Operett zászlódíszben (Huszka Jenő: Mária főhadnagy)

 

Idősebb kollégáim úgy tartják, negyven évvel ez­előtt még típusokat kívánt az operett játszás: primadon­nákat, bonvivánokat, szubretteket, táncos komikuso­kat. Idősebb kollégáim, ha ma­napság operetteket néz­nek, zavarban vannak, mert vagy prózai színészeket, vagy opera­éne­keseket lát­nak az operett előadásokon; s mint alkalomadtán bátor­kodnak megjegyezni, a ket­tő nem ugyanaz.

Mivel magamnak nem le­hetnek békebeli operett él­ményeim, hitelt kell adnom tapasztalt kollégáim észre­vételeinek. Annál is inkább, mert operett előadásokon én sem operett színészekkel, ha­nem prózistákkal és operistákkal. találkozom, tisztelet a kivételnek. Amiből szük­ségképpen adódik a követ­keztetés, hogy operettet ját­szani nehéz, sőt szinte le­hetetlen vállalkozás: ha ko­molyan vesszük a műfaj törvényszerűségeit. De miért játszanánk operettet, ha ép­pen azokról nem vennénk tudomást?

Fából vaskarikának tűnik a minősítés: korszerű ope­rett játszás. Operettet nem korszerűen, hanem operettszerűen kell játszani, s min­den akkor lesz korszerű, ha jó. De legyünk őszinték: hány olyan színészről tu­dunk Debrecenben, aki en­nek a követelménynek megfelel? Aki ugyanúgy tud énekelni, mint táncolni, s még színészként is képes jelen lenni a színen? A ma­gam részéről csak kettőt is­merek: Kállay Borit és O. Szabó Istvánt. Huszka Jenő Mária főhadnagy című ope­rettjének azonban 17 sze­replője van, s nem mindet játsszák ők ketten.

Régi, s alapvető dilem­mája a debreceni operett­ előadásoknak, hogy operis­ták és prózisták osztoznak a szerepeken. Ennek zenei szempontból az a konzek­venciája, hogy ha egy operista énekelni kezd, azonnal szánakozni valóvá válnak mellette a prózisták; s ha egy prózista játszani kezd, nevetségessé lesznek mellet­te az operisták. A konfron­tációtól mindkét tábor, de leginkább a közönség szen­ved; s ez alól nem vonhatta ki magát a Mária főhadnagy bemu­tatója sem.

Ha jól meggondoljuk, iga­zán énekelni ebben az elő­adásban egyedül Czakó Má­ria tud. Szépen artikulált áriái, bájos színpadi jelen­léte, finom egyénisége mél­tán szerez megkü­lön­bözte­tett tapsot ennek a sajnála­tosan kevéssé foglalkozta­tott énekesnőnek. A kérdés csak az, kell-e tudni operai szinten énekelni minden operettszínésznek. Mert ha kell, akkor nem ope­rettnek, hanem tragédiának vagyunk részesei ebben az előadás­ban. Ha viszont nem kell, akkor nem szabad az ilyes­fajta szembesítésnek kiten­ni a prózistákat, mert ezt a viszonyítást kép­telenek áll­ni. Pedig lehet, hogy szere­püknek egyébként megfelel­nének.

Mint teszi azt O. Szabó István. Ez a tényleg sokol­dalú, remek színész rendre vezető ereje az operett pro­dukcióknak. Akármit csi­nál, él a színpadon, van atmoszférája, kisugárzása, jól táncol, természetesen mozog, s esetében elfelejt­jük, hogy énekhangja nem operai: mert ala­kításával képes a figyelmet az ének­lés technikai követelményei­ről a szerepformálás színé­szi eszközeire terelni. Lehet, hogy néha kissé könnyedre veszi a figurát (mint itt a cigányos ízek­kel), de vég­eredményben ez is belefér az összképbe: a magával ra­gadó játékba.

Hozzá képest Kállay Bori inkább a par excellence operett színész. Énekhangja az operis­tákhoz képest erőt­lenebb, csiszolatlanabb, a prózistákhoz viszonyítva azonban fényesen cseng. Ugyan változatlanul az a meggyőződésem, hogy a szubrett szerepében mozog a leg­otthonosabban, de be kell látni, hogy a kényszer időnként primadonnát csi­nál a szubrettből. Becsületé­re legyen mondva, ebben is megállja a helyét, ám arról nem a néző tehet, ha szívesebben látja őt ko­rábbi, sikeres szerepköré­ben. Nem beszélve arról, hogy rövid időn belül ez a második nadrágos feladata – színésznő létére.

Utódjaként Raszler Ildikó még kissé mereven mozog a színpadon. Énekhangja annyira mély, hogy tulaj­donképpen nincs is, tánca viszont ígéretesen ritmikus. Az az érzésem, hogy nem igazán alkatára szabott ez a figura, de ezt méltánylan­dó odaadással igyekszik cá­folni.

Leginkább Vókó János az áldozata az opera-próza el­lentétnek. A fiatal színész alkatilag megfelelő a bonviván szerepre, színpadi je­lenléte is otthonosabbá, érettebbé vált az idők so­rán, de ha énekelni kell... Hogy hangja nem tenor, az rendjén van, de ha már ez a kény­szer­helyzet, kaphatott volna annyi rendezői vagy karmesteri segítséget, hogy például mentesüljön a kö­telező szólók alól, és parlandóval hidalja át a hangi hiányosságokat.

Látható még az előadás­ban Melis Gábor, Tunyogi Péter, Lavotta Károly, Kőrössy Anni, Wellmann György, Szabó Ibolya, Vajay Péter, Hajdú Péter, Szilvási István, Ury Tibor, valamint Sz. Kovács Gyula (aki hetvenes éveiben is tiszteletre méltó energiával s nem kis humorérzékkel állja a sarat) és Korcsmáros Jenő (fél gőzzel is mulatságos perceket szerezve). Az énekkart és a megnevezetlen zenekart jól fogta össze Tarnay György (váltótársa Pazar István); nyilván a hangszerelés függvénye, hogy az együttes alkalmanként rezesbandaként szól, elnyomva a vonósok hangját.

A rendező, Kertész Gyula nem lett hűtlen operai múltjához: szereti a szép jelmezeket (Gre­guss Ildikó), a látványos díszleteket (Szabó Ágnes) és a hatásos tablókat; mindazonáltal teret engedett a színészi kedvteléseknek is. Nem tagadhatom, hogy az első felvonás közepétől a második felvonás végéig jól szórakoztam, és sokat nevettem. A harmadik felvonásban erőt vett rajtam az operett előadások végén szokásosan eluralkodó unalom, az eleve elrendeltség érzése. Itt már a rendező sem bízott a matériában: gyertyákat és óriási piros-fehér-zöld zászlót cipelő huszárokat vonultatott fel a finálé hatásosabbá tételére, minden belső logika nélkül. Állítólag ez az egyetlen operett, amely komolyan alapozhat arra, hogy a hazafias érzületeket megpengesse – nem tudom, hogy eme szent dolgok valóban az operett hatáskörébe utalhatók-e. Itt mindenesetre sok lett a jóból – bár ezzel együtt hosszú, sikeres élet ígérkezik a Mária főhadnagy számára.

(Hajdú-bihari Napló, 1985)