­laha is színre ikerült. Paál István rendező egy olyan szálra fűzte fel a darabot, amelyet eddig talán senki nem vett észre, s amellyel többet is, ke­vesebbet is - de mindenképpen mást - ad, mint amit Shakespeare a feltételezések szerint ere­detileg adni kívánt Húzá­sok, jelenetátcsoportosítá­sok, hangsúlyeltolódások: a filológusok réme ez az elő­adás. Másfelől viszont át­ütő erejű, tiszta vonalveze­tésű, minden ízében végig­gondolt, szuggesztíven kivi­telezett színpadi játék: kor­szerű színház.

Paál István Hamletje nem bölcseleti mű, hanem politikai tragédia, amely a hatalmi mechanizmus(ok) természetét és a gondolko­dó emberre tett hatását áb­rázolja. Dániája: börtön, ahol „a macska nyávog, és megvesz az eb", ahol „nincs olyan gazember, ki megrögzött cinkos ne volna", ahol Hamletnek bárgyúnak kell látszania, mert mindenik fülére jut egy hallgatózó, „rettentő gaz nép". Ez a fe­lülről strukturált világ át­láthatatlan hatalmi manipulációk bölcsője, jellegé­ből következően hordja ma­gában a manipuláció szük­ségességét és lehetőségét. A mani­pulációk egyetlen tár­gya és célja a hatalom meg­szerzése és megtartása, nem kímélve az esz­közöket. Ár­mány, cselszövés, hierarchi­kus függőség, kiszolgálta­tottság, bizalmatlanság és félelem hatja át Claudius udvarát, amelynek jellem­ző tulajdonságává így a kiismerhetetlenség, kiszá­míthatatlanság válik.

A rendszer természetéből logikusan következik, hogy a nagy egészen belül min­denkinek módja nyílik rész-manipulációkra, saját hatáskörén belül önös érde­keinek érvényesítésére. így ténykedhet a színpadon a király mellett legalább olyan eredményes konspirátorként Polónius, a kama­rás, ö az, aki be nem ter­vezett haláláig - magán­szorgalomból? megbízatás­ból? nem tudható - az ese­mények menetét elsőren­dűen irányítja. Csodálnivaló-e, hogy ebben az össze­függésben az atya szelleme sem más, mint általa fel­bérelt udvaronc - mint később kiderül, a színészkirály -, aki papírról ol­vassa fel Hamletnek „le­leplező" mondatait?

Ez a mozzanat döntően meghatározza a későbbi fej­leményeket. Hamlet így egyértelműen merénylet áldozata lesz: báb csupán, aki - mivel útban van - hamarosan számolhat vég­zetével. Sorsa ettől kezdve pusztán matematikai kér­dés, annak függvénye, hogy a mechanizmus mi­lyen ha­tásfokkal működik. Mint látni, majdnem tökéletesen.

Várhatnánk, hogy Poló­nius megölése után a darab ellenáll ennek a koncepció­nak. Nem így történik: a személyek fölcserélhetők, de a struktúra változatlan; Polónius szerepét Clau­dius veszi át. Ophélia ebbe a felismerésbe és saját ki­szolgáltatottságába őrül bele, mielőtt a király meg­gyilkoltatná. Meghal a színészkirály is: előadás köz­ben társa - jó pénzért - igazi ólmot önt fülébe. Túl sokat tudott, most már ve­szélyes lehet. Claudius nem esett Hamlet egér­fogójába, hisz mindenről „informál­va" van. Laertes felbujtása pedig már utolsó lépés a végső leszámoláshoz.

Paál István Hamletjének konfliktusa az első pillanat­tól politikai jellegű, s végig az marad. Nem lehet más, hiszen ebben a Dániában az élet minden területét a politika hatja át. E gondo­lati rendszer s a színpadi világ homogenitásának megőrzése érdekében a ren­dező kénytelen volt szű­kebbre vonni a darab egye­temes, filozófiai vonulatai­nak tartományát. Nincs például monológ - a kirá­lyé kivételével -: ami be­lőlük marad, azt Hamlet mindig valakinek, vagy va­laki társaságában mondja el, mert sosincs egyedül. A mű így kétségkívül ve­szít dimen­ziói­ból; viszont szerkezete, viszonyrendsze­re dramaturgiailag fesze­sebbé, egyértelműbbé vált. Ezek a változások nem a klasszikusok játszhatóságá­nak kérdései, nem rendezői truvaillok: egy hatá­rozott világkép szervezi őket egy­ségbe. Paál ugyanúgy lét­problémákat, sorskérdése­ket fogal­maz meg rendezé­sében, mint Shakespeare. A szolnoki Hamlet következe­tes esz­közrendszere, egysé­ges színészi játékmódja, kérdéseinek súlya elemi erővel tartja hatása alatt a nézőt. Nem jól vagy rosszul játszik egy színház egy darabot: egy ügy, egy esz­me nyer meg­fogalmazást a színpadon. Aminek végén katarzis nincs, csak döbbent csend és némaság.

Mert miközben Hamlet dán királyfi, ez a „fanyar, humanista bölcs" - Kovács Lajosként – reménytelen és értelmetlen küzdelmét vívja személyiségének in­tegritásáért és életteréért az elvadult világgal szemben, egyre több hulla zuhan a színpad előterében ásott sírgödörbe. Ad­dig-addig, amíg mindenki odakerül: Horatiót, a túlélőt a mé­szárlás végére betoppanó hó­dí­tó zsarnokfióka, Fortinbras emberei lövik szi­tává. Lám, ezért volt min­den. Durva katona­ba­kan­csok tapossák a földet a gö­dörbe, s a sírnál furulyázó fehérruhás leányra is pisz­toly csöve sze­geződik.

A vasfüggöny lassan le­ereszkedik.

(Hajdú-bihari Napló, 1982)