Egy férfi és egy nő (Bernard Slade: Jövőre veled, ugyanitt)

 

Férj és feleség (természetesen nem egy­máséi) futó kalandja írói trouvaille-ból nem ér véget a titkos pásztorórával: elha­tározás születik, hogy azon túl minden év­ben, ugyanazon a hétvégén, ugyanabban a szállodában találkoznak egymással. Min­den ötödiket, tehát összesen hat randevút jelenít meg Bernard Slade Jövőre veled, ugyanitt című vígjátéka: újból és újból fel­lángoló szenvedélyeiket, elhidegülésüket, kibékülésüket, egyre széttéphetetlenebb egy­más­ra­utaltságukat.

Afféle "well made play", azaz jól megírt darab Slade-é; pazar színészi játéknak kedvező helyzetekkel, csi­petnyi társadalomrajzzal, késhegynyi pszichoanalízissel, kanálnyi humorral, és maréknyi szexualitással. Sikeres színrevite­le esetén jól töltheti be funkcióját: a fá­radt nézőt kikapcsolja mindennapjainak egyhangúságából és kellemes szórakozást nyújtva hozzájárul erőinek újratermelésé­hez. Társadalmi hasznossága ilyeténképpen nem lebe­csü­lendő.

Ha sikeres a színrevitel.

A Hungária Kamaraszínházban Beke Sándor m. v. rendezésében Jancsó Sarolta és La­man­da László játsszák a kétszemélyes darabot.

A színen zsúfolt, ízléstelen szállodai szo­ba. Az amerikaiak gyógyíthatatlanul kifi­ca­mo­dott esztétikai érzékére vall, hogy har­minc év alatt semmi nem változik benne. Közepén tár­salgásra alkalmas szófa, jobb­ról másfajta tevékenységre hivatott, terje­delmes ágy, balról fehér zongora. Hátul ki­járat az előszobába és a fürdőszobába. Mik­ro univerzum: találkozások, köze­lítések és elválások intim világa, kétszer három je­lenetben, a külső valóság be-beszüremkedő ha­tásaival.

Az első részben az évek gyorsan, a per­cek meglehetős lassúsággal peregnek. A néző megadóan várja, hogy végre színészek is szerepek is találkozzanak, de az ő tü­relmének is van határa. Mesterkélt, kimó­dolt gesztusok, hanglejtések, vontatott expo­zíció, kilúgozott humor, a bútorzathoz ha­sonló ízlésű szexuális utalások – ennek következtében unalmasan gombolyodó cse­lekmény. Kevés jele a színészek otthonos­ságát fokozó rendezői leleményeknek.

A második rész szembetűnő változások jegyében telik el. Látszólag természetelle­nes folyamatnak lehetünk tanúi: a színé­szek időben minél távolabb kerülnek saját életkoruktól, annál hitelesebb, árnyaltabban jellemzett figurákat képesek jelenetről jelenetre megformálni. Lamanda László minden váltásban karakteres (remek maszkja is segít ebben), úgy, hogy ér­zékeltetni tudja a férfi belső fejlődési folyamatát is. Az utolsó két randevún, kimért üzlet­asszonyként, Jancsó Sarolta is partnere ebben. A végére határozottan megemelkedik a játék, s a hatást csak fokozza a szellemes tapsrend (rendezői ötlet!).

Mi történhetett a szünetben?

Semmi különös: elszálltak az évek. Aligha gondolhatunk másra, mint hogy a korbeli tá­volodás jótékony hatással volt a két színészre. Dilemmájuk, ha jól sejtjük, hivatásuk alap­vető pszichológiai konfliktusa: a szereppel azonosuló, illetve azt eljátszó megjelenítésé. Talán nem volt szerencsés a választás, talán nem igazán alkatukra szabottak a szerepek: minden­esetre a korbeli közelség belső azonosulására hiábavalóan késztető görcse béklyóba veri játékosságuk szabadságát s hamissá teszi alakításukat. Életkoruktól (és önmaguktól) egyre távolodva vi­szont fokozatosan oldódik az azonosságkényszer feszültsége és nyílik tér a fesz­telen játék előtt – színészi önmagukhoz is mind közelebb kerülve így. Percről percre maga­biztosabbá, természetesebbé válnak, mígnem létrejön a mozgás otthonossága, ami meg­szünteti a falat színész, szerep és közönség között.

Van azonban az előadásnak egy másik – inkább rendezői felfogásbeli – problémája is. Slade darabja ugyanis, bulvár jellege ellenére, nem nélkülöz bizonyos racionális alapot. A szerző, ha jelzésekre szorítkozva is, igyekszik minden jelenetben a korra jellemző környe­zetbe illeszteni szereplőit. Az amerikai társadalom szélsőségektől sem mentes, nálunk nehe­zen elképzelhető mobilitása motiválja például a feleség radikális társadalmi szerepváltásait, amit Slade enyhe iróniával, tehát kritikával ábrázol. Beke Sándor tükrében ez a környezeti háttér jószerivel csak külsőségeiben jelenik meg, ami az iróniát paródiába fordítja, így oldva, súlytalanítva a konfliktusok valóságos feszültségét (hippi jelenet). Ha nem mindenáron a ko­médiát kereste volna a darabban, s mélyebbre ás az összefüggésekben, megtalálhatta volna a személyes drámákat is a vígjátékban. S ezzel talán arra is magyarázatot adhatott volna, hogy milyen erényei miatt válhatott a Jövőre veled, ugyanitt világsikerré.

Ehhez ugyanis nem elég csak kommersznek lenni.

(Hajdú-bihari Napló, 1984)