A távolság ára

 

Panaszkodik a kultúrház-igazgató. Jobban emelkednek az árak, mint a költségvetési keret, s emiatt egyre kevesebb színvonalas rendezvény szervezésére nyílik lehetősége. Hivatása és fizetése szerint neki a kultúrát kellene terjesztenie, de hát a kultúra fo­galma önmagában is mi­nőséget feltételez, s a minőségnek hovatovább megfizethetetlen az ára.

Próbálkozhatna termé­szetesen szoli­dabb, tisztesen középszerű programok (mű­soros estek, kiállítások, hangver­senyek stb.) rendezésével, ám a középszer csak a tájéko­zatlanokat érdekli: kitágult a világ; a film, televízió, tömegkommunikáció meg­nőtt az emberek igénye, s ez mércét szab. Ha a tévé­ben az ország vezető színészeit (in­gyen) láthatják, eszük ágában sincs (drágább pénzért) meg­nézni másod- és harmad vonal­beli művészek alkalmi összeállítását. Töme­geket csak az első vonal vonz, az pedig szin­te elérhetetlen – a kör, úgy tűnik, bezárult.

A kultúrház-igazgató természetesen vidé­ken él, néhány száz kilométerre a főváros­tól. Ha közelebb lakna hozzá, talán nem pa­naszkodna erre, vagy talán nem erre panasz­kodna; így azonban megkeseríti napjait a távolság. Hiszen neki a színvonal így két­szer annyiba kerül, mint ottani kollégájá­nak: a távolsággal egyenlő arányban emel­kedően. Ha valaki kiejti előtte az „útikölt­ség" szót, borsódzni kezd a háta, és lidérceset álmodik. Mert az útiköltség 200 (150? 300?) kilométeren felül már csaknem annyit tesz ki, mint maga a produkció; s könnyen kiszámítható, hogy az adott keretből miként gazdálkodhat a fővárosi és miként a vidéki népművelő. Az állami támogatás ugyanis – az útiköltségekkel ellentétben – nem a fő­várostól való távolság mértéke szerint vál­tozik. Megállapításában szerepet játszik töb­bek között a település lélekszáma, ellátott­sága, s ez földrajzi fekvésétől függetlenül, minden azonos kate­góriájú helységre egy­formán vonatkozik. Csak, mint látjuk, nem éppen egyforma feltételeket teremt számuk­ra: az egyenlőség, céljával ellentétben, egyenlőtlenséget szül; a vidék hátrányos helyzete nemhogy szűnőben volna ebből a szempontból, hanem éppen tovább romlik, pedig a javakat ott is éppen úgy termelik.

Megkérdezhető persze, hogy kultúrház-­igazgatónk miért csak a fővárosi művésze­ket te­kinti a kultúra letéteményeseinek. Nem akadnának a környező váro­sokban, megye­szék­he­lyeken olyan kisugár­zású szellemi központok, olyan kvalitású alkotók, amelyek és akik hasonló értékű produkcióval (előadásokkal, kiállításokkal, hangversenyekkel stb.) tölthetnék be ugyanazt a szerepet? Nem volna egyszerűbb és főleg olcsóbb őket foglalkoztatni az (úti-)költséges fővárosi vendégek helyett?

Megkérdezhetnénk erről a kultúrház-igazgatót, de hát sejthetjük, mit válaszolna. Azt mondaná, hogy a távolság csak látszó­lag kisebb, mert vidékinek is a fővároson keresztül vezet vidékre az útja. Igény, keres­let csak az iránt van, amit oltárra emel és szentesít a tömeg­kommunikáció; még ha a hírnév és népszerűség (mint tudjuk) nem mindig esik is egybe az értékekkel. A kom­munikáció országos hatáskörű fórumai pedig szinte kivétel nélkül a fővárosban székelnek: kikerülni, mellőzni nem lehet őket. S onnan nézve provinciális sira­lomnak látszik az, ami emitt gúzsba köt energiát, kezdeményező­készséget, alkotó kedvet, elapaszt tehetsé­get, érdeklődést. A vidék azonban nem tud­ja onnan nézni saját sorsát és perspektíváit, hiszen itt kel fel és nyugszik le számára a nap. Túlzott óhaj volna, ha azt kívánná, hogy olyan arányban részesüljön a (kulturá­lis) javakból, mint amilyen mértékben hoz­zájárul „előállításukhoz"?

Az óhaj persze csak sóhaj, amely hamar elhal; mert mindenki tudatában van annak, hogy a helyzet történelmileg alakult így. Ám, ha így halad tovább, könnyen meg lehet jósolni, ho­gyan alakul a jövő történelmileg. A kultúrház-igazgató például egészen bizo­nyosan azt jósolná, hogy a javak újraelosz­tásának felülvizsgálata, a demokrácia és a decentralizáció tényleges megteremtése nél­kül nagyon bizonytalannak tűnik a jövőbeli helyzet; s minél jobban késlekednek a szükséges strukturális változtatások, annál in­kább nőnek a távolságok a lehetőségek és a kívánalmak között, aminek beláthatatlanok a következményei. Valószínűleg nem is mondana többet a kultúrház-igazgató, mert úgy vélné, hogy minden további szó már csak variáció volna ugyanarra a témára.

S ugyan mi értelme van a fölös beszéd­nek?

(Hajdú-bihari Napló, 1984)