Vizek és bútorok (A nagyváradi színház vendégjátéka)

 

Nem hozott magyar darabot debreceni vendégjátékára a nagyváradi Állami Szín­ház magyar tagozata; talán ennek is tu­lajdonítható a mérsékeltebb érdeklődés, ami a bemutatkozást fo­gadta. Teodor Ma­zilu és Edward Bond neve kevésbé is­mert Magyarországon, s ez némileg in­do­kolja a közönség tartózkodását.

Egyébiránt a felelősségérzeten túl nincs sok okuk a bánkódásra azoknak, akik távol ma­radtak a vendégjátékról. Egy rossz da­rabot és egy gyengébb előadást kellett vé­gignéznie an­nak, aki jelen volt az esemé­nyen. A Stílbútor és fakereszt után ugyan még maradt némi re­ménységünk, hogy A tenger igazibb színházi élményt nyújt, de türelmünk nem termett rózsát, csak egy hervadt tátikát.

Teodor Mazilu „elmés komédiája” – ahogy egy otthoni kritikusa nevezi – a vezető be­osztásba került emberek úrhatnámságát, sznobériáját, ostobaságát, hazug, erkölcstelen érték­rendjét, visszaéléseit gú­nyolja ki szatirikus éllel. Egy másik ro­mán kritikus a legbátrabb ro­mán szerző­nek nevezte Mazilut, s ezt nyilvánvalóan nem elmarasztalásnak szánta. Két­ség­telen, a darab erőteljesen elítéli választott „hősei” parvenüségét, de mivel képletekkel s nem jellemekkel dolgozik, ritkán tud igazi víg­játéki magaslatokba emelkedni. Legna­gyobb hibája – s hamisságának oka – azonban az, hogy a bírált torzulásokat pusz­tán emberi tulajdon­ságokként fogja fel, elvonatkoztatva attól a társadalmi mecha­nizmustól, amely valójában táptalaja és kiváltója e magatartásformáknak.

Mindazonáltal Mazilu darabja nálunk sem nélkülözi a vonatkoztatási pontokat, ezért is arathatott végül az előadás szép si­kert. Nagy érdeme van ebben a jó társula­ti összmunkának: Szabó József koncep­ciózus, a darabot érdemén felüli értékekkel felruházó rendezésének, Kiss Elek díszletei­nek, s néhány színész – Miske László, Haj­dú Géza, Ács Tibor, Rácz Mari – élveze­tes, jókedvű komédiázásának.

Műfaji megjelölését tekintve groteszk ko­média A tenger, Edward Bond angol drá­maíró kétrészes műve. Nem tudjuk eldön­teni, hogy Seprődi Kiss Attila vendég­rendező szándékosan vagy akaratlanul hagy­ta ezt figyelmen kívül, mindenesetre rosszul tette. Úgy talán lehetett volna a darab­ból valami. Így azonban kaptunk egy misz­tikus mártással leöntött, zaftos pszi­cho­analízissel megspékelt, álentellektüel esz­mefuttatásokkal díszített bűnügyi történe­tet, ami­nek egyetlen tanulsága volt, hogy nincs unalmasabb egy rossz előadásnál. „A társadalomban s az emberben bujkáló ir­racionális erők”, „a társadalom kiismerhetetlenné komplikálódott vi­szonyai, ame­lyek elnyelnek vagy kitaszítanak maguk­ból” – a műsorfüzet tanúsága szerint ilyesféle felfedezésekre kellett volna A ten­gernek a nézők figyelmét irányítani. Lehet. A mi figyelmünket – mivel nem ismerjük az eredeti művet – inkább arra a párhu­zamra irányította, hogy ez a „szimbolikus” darab tényleg hasonlít a tengerhez: nem olyan mély, de legalább annyira átláthatat­lan. Legalábbis ebben az interpretációban.

Hiába volt a sejtelmes díszlet s a néhány jól megoldott rész; a jelenetek nem áll­tak össze egésszé, öntörvényűen szerveződő színpadi folyamattá. Nem tudtak ezzel a színészek sem mit kezdeni, pedig módfe­lett igyekeztek, hogy valami értelmet vi­gyenek szerepükbe. Ahogy a darabbéli vi­szonylatokból, úgy az ő játékukból is hi­ányzott azonban a motiváció, s ez legfeltű­nőbben az egyébként kitűnő karakterszí­nész, Szabó Lajos alakítását kísérte. Rosszat persze végül is sem rá, sem Bányai Irénre, sem Varga Vilmosra, sem Kiss Törék Ildikóra nem lehet mondani: amit rájuk bíztak, azt jól megoldották.

Igazában véve egy színész felfedezése a legnagyobb értéke a nagyváradiak ven­dég­já­tékának. Miske László a Stílbútor és fakeresztben a feltörekvő vállalatigazgatót, A tengerben a falu bolondját formálta meg úgy, hogy tulajdonképpen ő vitte az elő­adást, jelenlétével életet tudott adni a ha­lott szituációknak is. S ezt nem pusztán színészi eszközökkel, hanem egyé­niségé­nek (és megjelenésének) sugárzásával érte el.

(Hajdú-bihari Napló, 1982)