Tartuffe, a forradalmár (Moliére)

 

Ha jól sejtem, kötelező kö­zépiskolai olvasmány a Tar­tuffe, tehát minden diák utál­ja. Mégis, milyen a művészet! Mire felnőtt rendezővé érik a kamasz, feledi korábbi ellen­szenvét – más­különben alig­ha kerülne oly gyakran szín­padra Moliére örökbecsű mű­ve. Így történt ez most a Cso­konai Színházban is, ahol Vas-Zoltán Iván vendégrendező jó­voltából találkozhatunk az ál­szentség komédiájával.

Ami azt illeti, kemény dió a Tartuffe. Különösen olyan politikai időszakban, amelyik éppen ellentéte a darabban megjelenőnek. Ott a megszi­lárdult hatalom magabiztos gesztusa menti meg Orgont, s leplezi le a csaló Tartuffe-öt – itt a szétesett társadalom rom­jain épül az új rend és világ­kép. Nehéz eset a Tartuffe azért is, mert ha a politikumot lefejtve róla az emberi hiszé­kenység általános képletét rajzoljuk meg benne, magas­rendű, az emberi természet rejtett tulaj­donságait felvillantó színészi játék nélkül ha­mar elveszítheti a néző érdek­lődését.

A kamaraszínházi előadás megkísérli megmutatni az emberit, s megtartani a politi­kumot. Orgon (Korcsmáros Jenő) mint valami bankigazgató, gondterhelten közle­kedik a romlás virá­gainak je­gyeit magán viselő palotájá­ban. Nem a félelmetes hata­lom ő, nem is az elvakult zsar­nok: inkább szeszélyes, de jo­viális családapaként uralko­dik családján. Mániái vannak; most éppen az, hogy Tartuffe-öt ajnározza. Nem véletlen hát, hogy a menedzsertípusú gonosztevő, ez a lesimított ha­jú, puritán öltözetű, fenyege­tően visszafogott magatartású sakkjátékos (Farády István) hideg racionalitással fonhatja hálójába. A gonoszság mérle­gén nincsenek egy súly­cso­portban, az eredmény így előre kiszámítható. A küzdelem tétje elhalványul, s nem képvi­sel ellenpólust Orgon sógora, az intelligensen meggyőző, de nem igazán nagy formátumú Cléante (Várday Zoltán) sem. A játék egy-két ironikusan szellemes jelenet (a gyerekek gúnyolódó tán­ca, Valér és Mariane nyelvöltögető párviada­la) kivételével mérsékelt fan­táziájú olvasattá válik, a szí­nészek játéka a középfajú színmű izgalommentes hiszé­kenység-rajzává egyszerűsö­dik.

A rendezői elgondolás amúgy nyomon követhető, s ez nem más, mint az ideológiai válság és az értékek felbomlá­sának párhuzamos ábrázolá­sa. Ötletes, bár kissé didakti­kus a Lenin-szo­borként funk­cionáló krisztusi emelvény és az adományokat magában fog­laló persely hasz­nálata; és szemléletes, de hasonlókép­pen didaktikus a szobrocska eltávolítása. Mindezen túl azonban a változatlan szín­padkép (a jelmezekkel együtt Pilinyi Márta rokokó-stilizációja) is ludas abban, hogy lemerevedik a játék, a környezet nem árnyalja új információkkal a történetet. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a rendező, érezve a jellemábrázolás gyengéit, a záró képet meghökkentő politikai fordulattal fejeli meg.

Moliére sokat vitatott, szervilis végkifejletében a király küldötte hegyi beszéd kíséretében menti fel Orgont, aki porba omlik az égi kegytől. Itt a hadnagy erőltetetten magasröptű eszme­futtatása végén forradalmárok csapata tódul a színpadra kivágott címerű zászlóval – á la de­cember 22. Érkezésükre Tartuffe kiszabadítja magát a fogdmegek karjaiból, magához ragadja a kék selyemzászlót, és a felkelők élére áll. A kép kimerevedik, Orgon révülten mormolja hálaimáját, amikor a háttérből előbotorkál egy cselédlány, leül a színpad előterébe és né­mán, tanácstalan tekintettel néz szembe a közönséggel. Függöny.

Íme a politika, ha telibe találja a színpadot. Kár érte. Kár, hogy megtudtuk: a rende­ző szemfényvesztésnek tartja azt, ami velünk történik. Olyan színjátéknak, amely­ben mindenki eljátssza a sze­repét, bűnösökből lesznek a zászlóvivők, s az istenadta, jámbor nép rémülten lesi, hogy mi történik vele.

Ismerős ez a gondolatme­net az utóbbi hónapok politi­kai közhelytárából – fájdal­mas, hogy immár a színpadról is ez köszön vissza. És az a legsajnálatosabb, hogy egy művészi alkotást végül a ha­mis aktuálpolitikai értelme­zés miatt kell érvénytelennek tartanunk. Talán többre jut­hatott volna az előadás, ha ab­ban mélyed el erőteljesebben, ami a kiindulópontja volt: Mo­liére színpadi világában.

Említsük meg azért, hogy amíg volt szerepe, üde színként hatott a fakó környezetben Balogh Zsuzsa termé­szet adta, emberi komornája.

(ÚTON, 1990)