Sötét komédia (Peter Shaffer)

 

Szomjúhozzuk a nevetést. Teljesítményre programo­zottan, hajszás feszültségek ritkán oldódó görcseivel élünk; komor arccal, izzadt homlokkal szegezzük tekin­tetünket az előttünk, álló távra – de időnként kell egy kis áramszünet, egy kis lazítás, nehogy a nagy igye­kezetben össze­zavarjuk az irányt, és elvétsük a célt.

Szomjúhozzuk a nevetést. A rádióban kabarét hallga­tunk, a moziban vígjátékot, a tévében krimit nézünk, a színházba operettért és ko­médiáért járunk. Jogunk van a kikapcsolódásra. Kemé­nyen megdolgozunk minden garasért, esténként már ele­günk van a gondokból: fe­ledni, szórakozni, kikapcso­lódni akarunk; élvezni ezt a rövid életet. Jogunk van hoz­zá.

A hét végén színházba me­gyünk. Vígjátékot adnak, a címe Black Comedy. Föl­vesszük az ünneplő ruhát, a büfében iszunk egy rövidet, aztán beülünk a helyünkre. Várunk. Hirtelen sötét lesz. Egy férfi és egy nő beszélget­ni kezdenek a fekete színpa­don. Aztán mást is csinál­nak. Sokáig. Valaki meg­jegyzi mögöttünk: ezt ott­hon rádión is meghallgathat­tuk volna. Nevetünk. Egy­szer csak kigyullad a villany. Látjuk, hogy a férfi és a nő tapogatózik a nagy fényes­ségben, mintha sötétben len­nének, és azt kiabálják, hogy rövidzárlat. Ez tehát játék a sötétben. Világos.

Kiderül: a férfi egy szob­rász, aki milliomost vár műtermébe a vásárlás reményében, a nőt pedig el akarja venni feleségül. Hogy lakályosabbá tegyék a szobát, kölcsönvették a távollevő barát féltve őrzött antik bú­torait. Beállít a szomszédnő, szintén tapogatózik. Aztán a lány apja, ő is nekimegy va­laminek. Derültség. S mit ad isten, a várakozás közben megérkezik a barát, s a ré­mült szobrász kétségbeeset­ten próbálja visszafuvarozni a bútorokat a helyükre. Óriási jelenetek, könnyesre nevetjük magunkat. De ez még nem elég: váratlanul megjelenik a szobrász volt kedvese is; újabb bonyodalmak. Ráadásul feltűnik a vil­lanyszerelő, akit milliomos­nak néznek, majd a millio­mos, akit senki nem néz senkinek. A csalás leleplező­dik, a volt kedves a szobrász fejére olvassa álnokságát: úgy kell annak, aki másnak akar látszani, mint ami. Vi­lágos tanulság. Taps, siker, mi is ütemesen verjük össze tenyerünket. Igazán kel­lemes este volt, bár a végére leesett az előadás. Azért jól szórakoztunk, célunkat elér­tük, mehetünk haza.

Egy hét múlva elővesszük az újságot, benne a kritika. Ha már a kezünkbe került, elolvassuk. Ki írta? Na, ezt ismerjük, ez mindig fanya­log. „Szomjúhozzuk a neve­tést." Ezt átugorjuk. Jön az irodalmi alapvetés. „Peter Shaffer ma Anglia egyik leg­népszerűbb színpadi szerző­je. Ez a darabja szellemes ötletre épülő fekete komédia, amit ha jól adnak elő, kitűnő szórakozást kínál mosolysze­gény korunkban." Ezzel egyetértünk. Lássuk az elő­adást.

A téma ugyan nem ham­leti, de az írói bravúr és technika többet enged sejte­ni egy átlagos vígjátéknál. Sajnos Bohák György rende­ző nem fedezte fel benne ezt az ígéretet. Igaz, hogy a so­rozatos helyzetkomikumokon 19:45 és 19:55 között mi is úgy nevettünk, hogy a könnyünk csorgott, de a kacag­tató rész nem feledtetheti az egész megformálásának hiá­nyosságait. A rendező eleve meseként fogta fel a történe­tet; olyannak, ami nélkülöz minden reális társadalmi hátteret. A szerző jellegzetes angol réteg- és magatartás­típusokat sorakoztat fel, a rendező azonban fogyatéko­sok gyülekezetét formált be­lőlük. Mintha például ná­lunk nem lenne kialakulóban a középosztály. Csak nem úri."  Ez jó párhuzam. Olvas­suk tovább.

