Jó emberek

 

A Magyar Rádióban ritkán jut egy óra mű­soridő fővároson kívüli személyiségeknek. Az üdítő (és tegyük hozzá, óhatatlan) kivé­telt a (nép)zenei szerkesztőség programjai kínálják, mert­hogy ebben a témában vi­szonylag kevés terem a pesti flaszteren. Ezért hallottuk örömmel vasárnap délután a Bartók-adó Hagyomány és életmód című összeállításában a debreceni Joób Árpád és felesége, Mária nevét. A házaspárról aligha kell itt részletesen szólnunk, hiszen életük és tevékenységük jól ismert azok előtt, akik Debrecen és Hajdú-Bihar megye kulturális életében jártasak. Tudható, hogy munkássá­guk összefonódik a zene előadásával, szer­ve­zé­sével, közvetítésével és tanításával; hogy hosszú éveket töltöttek Finnországban zeneta­ní­tással, hogy a feleség a zongorata­nítást felcserélte a fordítással, hogy a férj év­tizeden át járta az országot és a világot a Dé­libáb népzenei együttes élén, s hogy most a Debreceni Kodály Kórus igazgatójaként hi­vatásos kórus életét irányítja.

Mondom, mindezt sokan tudják, tudhat­ják; nekik a műsor kevés újdonsággal szol­gált. Az összeállítás más miatt lett tanulsá­gos. Ékes példája volt ugyanis a Magyar Rá­dióban jelen lévő gyakorlatnak, amely két­fajta riportalanyt ismer: a jó embert és a rossz embert. E képletben a jó ember legfőbb tulajdonsága az, hogy jót cselekszik vagy gondol a köz, az ország javára tevékenyke­dik megszállottan, áldozatokat nem kímél­ve. A jó ember okos, művelt, szerény, és olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilye­nekkel mások nem. A jó ember múltján, je­lenén, jövőjén tűhegynyi folt sincs; ha akad­tak is nehézségei, azokat a környezet értet­lensége okozta, de leküzdésük története még felemelőbbé teszi a róla kialakuló képet. A máskor vérengző ri­porterek meghatottan ül­nek le a jó emberrel beszélgetni, és minden igyekezetükkel azon van­nak, hogy kérdése­ik nyomán a partnerről bebizonyosodjon, megfelel a jóemberség is­mér­vei­nek. Nem tudni, miért, de az elmúlt három évben úgy megszaporodtak a jó emberek a rá­dióban, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni.

Kevés unalmasabb műsor van, mint a jó emberekről készített hangzó emlékművek. A Joób házaspár hallhatóan kényelmetle­nül érezte magát a Máder László kérdései ál­tal teremtett politúrozott világban. Vissza­fogott szavaikból érződött, hogy ők nem transzparensek, hanem emberi lények, meg­annyi képességgel, erőfeszítéssel, sikerrel – és ne adj' isten, gyengeséggel, nehézséggel, kudarccal. Ebben a műsortípusban azonban ennek a dimenziónak nincs helye, holott bi­zonyosan gazdagabbak lettünk volna né­hány tapasztalattal, ha az emberről hallunk – jelző nélkül.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)