Búcsú az Egyetemi Élettől

 

Két és fél év után búcsút vesz a laptól az Egyetemi Élet felelős szerkesztője. A távozás alka­lom a mérleg­készítésre, annak számba vevésére, hogy milyenné for­málódott az újság jelenléte idején. A minősítés termé­szetesen az olvasók dolga, a szerkesztő az irányok fel­vázolására szorítkozhat.

Nos, az első hónapok tapogatózó ismerkedése után egyértelművé vált, hogy – részben a megváltozott tár­sadalmi viszonyokból következően – az EÉ az aktív politizálás mellett kötelezte el magát. A háromheten­kénti megjelenés nem tette lehetővé az események kö­vetését, a hírek, információk gyors áramoltatását – ezért nem vállalkozhattunk másra, mint az események mögött rejlő tágabb összefüggések felmutatására és ér­zékeltetésére. Közérzet-lap lett az EÉ az utóbbi idő­ben; az egyetemek, főiskolák progresszív gondolkodású hallgatóinak-oktatóinak nézeteit igyekezett közvetíteni. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy eköz­ben nem tett, nem tehetett eleget egyéb feladatainak: például nem szólt elég konkrétan az egyes intézmé­nyekről, kimaradtak látóköréből a „pozitív" példák, s nem foglalkozott érdem­ben a tudományos kutatással. Ügy is mondhatnánk, hogy sodródtunk az események­kel, a ma­gyarországi politikai élet eseményeivel –, de nem volt ellenünkre, hogy sodortassuk ma­gunkat az árral. Történelmi kényszer – s remény a jövőnek – a túlélt társadalmi rendszer felszá­mo­lása, a demokrati­kus Magyarország megteremtése, s ha a magunk igen szerény eszközeivel ehhez hozzá tudtunk járulni, akkor nem volt hiábavaló a munkánk.

Most azonban végveszélybe került az Egyetemi Élet, s ez nincs összefüggésben a szer­kesztő távozásával. Anyagilag jutott a tönk szélére a vállalkozás: ebben az évben csaknem kétszerese volna a költségvetés annak a 641 ezer forintnak, amit 1963 óta erre a célra folyó­sít a Művelődési Minisztérium. Szegény, a maguk ba­jaival küszködő intézmények a fenntartók, s e pilla­natban kétséges, hogy elő tudják-e teremteni a folya­matos működéshez szükséges összeget. A szándékkal nincs gond, mert Szinte teljes egyetértés van abban, hogy meg kell őrizni az EÉ-t, mint a debreceni felső­oktatási intézmények közös lapját, a debreceni fel­sőoktatás egyfajta szimbólumát. A jó szándék azonban manapság kevés az üdvösséghez, ezért bizottság vizs­gálja, hogy milyen új anyagi források adódnának a fenntartáshoz, s milyen korszerűbb módszerek kínál­koznak a lap előállításához. Higgyük, hogy nem lesz ered­mény­telen fáradozásuk.

Addig is, meg kell állapítanunk, hogy az EÉ történe­tében lezárul egy korszak. A „pangás" hosszú évei után magához térő magyar társadalom a sajtótól is mást vár, mint eddig. Szo­ciológiai terminussal azt mondhat­nánk, hogy az érdekpluralizmusnak a lapstruktúrában is meg kell jelennie; de magyarul jobban hangzik, ha így fogalmazunk: az újság szóljon mindarról, ami az életben történik. Mindenekelőtt az igazságról. Az igaz­ság az, amire ez az ország a legjobban szomjúhozik, aminek kimondása elvezethet a kívánt változásokhoz. Ez kell, hogy legyen az Egyetemi Élet vezérfonala a jö­vőben is; ehhez azonban sűrűbben, akár hetente meg­jelenő, az eseményekről frissen tudósító, a vélemény­cserét dinamikusan közvetítő, moz­gé­kony lapra van szükség. Olyan orgánumra, amely szellemi műhelyként is szolgálná a kva­lifikált értelmiség tájékoztatását, amely elemez, értelmez, tagad és állít demokratikus külde­tésének megfelelően.

Most, a korszakváltáskor volna lehetőség arra, hogy a debreceni felsőoktatás komoly, életteli fórumot te­remtsen magának – ehhez azonban az kell, hogy az intézmények valóban akarják ezt a váltást, hogy tevő­legesen is kiálljanak az EÉ ügye mellett. Akár úgy, hogy a diákság kezébe adják a lapot. Látnivaló, hogy itt nem az Egyetemi Életről van szó, hanem a nyilvá­nosság, a demokrácia a tét. Ami csak legutolsó sorban anyagiak kérdése.

Ilyen gondolatokkal búcsúzik most, 1989 januárjá­ban a laptól a szerkesztő, S ha vé­ge­zetül szabad egy személyes megjegyzést tenni, akkor az úgy szól, hogy számára nem csupán munkahely volt az EÉ, hanem valaminek a képviselete. Innen indult annak idején ő is, s ide tért vissza átmeneti időre. Jó kollégákat, sőt barátokat talált a diákmunkatársi gárdában, ismét egyetemistának, érezhette magát közöttük. Véget kel­lett, hogy érjen ez az időszak is – köszönet nekik érte.

(Egyetemi Élet, 1989)