És ez a baj. Ezek a sze­mélyek ugyanis nem fogya­tékosak, hanem olyan embe­rek, akik valamely megrög­zött tulajdonságuk és csele­kedetük miatt állandóan ne­vetségessé válnak. Viselkedé­sük álságát csak tetéznie kellene annak, hogy azt hiszik, a sötétben nem látja őket senki." Ez így van. „A ren­dezőnek ezt felmutatva kel­lett volna egységes viszony­rendszert kidolgozni az ala­kok között; ezt elmulasztva, a reális és a bohózati megje­lenítés között inga­dozva szükségszerűen vezetett az út a helyzetektől független, sokszor az ellen dolgozó víg­játéki patronok alkalmazá­sáig. Pedig csak pontosan kellett volna értelmezni a darabot, hiszen a szerző mindent rendkívül aprólékosan meghatározott." Érdekes, nekünk is volt ilyen érzésünk.

Például itt már a sötét­ség első pillanataiban olyan vehemenciával tapogatózik saját lakásában a szobrász, mintha sohasem járt volna benne. Ez a mesterkélt, el­túlzott felpörge­tettség szül aztán egy sor, a jelenetektől idegen megoldást. Itt a nők lépcsőmászás közben riszál­ják a feneküket. Holott lép­csőmászás közben – sötétben – senki nem riszálja a fene­két. Ugyanis: minek?" Ez nagy igazság. elismerjük. „S ezzel, bár a poén látszólag ül, lelepleződik az ötlet külsőleges volta: poén ma­rad a helyzet abszurd reali­tásától idegen csattanó."

Abszurd realitásától ide­gen? Próbáljuk megérteni. De menjünk tovább. „Nem sikerült a szinkronjátékot sem megoldani. A díszlet kellemes, bár elég konven­cionális. A jelmezekben vi­szont akad tévedés. A szerelő ruhája például nyilvánva­lóan szerelőruha. Rá is van írva. De a társaság ezt gyu­fa mellett sem veszi észre." Persze, mert fogyatékosok „A tempóval is baj van, a játék második felére lelassul. És a lényeg." Kíváncsiak vagyunk a lényegre. „A rendező túl komolyan vette a da­rab erkölcsi tanulságát. Rosszul tette: a játék végét ezzel melodrámává formál­ta, aminek az természetesen ellenáll. Mindent összevetve azonban ez az előadás alig­hanem sikerszériát fog meg­élni: aki a könnyed szórako­zást keresi a színházban, bi­zonyára kipihenten megy majd utána haza. S ez sem mellékes.”

Egyáltalán nem mellékes. Fáradozunk eleget egész nap. A kritikus talán nyolc óra alvás után ül be a színház­ba? És a színészek? „Rosta Sándor, ez a derék fiatalem­ber igen tehetséges, most is mindent megtesz. De hát itt egy tutyimutyi, eszelősen ro­hangáló fickót kell alakíta­nia: ki hiszi el erről, hogy szobrász? Kedvesét Muszte Anna kissé felszínesen harsány modorban állítja elénk." Tovább. „Simor Ottó igazán mulatságosan ostoba és merev katonatiszt, de passzivitásra késztetve nem tehet egyebet, mint hogy ököl­be szorítja kezét. A barát viszonya nincs egyértelműen tisztázva a szobrásszal, de Böröndi Tamás igen hatásosan alakítja a feminin lelkületű fiatalurat.'' Azt írja, hogy feminin lelkületű? Így is lehet mondani. „Csoma Judit „lengesége" inkább visszatetszést kelt; ez a sze­rető nem bohém nő, hanem éles karmú bestia, akitől a jó ég mentse meg az ember­fiát. Csáky Magda az alkohol hatása alá karült vén­kisasszonyról fokozatosan hántja le az álszentség hagymarétegeit.” Ez remek hasonlat! „Wellman György beszédes ruhája ellenére is hihető mil­liomos-utánzat; Bán Elemér viszont tényleg igazi millio­mos."

Hát ezzel is megvagyunk. Az biztos, sok igazság van abban, amit a kritikus leírt, de hát ő azért kapja a fize­tését, hogy ezeken gondolkozzon. Mi meg azért fizetünk. hogy jól érezzük ma­gunkat a színházban. Szom­júhozunk, igen. Dolgozunk és szomjúhozunk. És akár­hogy is, ezt az estét vidáman töltöttük el. Mert úgy akar­tuk.

Holnap folytathatjuk a menetelést.

(Hajdú-bihari Napló, 1983)