Egy operaénekes búcsúzik (Tóth József)

 

A Csokonai Színház évad­záró társulati ülésén sokszor volt alkalmuk összeverődni az efféle igénybevételhez nem szokott tenyereknek; de senkit sem fogadott olyan ováció, mint a nyug­díjba vo­nuló Tóth József operaéne­kest. Talán élete legnagyobb sikerét aratta a hatvanadik évébe lépő, Debrecentől bú­csúzó művész; s lehet-e egy előadó számára – akit a más­fajta megem­lékezések vala­hogy elkerültek – nagyobb elismerés, mint a kollégák ösztönös, áradó rokon­szenve?

Hajnalig tartó, mámoros záró buli hervasztó nyomait viseli magán másnap reggel kilenckor a színészklub, amit beszélgetésünk helyszí­néül javasol. Egy éve nem jártam erre, ezért némi vá­rakozással lépem át a magas küszöböt; de ő olyan ottho­nosan tör utat az egymásra halmozott székek és asztalok között, hogy tiltakozni sincs időm. Nem berzenkedik a takarító néni sem: a régi is­merősnek járó tisztelettel törli le a port asztalunkról, kerít abroszt és hamutartót, s máris jöhet a hagyományos orvosság, a szőr a ku­tyaharapásra.

 „Nem volt az olyan nagy harapás" – kommentálja vendéglátóm az első pohár habzó Kini­zsi után –, „én már éjfél után haza mentem, de hát ugye mégiscsak az utolsó fellépésem volt a színházban. Életemben az 1925-ik."

Nem tudom megállni, hogy vissza ne tereljem a szót a társulati ülésen látott, hallott ünneplésre. Mintha neki sem esne nehezére er­ről beszélni.

„Úgy látszik, nem baj az, ha az ember 25 évet valahol eltölt, s nem olyan rosszul, mint ahogy lehetne. Engem is meglepett a taps, és nem tagadom, jobban esett, mint ha a törzsgárda borítékban 30 ezer lett volna."

Tudom, hogy a távozók vagy jót, vagy semmit nem szoktak mondani, mégis megkérdezem tőle: milyen érzésekkel válik meg Debre­centől? Hamiskásan néz rám a pohár mögül.

„Egy árva szót sem szólha­tok. Fiatalon az ember a Metropolitanbe vágyik, az­tán kóris­taként kezdi. Ettől függetlenül az operairodalom legnagyobb szerepeit énekel­hettem. Elégedett vagyok. Soha nem az elért cél a fon­tos, hanem a megtett út. Elő­ször hét évet énekeltem a Nép­hadsereg Művészegyüt­tesében. Debrecenbe Blum Tamás hívására jöttem ma­gánénekesnek 1957. szeptem­ber 1-én. Október 18-án de­bütáltam Flotow Márta cí­mű operájában. A követke­ző szerepem Sarastro volt a Varázsfuvolában. A negyed­század alatt 70 szerepben énekeltem, a műsortervtől függően kisebb-nagyobb igénybevétellel."

Huszonöt év vonaton, albérletben, színészházban. Tóth József ugyanis tősgyö­keres buda­pesti; oda köti la­kása, családja. Debrecenhez viszont a munkahelye. Nem ő az egyetlen, aki kétlakiságra kényszerül; de az már ritka, hogy ilyen huzamos ideig.

„Egy operaénekes akkor énekes, ha operát énekel va­lahol. Eleinte azért nem köl­töztem Debrecenbe, mert a szüleimet nem akartam ma­gukra hagyni. Meg aztán nem szívesen adja fel az em­ber a pesti illetőséget. Lehe­tett arra gondolni, hogy be­kerülök az Operába. Próbát éne­keltem Lukács Miklós di­rektornál, tetszettem is, de nem tudott státust biztosítani. És inkább kapirgálok kis szemétdombon, mint téblábo­lok a nagy körül. De hát az örökös utazgatásba bele le­het fáradni. És most már szeretnék foglalkozni kilenc­éves lányommal is."

Meggyőzően sorolja az ér­veket.

„Megtanultam addig nyújtózkodni, ameddig a takaróm ér. Két hobbim van, a tenisz és az evezés, de azért nem mondhatnám, hogy unatkoztam Debrecen­ben. Örömömet leltem az ének­lésben, főleg a romanti­kus stílusban éreztem ma­gam otthon. Lehet-e szebben zárni egy pályát, mint Fülöp király megformálásával? Előtte jártam Madridban, az Escorialban meg­néztem az „öreg" sírhelyét. Nagy él­mény volt. De az operán kí­vül foglalkoztattak kisebb prózai sze­repekben is; állító­lag meg lehet érteni, amit mondok. Csak azt sajnálom, hogy Wagner kimaradt az életemből: ez meghaladja a színház lehetőségeit."

El-elkalandozunk a tárgy­tól. Félmondatos kitételek, utalások, anekdoták követ­keznek; im­már oldottabb hangulatban. De hát végig a tárgynál vagyunk. Tóth Jó­zsefnél. A kedélyes, joviális, rokonszenves, immár nyug­díjas operaénekesnél. Aki például a számára legtökéle­tesebb műről, Az ember tra­gédiájáról beszél lelkesen. És arról, hogy az ötvenes években, Ma­dáchot leminősí­tő Szabad Népbeli cikk után indulatosan hívta fel telefo­non Lukács Györgyöt. Azt nem merte megmondani ne­ki, hogy tévesnek tartja ér­tékítéletét; így hát csak azt kifogásolta a kagylóba, hogy Lukács végig a Madáchról írt. A filozófus-esztéta éppen a fürdőkádból szállt ki, s nem tudott megfelelő érvet felhozni a kifogás ellen. S ez, ha nem is az igazi, de mégis­csak elégtétel volt az indula­tos telefonálónak.

Egyre oldottabban folyik a szó, mind gördülékenyebb a társalgás menete. De hát egyszer csak el kell érkez­nünk a lényeghez. Ahhoz, hogy a Debrecenbe magán­énekesként került Tóth Jó­zsef úgy ment nyugdíjba, hogy mind gyakrabban csak másod szereposztásokban lép­hetett a színpadra. Mert a színháznak két basszistája van.

„És két basszista között óhatatlan a rivalizálás. Ami nem is baj. Meg lehet szok­ni a másod­szereposztást is. Nem könnyű, nem egy ál­matlan éjszakámba került. De a mi sportunk nem disz­koszvetés: az egyiknek ez tetszik, a másiknak az. S én nem vagyok nyüzsgős típus. Amúgy Tréfás Gyuri az egyik legjobb barátom, állan­dó teniszpartnerem, hét évig albérlő társam is volt."

Órájára néz, s mentegető­zik, hogy mennie kell; nem gondolta, hogy ilyen sokáig beszél­getünk. Bezárul mö­göttünk a színészklub ajtaja. Odakünn hirtelen eszébe jut egy Thomas Mann- és biblia­idézet. Citálja: „Aki magát megalázza, az felmagasztal­tatik."

Felírom a noteszomba.

(Hajdú-bihari Napló, 1983)