Háztűznéző (Gogol)

 

Megmondom őszintén, nem értem Gogol Háztűznézője­nek előadását a Kölcsey Mű­velődési Központban. Nem ér­tem, miért ezt a darabot mu­tatták be, mi volt vele a szín­ház és a rendező célja.

A tervek szerint az évad vége felé a Revizort vitték volna színre V. Plucseknek, a moszkvai Szatíra Színház főrendezőjének irányításával. Ehelyett a Háztűznézőt lát­hattuk Lé­ner Péter rendezé­sében. Sajnálnivaló csere, mert ez az „egészen valószí­nűtlen történet" nem ér fel a Revizor társadalomkritikájá­nak és szatírájának színvona­láig. Egy leánykérési proce­dúrán keresztül bemutat ugyan néhány jellegzetes orosz típust, kifigurázza a vi­déki hivatalnok és kupec erkölcsöket, de ennél és esetleg a kellemes szórakoztatásnál többet nem nyújt. Ez pedig ma kevés, hiszen legfeljebb az 1820-as évek orosz társadal­mának kutatói számára lehet ér­dekes és fontos az ábrázolt miliő. Ám itt színházról van szó, ezért az előadásnak min­denek­előtt arra kell válaszol­nia, hogy mit akar számunk­ra, most közölni. Ha szóra­koztatni akar, tegye, de úgy, hogy valóban szórakozzunk rajta. Ha viszont „mélyebb" gondolatok kifejtésére vállal­kozik, akkor meg kell terem­tenie azt a logikai rendszert, amiben a „koncepció" művé­szileg hitelesen kibontakoz­hat.

Attól tartok, Léner Péter­nek ez utóbbi lehetett a szán­déka. Nem a darab felől kö­zelített korunkhoz, hanem korunk felől a darabhoz, s mint ilyenkor gyakran meg­esik, csapdába esett: a test levetette a rászabott forma­ruhát. Csúnya szóval: „túl­dimenzionálta" a Háztűzné­zőt; pszi­chologizáló, abszurdoid, tragikus lehetőségeket vélt fölfedezni ott, ahol való­jában egyszerűbb, esendőbb konfliktushelyzetek rejtőz­nek, akármilyen valószínűt­len is a történet. Hiszen bár­mennyire tűnik úgy, hogy az élet „nagy" kérdéseivel vívó­dik a főhős, cselekvéskép­telen­sé­gének motivációit mint­egy idézőjelbe teszi az a tény, hogy mindez egy leánykérés kapcsán éleződik ki. Humo­ros, ám nem filozofikus alap­helyzet; tragikomikus, de nem melodramatikus kibon­takozás: Gogol darabja sza­tíra, s – mint kiderült – nem tűri, ha másnak akar­ják láttatni.

Az ellentmondás leginkább a két főszereplő alakjának ér­telmezésében jelentkezik. Pod­koljoszin (Kóti Árpád) mintha korunk vívódó, dön­tésképtelen, szexuálpatologikus figurákat felvonultató darabjaiból lépett volna a leánykérők közé. Nála is rej­télyesebb azonban barátja, Kocskarjov (Sárközy Zoltán): játékmesteri tüsténkedésének, rohangálásának, szenvelgésé­nek végképp nem lelni értel­mét, magyarázatát. Ráadásul a két színész – bár igen jó pillanataik is vannak – ko­molyan játssza szerepét, szemben a többiek távolság­tartó komédiázásával, s ez végképp összekuszálja az elő­adás gondolati és stiláris szá­lait.

Amúgy a két főszereplő tá­vollétében szabályos komédia zajlik a színen – ehhez ké­pest érthetetlenül lassú tem­póban. A helyzet- és jellem­komikum megannyi lehetősé­gét érvé­nye­sítve mulatságos szituációkat és karaktereket látunk, az átlagosnál jobb alakításokkal, néhány új és több visszaköszönő színészi megoldással, sajnos eseten­ként alacsony szintű tré­fálkozásokkal. A három kérő valóban három jellegzetes típus; cselekedeteik ott válnak hitel­telenné, amikor kudar­cukat felismerve „drámázni" kezdenek. Ez alól csak Csí­kos Sándor a kivétel, aki mértéktartóan, a mozgás, hanghordozás, mimika, gesz­tusok következetes haszná­la­tával teremti meg az előadás legjobb alakítását, a pipogya, szerencsétlen kisebbik kérő fi­guráját. Simor Ottó és Sárosdy Rezső játékában a pon­tos és gondos szerepfelépítés ellenére külsődleges megoldások is érvényesülnek; mindketten ott bicsaklanak ki, amikor – való­szí­nűleg rendezői utasításra – a dia­dalmas jelöltekből kikosara­zott, megtört halandókká kell válniuk.

Az „ellentrió", a nők együt­tese lelkesen kavarja a dolgo­kat és állja a kérők „lehen­gerlő" ostromát. Bessenyei Zsófia nyafka kis menyasszonyjelölt, jól illik a gogoli képbe, bár ezt az arcát már láttuk korábban is. Csáky Magda agilis kerítőnője kissé cigányosra sikeredett, Hege­dűs Erzsi nagynénije pedig az esetek többségében tétlenség­re ítéltetett, bár ezt – az utolsó kitöréstől eltekintve, amikor a Régimódi történet nagyasszonyára emlékeztet – humorral viseli. Szolgaként az orosz típusok számát gya­rapítja még Szabó Ibolya és Zsolnay András.

Talán méltányosabban kel­lett volna bánni az alakítá­sokkal, hiszen, ha az előadás mégis megáll a lábán, azt fő­képpen a színészi „magán­számoknak" köszönheti. Lát­nivaló, hogy a színészek jó kedvvel vesznek részt a pro­dukcióban – s ez már önma­gában is olyan mozzanat, ami enyhíti az előadás gyengéit.

Jánosa Lajos m. v. stilizál­tan rusztikus díszletei több­féle funkció betöltésére al­kalmasak, noha sem a nyitó és záró kép panoptikumszerű szerkezete, sem a ki- és be­tolható szobabelsők ötlete (épp az említett Szatíra Szín­ház szolgált alkalmazására profi példával) nem nevezhe­tő eredetinek. Schäffer Judit m. v. jelmezei stílusosak, jól segítenek körvonalazni vise­lőik jellemét.

„A színház katedra, amely­ről egyszerre nagy tömegek­nek olvassák fel az élet lec­kéjét" – írta egyszer Ny. V. Gogol. Nyilván ő lenne a legkíváncsibb, hogy ebből az elő­adásból milyen tanulságot vonnak le azok a bizonyos tömegek.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)