Magyar BBC

 

Nem jósolunk hosszú életet Hajdú Istvánnak, a Magyar Rádió újonnan kinevezett el­nökének. A közszolgálati médium vezetője ugyanis nem mást akar, mint közszol­gálativá – azaz párt­semleges­sé – tenni az irányítása alá rendelt intézményt. Életve­szélyes ötlet, nagyon sokak édekeit sérti, előre jelezhető a bukása.

Volt idő, a rendszerválto­zás táján, amikor az elektro­nikus médiában meglehető­sen sok szó esett a BBC etikai kódexéről. Néhány évvel ké­sőbb, 1993-ban Szente Péter, az angol rá­dió magyar adásá­nak akkori vezetője – ma a magyar kormány képviselője európai média­ügyekben – Londonban elmesélte e sorok írójának, hogy a magyar rádió­sok meghívták, tart­son is­mertetést a sokat emlegetett, modellként alkalmazni kí­vánt szabályozásról. Ő el­mondta hallgatóságának: a kódex sarkalatos pontja, hogy a politikai pártok a vá­lasztásokon szerzett szavaza­taik arányában részesülnek a BBC műsoridejéből. Fölállt erre Farkas Zoltán – ma a 16 óra felelős szerkesztője –, és kijelentette: akkor nálunk so­ha nem lesz érvényes a BBC-kódex.

Ez, mint említettem, az Antall-kormány (a „kis átkos", ahogyan ma balközép körökben emlegetik) ideje alatt történt, s azóta sok víz lefolyt a Danubiuson. Ha akkor nem volt érdeke neve­zett rádiósnak és társainak a tárgyszerű, el nem kötelezett etikai mérce alkalmazása, vajon mi motiválná őket most, az abszolút médiaha­talom birtokában? Talán csak nem a köz szolgálatá­nak elemi vágya?

Hajdú István pontosan látja, hol futott zátonyra a magyar közszolgálatiság ha­jója: ott, ahol az egyik elfo­gultsággal szemben (Híradó, A hét) másik elfogultságot (Egyenleg) állí­tottak, azt re­mélvén, hogy a végered­ményt tekintve egyensúlyba billen a bárka. Óriási tévedés volt, a jármű léket kapott, és elsüllyedt. Pontosabban a kormányváltással kiiktató­dott a jobb­közép érzelmű új­ságírók maroknyi csoportja, s a fedélzetet megszállta a bal­közép érzületű toll-, mikro­fon-és köpönyegforgatók se­rege. A rádióelnök keresztes hadjárata ezért ígérkezik kilá­tástalannak, hiszen ahol min­denki – riportertől a szerkesz­tőn át az adásvezetőig – egy irányba elfogult, vajon ki és milyen módon szavatolhatja a műsorokon belüli semle­gességet és kiegyensúlyozott­ságot? Ráadásul úgy, hogy nemcsak a munkatársak, ha­nem a hatalom is ellenérde­kelt a program célkitűzései­nek megvalósításában!

Az új elnöknek, ha komo­lyan veszi feladatát, mégsem marad más választása, mint küz­delemre kelni a közszol­gálati rádió létrehozásáért, a demokratikus politikai kul­túra megte­rem­téséért. Előre látszik a csata kimenetele, de mennyivel hősiesebb vállal­kozás ez, mint ágyban, pár­nák közt halni meg!

(Hajdú–Bihari Nap, 1996)