A Csárdáskirálynő a Szigeten

 

Nem azzal a nemzedékkel születtem, amely első zenei táplálékát a Csárdáskirály­nő em­lé­kei­ből szívta. Felcse­peredésem idején, a hatva­nas években volt ugyan a televízióban az opera­közvetí­tések dömpingje, de ismer­kedésemet a színházzal min­dig prózai élmények befolyá­solták, s élő operett előadással már jószerivel felnőtt fejjel, hivatalból találkoztam csak.

Ez természetesen nem ér­dem, és különben is magán­ügy. Mindössze azért tűnik érde­kes­nek e helyütt meg­említeni, mert – bár lehet, hogy ez helyrehozhatatlan mulasztás – a műfaj csúcs­teljesítményével, a Csárdás­királynővel is csak a múlt csütörtökön találkoztam elő­ször a Margitszigeti Színpa­don. Lehet persze, hogy épp ez mentesített az előítéletek ballasztjától, és adta meg a lehetőséget, hogy ne a hasonlítgatással foglalkozzam, ha­nem azt nézzem, amit látok.

A magam részéről úgy gondoltam, hogy a színház­nak nem az operett ellen kell meg­vív­nia a maga nagy csa­táját. Az operett halott; de az emberi természet sajátos­sága, hogy halottai­hoz rendre elzarándokol a temetőbe; amely cselekedetre nem a ha­lottaknak, hanem az élőknek van szükségük. Ha viszont így áll a dolog, akkor a te­metkezési vállalatoknak igye­kezniük kell mindent meg­tenni azért, hogy a látogatók, céljukat elérve, megnyugodva távozhassanak a helyszínről. S mivel a halottakkal már sem fizikailag, sem gondola­tilag nem lehet közvetlen kapcsolatot teremteni, legalább a külsőségeket kell olyanná formálni, hogy azok felidézhessék a kontaktus il­lúzióját.

Az operettek előadásának eddig kétféle gyakorlata volt ismert nálunk: vagy impo­záns szcenikával megpróbál­ták életre kelteni az egykori mesevilágot, vagy érvényes tartalmakat keresve a műfaj persziflázsát játszották el. Amennyire meg tudtam ítél­ni, a margitszigeti szuperpro­dukció rendezője, Garas De­zső egyik utat sem válasz­totta, pontosabban a kettő között keresett egy harmadi­kat: egy normális Csárdáskirálynőt szeretett volna tető alá hozni; olyat, amely meg­őrzi a műfaj sajátosságait, de értelmes szituációk teremté­sével hitelesíti a valószerűt­len történetet. Meglehet, bennfentes, entellektüel szemszögből kissé földhözra­gadt­nak tűnt ez a program – innen eredhet a kritikusok többségének fanyalgása –; különösen, hogy mindezt Ga­ras neve jegyzi, de a Csár­dáskirálynő sok mindenre jó, csak éppen lét­böl­cseleti parabolának nem alkalmas. Ezt tudta Garas, és tudták a neves prózai színészek is, akik arra vállalkoztak, hogy helyzet- és jellemalakító ké­pességüket latba vetve életet vigyenek a monarchiabeli kövületbe.

Milyen sikerrel?

Az biztos, hogy Törőcsik Mari nem Honthy Hanna vastapsot kicsikaró belépőjé­vel je­lenik meg a színpadon. Az a korszak már elmúlt. Az Ő Cecíliája kiszáradt, míszes hercegné, egy anakroniszti­kus közeg gondolkodó, de sorsába beletörődő haszonél­vezője. Ilyen érte­lemben egészen modern. Férje, Kál­mán György egy vezető be­osztású herceghez illően ütő­dött: remek. Feri bácsiként Bessenyei Ferenc józanul szemlélődő, nosztalgiára haj­lamos üzletember: majdnem remek. Boni gróf Hirtling István fergeteges alakításá­ban a szerelem (és a szex) megszállottja: igazán korsze­rű. És Sylvia piparmasé sze­repéből dinamikus, érző fi­gurát formál Kállay Bori (bár hangja nyilvánvalóan nem operai), akit Debrecen­ből a sors jótékony keze ve­tett ebbe az előkelő társaság­ba.

Mindennek ellenére, sőt az igazán igényes zene ellenére is terjeszkedni kezd az una­lom, amikor – főleg az első részben – a darab operettes jellege érvényesül. Része le­het ebben a halovány akusz­tikának, amely a befekteté­seket meghazudtoló fakó hangszínben továbbítja a neszek, énekesek játékát. A második részt, amiben már több a színészet, a játék, a 3500 főnyi közönség is szem­mel láthatóan jobban élvezte. De végül is Garasnak se sikerülhet a csoda: habos tortából nem lehet homok­várat építeni. Nem igazán jött létre az előadásnak az a belső kohéziója, ami az ope­rett stiláris jegyeit, gondo­latilag is értelmezhető szö­vegkörnyezetbe illesztette volna. A finomságok a hatalmas térben elvesztek, s fel­erősödtek az olyan, hatás­vadász poénokra épülő alakí­tások, mint Agárdi Gábor Miska pincére.

Mégis, a felfokozott ér­deklődésből (a tíz előadást az egész szakma megnézte) és a sajtó­visszhangokból követ­keztetve ez a Csárdáskirály­nő a nyár jelentős színházi eseményévé vált. Különös­képpen az lett Kállay Bori életében, aki vidéken élő színésznőként kapta meg a kiemelkedő produkció főszerepét. Beszéltem vele az elő­adás után: boldognak lát­szott, a nem túl barátságos kritikák ellenére is. (Garas fölkészítette arra; viszony­lag ismeretlenként ne várja, hogy alakítását a „nagyok" fényében reálisan értékelik.)

Bizonyára sokakat gyötör a kérdés: miként kapta meg éppen ő ezt a feladatot. Nincs ebben misztikum: a rendező meglátta fényképét a Film Színház Muzsikában, s meghívta próbajátékra. Meg­felelt. A partnerek és a ren­dező szemében azóta is oly­annyira, hogy a jövő nyárra tervezett újabb tíz előadás­ban változatlanul ő játssza Sylviát. De Kállay Bori nemcsak ezért örül, hanem főleg azért, mert színésztár­sai az első pillanattól elfo­gadták, és a legnagyobb jó­indulattal, együttérzéssel se­gítették beilleszkedését. Ez a kollegialitás döntően hozzá­járult ahhoz, hogy hamar levetkőzhette kezdeti szo­rongását, s azt nyújthatta, amire képes. Mert hiszen a szakmát már nem kell meg­tanulnia. (Debreceni szemmel nézve mégis, azt hiszem, a primadonna reprezentatív szerepénél alkatához köze­lebb áll(t) a szubrettek já­tékosabb, változatosabb, di­namikusabb szerepköre. Ami színészileg összetettebb je­lenlétet kíván.)

Mindenesetre Debrecenben szubrett volt, a Margitszige­ten primadonna lett. Ki tud­ja, mit tartogat a nagyvilág?

(Hajdú-bihari Napló, 1985)