Vendégjáték Nagyváradon

 

Évadját befejezve, június 26-27-én szomszédolni in­dult a Csokonai Színház. Szomszédolni hetven kilomé­terre – Romániába, Nagyvá­radra. Régi szokás ugyanis, hogy a két város tár­sulata rendszeresen vendégszerepel egymás otthonában. A debre­ceniek most Szabó Magda Ré­gimódi történet című darab­ját vitték magukkal mutató­ba.

Földrajzilag akármilyen közel van is a két város egy­máshoz, mégiscsak más volt ez az út, mint a hazai tájelő­adások. Többen először lép­ték át a határt, de az izgalom, a várható fogadtatás miatt érzett kis bizonytalanság az egész társaságra átterjedt. Hozzátartozik ez a színjátszás természetrajzához, hiszen a színészeknek minden előadá­son újra meg kell dolgozni a közönség kegyeiért Pedig, ha valahol, itt előre megjósolha­tó a siker: a magyar darabok iránti felfokozott várakozás, a nézők lépten-nyomon meg­nyilvánuló szeretete garantál­ja ezt.

Mi sem bizonyítja ezt job­ban, minthogy a városban sétálva mindössze két, a ven­dégjáték­ra utaló plakátot lát­tunk, s este mégis zsúfolásig telt ház előtt, forró hangulat­ban játszott a debreceni tár­sulat, úgy, hogy sokan kint ­rekedtek, többen meg állva nézték végig a három és fél­órás előadást. De panaszunk egy szó nem lehetett a hiva­talos fogadtatás ellen sem: megérkezés után a színház első emeletén terülj-terülj asztalka várt, s a formalitá­sok elkerülésével körbejáratott erős cujka (csak így, ma­gyarosan írva) is mindjárt mérsékelte az esetleg estére tartogatott lámpalázat. Régi ismerősök, barátok borultak egymás nyakába; a nagy fel­bolydu­lásban örömkiáltások hangzottak, magától értetődő volt, hogy a Csokonai Színház ide nem eljött, hanem vissza­jött. A látogatás persze még így is eseménynek számít.

Gyors helyszíni szemle: a nyolcszáz személyes, a buda­pesti Vígszínház és a kolozs­vári színház mintájára épí­tett, szinte családias érzetet keltő terem színpada kisebb a Kölcsey Ferenc Művelődési Központénál, s ez megnehe­zíti néhány díszlet elhelyezé­sét. Szerencse, hogy a darab, bár szokatlanul sok szereplőt mozgat, csak kevés, inkább jelzésszerű díszletre szorítko­zik; ez itt most kétségtelenül előny. Aki még nem ismeri, közelebbről is szemrevételezi a játékteret, az öltözőket, be­járókat. Rendezői tanácsok szólnak, majd kis pihenő kö­vetkezik a kezdésig.

A közönség már fél hat táj­ban (itteni idő szerint fél nyolckor) gyülekezni kezd a bejáratnál. Mintha otthon lennénk, magyar beszéd hal­latszik mindenfelől; a hangu­lat oldott, de mégis ünnepé­lyes. Hat órakor még félig üres a színház; nocsak, lepő­dünk meg, nem lesz telt ház? Az aggódás fölösleges, mert tíz perc múlva mindenki a helyén ül, sőt áll; úgy látszik, ezt nem ha­markodják el. Az­tán sötétség, s a kigyulladó színpadi világításban már a dobogón Hegedűs Erzsi és Új­helyi Olga.

Az első, megkönnyebbülést hozó taps Simor Ottó jelenete után csattan fel. A közönség is egyre inkább „belelendül", érdeklődéssel követi a debre­ceni polgárcsalád történetét A figyelem, a reagálásokból ítélve, élénkebb az itthoninál, szinte mindent hangos meg­nyilvánulások fogadnak, ami a színpadon zajlik. Sárvári Győzőt vastaps köszönti meg­jelenésekor; ő az abszolút sztár, nevét valaki tintával aláhúzta a plakátokon, öltö­zője előtt eltorlaszolják a fo­lyosót az autogramkérő, csi­csergő diáklányok. Lám, mit tesz egy tévésorozat! Hason­ló mozgolódás, majd derült taps szól a kis Jablonczay Lenkeként érkező hároméves Fodor Szabolcskának, aki ter­mészetes ártatlansággal viseli el a sikert. Taps a jelenetek végén, s már közben, egy-egy távozás után is: hálás a kö­zönség az alakításokért A végszó pedig egyértelmű si­ker; nem frenetikus, nem tüntető, de szép és meleg si­ker. Az előadásnak érezhe­tően más itt az akusztikája, mint Debrecenben. Tudják ezt a színészek is, s annál na­gyobb megilletődöttséggel jönnek vissza harmadszor vagy negyedszer a színpad­ra.

Az előadás után újra az el­ső emeleti társalgóban, s jó­val felszabadultabban, meg­ismétlődik a délutáni gyakor­lat. Diszkózene szól, mind ke­vesebben tudnak ellenállni a gyors ritmusoknak, különö­sen a tánckar van elemében. Igazi buli alakul, késő éjszakába nyúlóan. Most lehet: másnap, pihenés, városnézés és strandolás következik.

