Vastaps: Szatmári György

 

Volt királyi követ, bolgár paraszt, gróf, garabonciás, ta­nár, hivatalnok – s most angol katonatiszt és második férj egy háborús „özvegy” oldalán.

(Forrás: Internet)

Vastapsot már több­ször kapott, hol kiugró kabinetalakításokért, hol címszere­pért, ezúttal azonban nem neki bravóz a közönség, s kri­tikánk sem lelkesedett felhőtlenül alakításáért. Mégis róla készül ez a méltatás – látszólag ellent­mon­dásba kevered­ve önmagával.

Az igazság az, hogy vastapsunk Szatmári Györgynek ta­lán nem annyira Frederickért, hanem eddigi jelenéseiért, de leginkább tehetségének ígéretéért szól. Hogy mi a te­hetség, azt persze szinte lehetetlen meghatározni. Szatmá­ri tehetsége eddig mindenesetre színpadi érzé­kenységének, humorának, jellemformáló készségének és sajátos charme-jának sugaraiban villant fel. Stílusa, karaktere volt an­nak, amit játszott, s noha a színpadi létezés rejtelmeivel csak néhány éve ismerkedik, hét „profi” szerep után már van atmoszférája jelenlétének. Figyel­ni kell rá. Figyelni sokoldalúságára, a különböző szerepek álarcai mögött rej­tőzködő egyéni­ségére, a sohasem harsány, inkább vissza­húzódó, az irónia és az érzelgősség, a távolságtartás és az azonosulás végpontjai között egyensúlyozó alkatának rez­düléseire.

Finom, elegáns színész Szatmári György; az a fajta, aki eszközeinek csiszoltságával, a mesterségbeli tudás fölényé­vel formálja meg szerepeit, s nem tartja lényegesnek, hogy sze­mélyiségének fedezetével is hitelesítse azokat. De hisz miért kellene minden színésznek vátesznek is lenni?

Az Imádok férjhez menni Frederickje a maga okkult szokásaiba és viselkedésnormáiba merevedett angol gent­leman: kimért, óvatos, kerüli a kockázatot; valami rendít­hetetlen nyugalommal, és ha kell, önmagát sem kímélő iróniával viseli az élet dolgait. Lelkébe belelátni lehetetlen; talán nincs is lelke, a külső máz talán a semmit takarja. Mindenesetre ügyesen: egészen olybá tűnve, mintha en­nek az angol katonatisztnek lennének gondolatai, mintha reakcióit, megnyilatkozásait az a valami irányítaná, amit szívnek, érzésnek nevezünk. A fiatal színész néhol ugyan kissé passzívan, de ízléssel, igazi angolos humorral és egy­re gazdagodó mozgáskultúrával „hozza” a figurát: a hely­zet- és jellemkomikum megannyi lehetőségével élve állít­ja elénk az eleinte pipogyának tűnő, szabadulásvágyában valójában meglehetősen hatá­rozott férjet, aki humorosabb­nál humorosabb jelenetek után végül is elnyeri jutalmát: a maga ásta verembe esik.

Mert angol hidegvérével sem látta előre, hogy nőkkel ne­héz az élet, de nők nélkül még nehezebb.

(Hajdú-bihari Napló, 1982)