Tom Sawyer mint detektív

 

Ki gondolná, hogy ma­napság akkora visszhangja lehet egy alapigazságnak – a jó diadal­mas­kodik, a rossz elnyeri büntetését –, mint amekkora a Tom Sawyer mint detektív előadását fo­gadja? Vagy tévednénk ak­kor, amikor az ember ere­dendő igazságérzetének megnyilatkozását látjuk a hosszan tartó, lelkes taps­ban? Lehet, hogy nem is a darab „üzenetének", hanem a jó­kedvű, kellemes elő­adásnak szól az ünneplés?

Feltehető, hogy valóban tévedés az igazságérzetre hivatkozni. Hiszen – s ezt a gyerekek is hamar meg­tanulják – tudnivaló: az életben, ahogy a mese mondja, győz a jó, és elbu­kik a rossz. Ilyen egyszerű. A mesében. Csakhogy a Tom Sawyer nem csupán mese. Olyannyira nem az, hogy néhány szigorúbb er­kölcsű amerikai iskolában a tiltott olvasmányok közé so­rolják. Mert mese-e az, amiben rablás, gyilkosság, börtön és döglött macska van?

Némely jelekből ítélve a Csokonai Színház maga is bizonytalan legújabb előadá­sának megítélésében. Kis- és nagykamaszoknak címe­zik a produkciót, ami elég­gé tág kategória, lé­vén, hogy egyeseknek életük végéig nem nő be a fejük lágya. Mindenesetre a premieren négy­évesektől az élemedet­tebb korúakig mindenféle korosztály – zömmel per­sze kisiskolások – képvise­lői megtalálhatóak voltak, s hogy senki nem távozott idő előtt a teremből, azt jelzi: mindenkit – termé­szetesen „korosztály-speci­fikusan" – lekötöttek a lá­tottak. Jól érezte magát gyerek, s jól érezte magát – nemcsak gyereke miatt – a felnőtt. Kockázat nél­kül jósolhatunk hosszú si­kerszériát az előadásnak; az igényeket tapasztalva nem is nagyon értjük, hogy a színház miért oly ritkán rukkol elő gyerekeknek szánt produkciókkal.

A darab, mint azt az egyébként meglehetősen szűkszavú műsorfüzetből megtudhatjuk, a Csokonai Színház és a Magyar Tele­vízió együttműködésében készült – de igazságérze­tünk tiltakozik az ellen, hogy ebben lássuk okát an­nak, hogy a társulat legje­lentősebb erőit íly nagy számban vonták be létreho­zásába. Mert ritka nagy ki­vonulásnak lehetünk tanúi: huszonhét színész hajlik meg a képzeletbeli függöny lehulltakor, s ami csak el­vétve gyakorlat, még a je­lentéktelenebb karaktereket is vezető színészek játsszák. Számunkra ez adja az előadás igazi értékét: a sok remek, egyénített figura, a századvég Amerikájának, pontosabban kisvárosi Ame­rikájának érzékletes rajza, a jellegzetes típusok, a tár­sadalmi hierarchia különfé­le rendű-rangú képviselői­nek találóan megformált je­lenléte. S mindjárt itt kell köszönteni az ügyet látható­lag örömmel vállaló színé­szek sokaságát, akik közül sértés nélkül nem is tud­juk, hogy kik hagyhatók említetlenül. Vállalva ennek ódiumát, írjuk ide mégis a legemlékezetesebbek nevét: Csendes László, Kóti Árpád, Sárközy Zoltán, O. Szabó István, Fésűs Tamás, Dánielfy Zsolt, Csoma Judit, Horányi László, Lamanda László, Kiss László, Lengyel István, Melis Gábor, Vajay Péter, Tihanyi Péter.

Tegyük mindjárt hozzá­juk Pilinyi Márta jelmez­tervező nevét is, aki szelle­mes ruháival jelentős mér­tékben hozzájárult a korhű atmoszféra felelevenítésé­hez. Fontos része van a si­kerben S. Nagy Ibolya maszkmesternek is. Kevés­bé tetszettek viszont – mert díszletek marad­tak – Langmár András terrakotta szí­nű díszletei; meglehet, a valahai tévéadásban jobban mu­tatnak majd.

Bűnügyi történetről lévén szó, méltánytalanság volna akár csak egy mondattal is hivat­kozni az események menetére. Nem is árulunk el csak annyit, hogy Tom Sawyer – mint afféle ka­masz Sherlock Holmes – le­leplezi a gyémánttolvajokat, megtalálja a tettest, és ki­menti szeretett Silas bácsi­ját az igazság(talan)szolgáltatás karmaiból. Nem tud­juk, hogy Mark Twain le­gendás hősei – Tom Sa­wyer és Huckleberry Finn – mint regényhősök ma mennyire tartoz­nak a gye­rekek alapvető olvasmány­élményei közé (amire egyébként a kissé túl lendü­letesre sikeredett indítás apellál), de akkor is öröm­mel kell üdvözölnünk a Csokonai Színház vállal­ko­zását, ha ismeretterjesztő szerepet tölt be. Az író mű­veiből Zahora Mária tévé­dramaturg formált életképes színpadi játékot Békés Jó­zsef dramaturg közreműkö­désével. Csak arány­érzékük hagyta el őket néha szer­kesztés közben, mert az el­ső rész csaknem hetvenper­ces, a második alig har­minc, a harmadik pedig nem áll másból, mint egy szok­ványos bírósági tárgyalás­ból. Nem ártott volna az el­ső részben szereplő rabló­kat valamiképpen vissza­hozni a végére (jóllehet ma­napság már nem fontos el­sülnie annak a bizonyos puskának), a középső rész börtönjelenetét pedig kicsit változatosabbra venni, mert ott bizony leül az előadás. Te­le­vízióban, egybefüggően, persze lehet, hogy ezek is másként hatnak.

Gali László humorral, sok geggel, ötlettel rendezte meg az előadást. Játszatja színészeit, s a tömegeket is jól mozgatja. Igazán pompás találmány volt a zenekart jelmezekben az előtérbe ül­tetni; jelenlétük stílusos ke­retet ad a játéknak. A mű­sorlap nem tünteti fel a ze­nészek nevét, ettől függet­lenül jól játszanak; nem rajtuk múlott, hogy a pre­mierben az ének ritmikailag nem mindig volt összhang­ban a kísérettel. A zenét Heilig Gábor komponálta: a country, a blues és a gospel sémáiból kellemes, fülbemá­szó dallamokat szerkesztett, néhány slágergyanúsat is.

Különös, hogy éppen a fő­szereplők játékáról nincs különösebb mondanivalónk. Korcsmá­ros Jenő megadta magát Silas tiszteletes pa­tyolatfehér lelkének: a leg­nehezebb kétségtelenül a jót jól láttatni. Lipcsei Tí­bor mint Tom és Vizi György mint Huck „viszik" a játékot, komé­diáznak, éne­kelnek és táncolnak a kívá­nalmak szerint. Lipcsei a harsányabb, néha kissé eről­tetetten az; Vizi viszont oly­kor túlságosan visszafogott, de így is képesek felidézni Mark Twain kamaszfantasz­táinak szeretnivaló lelki­világát. A gyerekek persze nem törődnek azzal, hogy színészhőseik csupa ismert eszközeikkel igyekeznek szívüket megnyerni: spontán rajon­gással őket jutalmaz­zák a legnagyobb tapssal. Éljenek a győztesek!

(Hajdú-bihari Napló, 1985)