Tízéves az Unió Mozgásszín

 

Ami az ember életében epizód csupán, az amatőr színpadok esetében emléke­zésre kész­tető, jelentős idő­szak. Tíz évvel ezelőtt, 1974-ben alakult meg Debrecen­ben az Unió Moz­gásszín, s az eltelt évtized hordalékai va­lóban összegzésre, számvetés­re, sőt ünneplésre adnak al­kalmat.

Az olyan amatőr csoport, amely ennyi ideig talpon képes maradni, átla­gon felüli belső érté­keiket mondhat magáénak: erős csoporttudatot, a részvétel értelmébe vetett hitet és eredmé­nyekkel igazolt sike­reket. Tíz év alatt bizonyára sokféle periódust megélt az Unió, de az össze­tartó erők valamelyike minden szaka­szában kíséretéül maradt, hogy elérkezhetett a jubileu­mi előadáshoz.

Az együttes létrehozója, művészeti vezetője, indukátora – Tóth Dénes kollé­gánk – első­sorban munkás­fiatalokat igyekezett meg­nyerni a színjátszás ügyé­nek, de természetesen más társadalmi rétegek képvise­lői is megtalálhatók a cso­portban. Ebből is következik, hogy az Unió nemcsak elő­adások sorozatgyártására be­rendezkedett társulás, hanem, s talán ez a lényegesebb, szellemi műhely, a világ­gal és egymással ismerkedő fiatalok baráti közössége. Csapat, amely a szükségsze­rű fluktuáció ellenére is megőrizte belső magját, kö­zös gondolati nevezőjét.

Hosszú utat tett meg az Unió, míg kialakította a csak rá jellemző stílust és játék­formákat. Az irány az iro­dalmi színpadi összeállítá­soktól fokozatosan vezetett a tánc, a balett, a pantomim elemeit felhasználó, szinteti­záló mozgásszín megterem­téséhez, amelyhez szellemi ösztönzést a századelő ma­gyar munkás avantgárdjának két vezető személyisége, Palasovszky Ödön és Madzsar Alice munkássága adott a csoportnak. Ezt a nyomot kö­vetve érkezett el az Unió ed­digi pályafutásának csúcsá­hoz, az 1983-as országos pan­tomimfesztivál vándorserle­gének elnyeré­séhez.

Tóth Dénes nemcsak irá­nyítója, de hű statisztikusa is az Unió minden megmoz­dulásának. A jubileumra ké­szült összegző kimutatásából kitűnik, hogy a tíz év alatt 555 előadást tartottak csak­nem százezer néző előtt. Összesen 76 településen for­dult meg a csoport. Igen magas ez a szám: bizonyítja, hogy van igény az amatőr társulatok szereplésére, s no­ha színházpótló funk­ciójuk módosult az évek során, jó szervezéssel ma is fehér fol­tokra juttathatják el a szín­játszás varázsát.

Repertoárját, fellépéseinek helyszínét tudatosan választ­ja meg az Unió, azzal a jo­gos igénnyel, hogy arra érde­mes produkcióit minél nagyobb számú közönséggel is­mertesse meg. Rodiniána és Tavasz című összeállításuk 75, a Mellesleg unatkozunk című szatírájuk 70, az Indul a   bakterház című komédiájuk 54 előadást ért meg, és további nyolc műsorukat ját­szották húsznál többször. A statisztika tényszerűen re­gisztrálja néhány produkció bukását; ez a mai világban kiveszőiéiben levő önkritikái képesség ugyanúgy az Unió erényeihez tartozik, mint si­kereik büszke vállalása.

A BIOGAL Gyógyszergyár, a Hajdú megyei Állami Épí­tőipari Vállalat, a Vasutas Dol­gozók Klubkönyvtára és az Újkerti Általános Műve­lődési Központ közös fenn­tartásában mű­ködő Unió Mozgásszín ma este 19 óra­kor a Kölcsey Művelődési Központ színháztermében tartja jubileumi műsorát. Az esten Szórádi Sándor, a KISZ KB titkára köszönti az együttest, majd eddigi leg­nagyobb sikerük, a Rodiniá­na, illetve újabb vállalkozá­suk, a Lux együttes ze­néjére készített Atlantisz rock-szvit előadásával kedveske­dik közönségének a csoport. Következhet az újabb tíz esztendő.

(Hajdú-bihari Napló, 1984)