Az ezredvég ritmusa

 

Különös címmel – 2000 éjszaka meséi, avagy Vegyük föl az évezred vége felé rohanó világ ritmusát – indult sorozat a Petőfi Más-sáv mű­sorblokkjában, amelynek múlt csütörtökön az ötödik adását hallhattuk. A Seres Tamás szer­kesztette műsor mindenekelőtt azzal tűnt ki, hogy nem annak a tizenöt-húsz elemzőnek a valamelyike kapott szót benne,, akik a Magyar Rádió kulturális hetilapjának nevezett Gondo­lat-jel és megannyi más összeállítás készítői szá­mára az alfát és az omegát, a hallgatónak meg a belterjes egyféleség unalmát jelentik, ha­nem üdítő változatosságként olyan tudósok fejthették ki benne gondolataikat, akik ideo­lógia­mentesen viszonyulnak kutatásaik tárgyá­hoz. Az értelmiségnek szóló, de nem tudálé­koskodó műsornak látszott a 2000 éjszaka, amely két izgalmas beszélgetésben érintette a közelgő XXI. század néhány kérdését.

Aranykor beköszöntét jósolja a következő évtizedekre két amerikai közgazdász, akik a végbemenő technikai változások, a nyitottság új szellemének elterjedését érzékelve soha nem látott fejlődést jósolnak az emberiségnek. A ki­hívás tényét megerősítette a műsorban meg­szólaltatott Inotai András, a Világgazdasági Ku­tatóintézet igazgatója is, aki a politikai rend­szer korszakváltásával kapcsolatban kifejtette, hogy a jövő század a tudás és a nem tudás el­lentétére épül majd, amelyben csak azok a tár­sadalmak lesznek képesek helyzetüket meg­erősíteni, amelyek lépést tartanak az informa­tikai forradalommal. E tekintetben véleménye szerint az ázsiai és kelet-európai posztkommu­nista országok előnyben vannak a megmere­vedett nyugat-európai társadalmakkal szem­ben, mert a változás kényszere miatt könnyebben megfelelnek az új kihívásoknak.

Vajon a magyar társadalmat mentálhigiénés állapota alkalmassá teszi-e a felzárkózásra? Kopp Mária, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartáskutató Intézetének igaz­gatója széles körű vizsgálat eredményeit összegezve jelentette ki, hogy az ország egész­ségi állapotának romlása az utóbbi évtizedben végbement polarizálódás következménye. A leszakadt rétegeknek rossz a közérzete, ami ki­hat egészségi állapotukra is. Az iskolázottság, a tanultság a legfontosabb egészségmegőrző tényező, ezért érezhetik magukat jobban a ta­nítók, tanárok a náluk kedvezőbb anyagi hely­zetben lévő segédmunkásoknál. Meglepő, hogy a lelkileg legegészségesebbek az okkal sokat panaszkodó kisvállalkozók. A tudós sze­rint a magyar nép korántsem annyira pesszi­mista, amint azt egyes közvélemény-kutatások jelezték. Ellenkezőleg, honfitársainkat nagyfo­kú teljesítményorientáció jellemzi; ismert vicc, hogy a magyar a külföldi után lép be a forgó­ajtóba, de előtte lép ki belőle.

Abban az eset­ben – tegyük hozzá –, ha működik a forgóajtó.

(Hajdú-bihari Napló, 1998)