A pedagógus mint ember

 

Diplomám arra jogosít, s családom minden lemenő és oldalága is tele van pedagó­gussal, ma­gam mégsem a ta­nári pályát választottam. Pe­dagógusnak lenni sajátos al­kati beállítódást kíván, s én úgy éreztem, hogy nem fele­lek meg ennek a követel­ménynek.

Márpedig lelkeket nem lehet lélektelenül csi­szolni; illetve, mint sok pél­da mutatja, igenis lehet, de ezek számát nem akartam gyarapítani. Mindenesetre azóta is sokat gondolkoztam azon, hogy a nyilvánvaló al­kalmatlanságon túl mi az, ami nem vonzott a pedagó­guspályához, ami nem segí­tett áthidalni a pszichés kü­lönbségeket. Ügy látom, az okok közül első helyre a ta­nári munka kötött, nor­matív jellege kívánkozik.

Emlékszem, harmadéves egyetemista koromban egyszer autóstoppal utaztam Budapestre. Egy művelt kamionos vett fel, s végigbeszélgettük az utat. Beszélgettünk? Amikor meg­tudta, hogy mit tanulok, csak legyintett. Neki ugyan ne papoljak a történelemről - érvelt -, mert a magyar történelmet már annyiszor átírták, hogy csak győzze az ember követni. Én védekez­tem, hogy történelemírásunk most már jó úton halad afelé, hogy tárgyszerű, ár­nyalt képet adjon a múltról, de nem tudtam meggyőzni. Nincs objektív történelem­szemlélet - zárta le a vitát -, minden kor saját optiká­jával látja a múltat; legfel­jebb az egyik kevésbé torzít, mint a másik.

Nem éltem Angliában, így nem tudom, szakmailag mi­lyen értéke van annak, hogy szinte minden iskola más tankönyv és módszer segítsé­gével képezi növendékeit. De hazai eredményeinket ismerve az a véleményem alakult ki, hogy a merev tantervi előírások nem az elmélyülés­re, az önálló kutatásra vagy az önképzésre sarkallják a pedagógusokat, hanem a rep­rodukálás passzív szerepének vállalására késztetik őket. A dolgok ki vannak találva - a pedagógus feladata „mind­össze" annyi, hogy közvetítse őket a tanulókhoz. Ez óha­tatlanul azt a benyomást kel­ti, hogy a dolgoknak csak egyféle leírása lehetséges; márpedig ezt a tan­könyvek, és tananyagok gyakori válto­zása (tökéletesítése?) is rend­re cáfolja. Ebből követ­kező­en oktatásügyünk eddig ke­véssé épített a pedagógusok személyiségére; márpedig ta­nulóegyéniségeket csak ta­náregyéniségek képesek ki­bontakoztatni. Az iskolákból eltűnt a tudós tanár fogalma, sőt néha szinte gyanakvás kíséri azokat, akik a sorból kilógva önálló véleményük­nek adnak hangot egyes kér­désekben. Régen az egyete­mek utánpótlásának jelentős részét a tudós középiskolai tanárok adták; ma erre a forrásra alig számíthat a fel­sőoktatás. Hogy valaki meny­nyire felkészült és tájékozott szaktárgyából, az többnyire lel­kiismeret és magánambí­ció kérdése; de az is tény, hogy ma a pedagóguspályát többnyire nem a társadalom legjobb képességű egyedei választják.

Természetesen igazságta­lanság volna elhallgatni, hogy az utóbbi időben történ­tek válto­zások: a tanároknak nagyobb a lehetőségük a vá­logatásra; a törzsanyag és a kiegészítés ará­nyainak mó­dosítására, s ebben már az egyéni hajlamok is jobban érvényesülhetnek. De a fel­lángoló viták a kedvező fej­lemények ellenére sem hagy­ják eloszlani a kételyt: vajon az az oktatási gyakorlat, amely anyagilag és erkölcsi­leg ennyire becsüli a peda­gógusokat, és ilyen mozgás­teret jelöl ki számukra, mennyiben képes a kor szel­lemi, társadalmi-politikai kö­vetel­ményeinek megfelelő, nyitott, dinamikus gondolko­dású, önálló szemléletű, a vi­lág megisme­rését igénylő ta­nulók felnevelésére?

De van az önállóság, az egyéniség hiányának egy má­sik, hasonlóképpen súlyos követ­kezménye is. Ez pedig a pedagógusok védtelensége, kiszolgáltatottsága. Sok ta­nár ismerősöm panaszkodik: nem lenne semmi bajuk a gyerekekkel és a tanítással, de a tantestületek intrikus, rossz szellemét és a sok ad­minisztrációs terhet nehezen viselik. Tudom, vannak pél­dásan együtt élő, demokrati­kus légkörű tantestületek is, ahol öröm dolgozni, ahol a pedagógus nem másra, ha­nem legjobb képességeinek kamatoztatására fordíthatja energiáit. De sok van azok­ból is, ahol diktatórikus veze­tés, elvtelen érdekviszonyok, áskálódások mételyezik a le­vegőt.

Ennek fő oka ismereteim szerint az, hogy nem érvé­nyesül mindenütt a szelek­tív, belső káderkiválasztás. S ez szükségképpen feszültsé­gekhez vezet a testületekben. Igaz, a kol­lektívának ma már megvan az a joga, hogy szavazással döntsön vezető­jének személyéről. De hol az az ember, aki a felülről ja­vasolt, a társadalmi szerve­zetek által is kellőképpen támo­gatott, s nyilvánvalóan megválasztásra kerülő jelölt ellen emelné fel szavát? Hiszen minden - minősítése, fizetésemelése, jutalmazása - az igazgatótól függ! S ki védi meg az őszinte, szókimondó pedagógust, ha elvi vagy gyakorlati kérdésekben szembekerül vezetőivel? A szakszervezetis talán haj­landó minden esetben élni az ellentmondás jogával? Hiszen ő is az igazgató be­osztottja!

Távol álljon tőlem, hogy bárkit indokolatlanul meg­sértsek, de az az érzésem, semmilyen kollektívában nincs annyi megfélemlített, magába szállt ember, minta tanári testületekben. S min­den jel arra mutat, hogy a kellő érdekvédelem hiánya okozza az autokrata vezetői mód­szerek, s ezzel párhuza­mosan a szervilizmus elural­kodását. Demokratikus, nyílt testületben a problémák azonnal terítékre kerülnek, s a kollektív bölcsesség révén oldódnak meg. Az autokrata vezetői módszer persze lehet kifinomult, csak az eredmény ugyanaz mindig: tisztá­zatlan kapcsolatok, érték­zavarok a tantestületben; vagy számító belenyugvás­sal, vagy önemésztő forron­gással viselve.

Ennek jelentőségét csak akkor tudjuk belátni, ha fel­mérjük: a nemzet jövője a kiművelt emberfők sokasá­gán múlik, s ebben meghatá­rozó szerepe van az oktatás­nak. Ezért nem közömbös, hogy milyen munka folyik a tantestületekben, s ezért alapvető fontosságú a peda­gógus személyiségének je­lenléte, aktív érvényesülése is. Mert csak így érhető el, hogy automatikus szerveze­tek helyett gondolkodó, a je­lenséget értelmezni képes lé­nyek hagyják el az iskolapa­dokat. Olyanok, akik nem csavarjai, hanem mérnökei lesznek a nagy világgé­pezetnek.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)