A következő napot ki-ki kedve szerint töltheti. Olvas­mányainkból tudjuk, hogy a századfordulón Nagyvárad pezsgő szellemi központ volt; ma is sok még a látnivaló. Az iszonyú hőségben azonban in­kább hűvösre vágyik az em­ber, megiszunk hát egy kávét Ady egykori törzshelyén. És szerét ejtjük, hogy találkoz­zunk a színház igazgatójával, Mircea Braduval.

A középkorú, energikus mozgású direktor sokáig új­ságíró, a helyi Fáklya főszer­kesztő-helyettese volt Kész­ségesen áll rendelkezésünkre. Ért magyarul, de nem jól be­szél, ezért Kiss Törék Ildikó színésznő segít a fordításban. A nagyváradi Állami Szín­házat két tagozat – a román és a magyar – alkotja, s mint az igazgató elmondja, a két rész jól megfér egymás mellett, a repertoár összeál­lítása is közös alapokon nyugszik. Országos hírű ren­dezők – mint Alexandra Colpacci, Farkas István, Sza­bó József – és színészek például Ion Miinea, Liviu Rozo­rea, Simona Constantinescu, Nicolae Torna, Mircea Constantinescu vagy Varga Vilmos, Gábor József, Miske László, Bányai Irén, Laczó Gusztáv, Szabó Lajos, Kiss Törék Ildikó – dolgoznak a társulatban, akik szép díjakat szereztek országos fesztiválo­kon.

Egy évadban általában hat- hat bemutatót tartanak. Ta­valy többet, az előadóestekkel együtt összesen húszat. A ro­mán tagozat műsorán Pirandello: Ma este rögtönzünk, Moliére: Scapin furfangjai, Euripidész: Rhesos, Psatas: Kis farizeusok, az igazgató, Mircea Bradu: Szív, Sardou: Szókimondó asszonyság, Wilde-Mircea Béres: Nadrág­tartós kísértet és Carragiale: Elveszett levél című műve szerepelt.

A magyar tagozat Szekernyés László: Trón alatt a ki­rály (gyermekjáték), Jon Baiesu: A játék, Csurka Ist­ván: Az idő vasfoga, Székely János: Irgalmas hazugság, Szigligeti Ede: A lelenc, Carragiale – Méhes: Asszony­táncoltató című művét mu­tatta be, Mrozek Tangója pe­dig a jövő évadra húzódott át

A színház fő törekvései kö­zött a hazai darabok bemuta­tását, a színháztörténet jelen­tős műveinek hűséges tolmá­csolását és a színpadi eszkö­zök állandó gyarapítását ne­vezi meg az igazgató. A nyel­vi nehézségeken segítenek enyhíteni közelesen a fejhall­gatók, amiket a nézők hasz­nálhatnak majd. Ez elsősor­ban a román nyelvű lakos­ságnak könnyebbség, hiszen ők kevésbé tudnak magyarul, mint fordítva.

Beszélgetésünk közben megérkezik Farkas István, a magyar tagozat vezetője. Kér­dé­sünkre elmondja, hogy fő feladatuknak a romániai magyar drámairodalom istápolását tartják, amit elsősor­ban ősbemutatókkal kíván­nak szolgálni. Az elmúlt né­hány évben ők mutatták be először Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér, Bajor An­dor: Szürke délután és Szé­kely János: Irgalmas hazug­ságok című darabjait Soha­sem formális bemutatókra törek­szenek, hanem olyan szövegek kiválasztására, ami­hez személyesen is kötődnek. Szeretnék kap­csolataikat szo­rosabbra fonni Bajor Andor­ral, Bálint Tiborral, Kocsis Andrással és Székely János­sal. A társulat gyakran turnézik a székelyföldön, amivel egyfajta missziót is teljesíte­nek.

Társalgásunk alatt meg­kezdődik a második este elő­adása. Hasonló helyzet, mint az előző alkalommal, de ha lehet, még nagyobb a közön­ség. Odabenn már-már tűr­hetetlen a hőség, nagy türe­lem kell elviseléséhez. A da­rab olajozottan pereg, az épület előtt sétálva Gali László igazgató és Lengyel György művészeti vezető már a jövő évad terveit szövögeti. Egyelőre persze még Nagyvá­radon, vendégjátékon va­gyunk. Eddig tudtuk, de most látjuk is, mennyire hasznosak ezek a cserék, amelyeket államközi egyezmények szabályoznak. Mindkét szín­ház vezetőségében megvan a szándék a kapcsolatok továb­bi ápolására; ősszel a magyar tagozat viszonozza a debrece­niek szereplését.

A vastaps ismét jelzi, hogy vége a vendégjátéknak. Gyors öltözködés, mindenki hamar a buszokban terem. Búcsúzás, indulás. A vámmal együtt két óra az út: éjfélkor indultunk, éjfélkor érkezünk.

(Hajdú-bihari Napló, 1979)