Igen. Nem

 

Politikai és szakmai körökben jó ideje folyik a vita Magyarország NATO-csatlakozásának kérdéséről, a közvéleményt azonban mint­ha kevéssé foglalkoztatná a nyugati orszá­gok hat hét múlva esedékes madridi csúcsán várható – okkal mondható, hogy történel­mi jelentőségű – döntés. A Gallup-intézet nemrégiben felmérést végzett, amelyből ugyan kitűnt, hogy a véle­ményt nyilvánítot­tak kétharmada támogatja a csatlakozást, de mivel jelentős volt a nem nyilatkozók ará­nya, ez a mutató nem tekinthető pontos elő­rejelzésnek.

Aggasztó, hogy a politikával szembeni ál­talános apátia ilyen nagy horderejű témában sem igazán képes megmozgatni a polgáro­kat, ezért volt hasznos a Kossuth rádió Mér­leg című mű­sorának múlt csütörtöki adása, amelyben érvek és ellenérvek ütköztek a csatlakozásról. A képletes szorító piros sarkában Csapody Tamás, a pacifista Alba Kör szóvivő­je ült, tisz­tázandó kérdéseket vetett fel Lőrincz Kálmán nyugalmazott hadseregpa­rancsnok, a zöld sarokban pedig egymást erősítve érvelt a kormány és az ellenzék képviselője, Iklódy Gábor, a Külügyminiszté­rium főosztályvezetője és Wachsler Tamás, a Fidesz szószólója.

Milyen érvek szólnak a csatlakozás ellen? Mindenekelőtt az, hogy a NATO bővítése megosztja Európát, új vasfüggönyt húz a fej­lett, nyugati régió és az elmaradottabb, konflik­tusokkal terhelt keleti perem közé, nem oldja meg a nemzetiségi és kisebbségi problémákat, fokozza a fegyverkezést és ko­moly ökológiai veszélyekkel is jár. A csatlakozás mellett állók arra hivatkoz­tak, hogy Magyarországnak ötszáz vagy ta­lán ezer év óta először adatik meg az a tör­ténelmi esély, hogy a győztesek, a bizton­ságot, a prosperitást kínáló országok közé ke­rüljön, ami nem csupán katonai és bizton­ságpolitikai, hanem összeurópai integrációs kérdés. Közvetlen fegyveres fenyegetés ugyan nem veszélyeztet bennünket, de a térség ál­talános bizonytalansága miatt sok a kiszá­míthatatlansági elem. A csatlakozás nem ke­rül pénzbe, a magyar hadsereg úgyis re­formra szorul, a saját hadsereg fenntartásá­nál pedig olcsóbb a közös védelem.

Amint azt Lőrincz Kálmán megfogalmaz­ta, rajtunk is sok múlik: kimunkált nemzeti ka­tonapolitika és átgondolt csatlakozási stra­tégia révén esélyünk van arra, hogy ne ado­má­nyo­zottként, hanem szuverén döntésho­zóként váljunk a fejlett országok védelmi kö­zösségének tagjává. S jóllehet a népszavazás lebonyolítása még kétséges, nem árt, ha ez a terv elnyeri a magyar lakosság többségé­nek támogatását.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)