Vastaps: Pilinyi Márta

 

A név aligha ismerős a Csokonai Színház közönsé­ge előtt. Furcsa dolog ez: a színházakban minden a szí­nészek és a rendezők körül forog, s a nagyüzem – mert egy társulat végül is az – többi tagja észrevét­lenül veszi ki részét a pro­dukciókból.

A nézőnek van­nak kedvenc szerzői, ked­venc színészei, és még talán rendezői is, de olyanról még nem hallottam, hogy valaki a kedvenc díszletter­vezője miatt ment el meg­nézni egy előadást. A kri­tikák is jószerint annyival intézik el a díszleteket és jelmezeket, hogy jól avagy rosszul szolgálták az elő­adást.

Az ördögök bemutatóján Pilinyi Márta díszlete az előadás erőssége volt: funkcionálisan pontosan működik, megteremti a da­rab kívánta középkori han­gulatot, kétszintes tagozó­dásával biztosítja az össze­tett mozgás feltételeit, és íz­léssel ötvözi a stilizáltságot az anyagszerűséggel. A le­hetőségeket ismerve nem lehetett könnyű a 16 hely­színt egyetlen kompozíció­ban megje­lenítő teret meg­tervezni: a művelődési köz­pont színháztermében nincs forgószínpad, megold­hatat­lan a nagyobb díszletek mozgatása, így statikusság­ra kárhoztatva kellett a tervezőnőnek kialakítania a színpadi látványt (A pompás jelmezek is az ő munkái.)

Kevesen gondolnák, hogy a jelmezek vagy a díszle­tek létrejöttének csak tize­dét teszi ki a tervezés. Az idő és az energia nagyobb részét a kivitelezés viszi el: a tervezőnek ismernie kell a színházi műhelyeket, a szakembereket és a kapha­tó anyagokat, hiszen csak azzal dolgozhat, ami besze­rezhető. Ezen felül alapo­san kell tudnia a műszaki rajzot és az árakat, hogy a leg­aprólékosabban megha­tározhassa és ellenőrizhesse a technikai kivitelezés rész­leteit. Művész és iparos te­hát egy személyben a ter­vező, és akkor már boldog lehet, ha elképzelései nyolc­van százalékban megvaló­sulnak.

A premier után elége­dettnek láttam Pilinyi Már­tát. Pedig nem volt kicsi a tét: az Ördö­gökkel diplo­mázik a Képzőművészeti Főiskola díszlet- és jelmez­tervező szakán. Úgy gondo­lom, nyugodtan állhat vizs­gáztatói elé. Én minden­esetre magamban jelest adtam neki.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)