NATO-ba, sej!

 

Nagy játszmák zajlottak a múlt héten a ma­gyar politikában a NATO-csatlakozás és a föld­kér­dés dolgában. A Parlamentben majd­nem kisült a feszültség, a kormány és az el­lenzék kard ki kard szállt harcba álláspont­jáért, a közvélemény meggyőzéséért. Ilyen kiélezett helyzetekben megnő a közvetítő média szerepe; mint folyadékban a lakmusz­papír elváltozása, úgy mutat­kozik meg, hogy vajon a törvényben meghatározott sok­oldalúság, tárgyszerűség és pártat­lanság je­gyében látják-e el feladataikat. A tét nagy, hiszen jó fél év múlva az urnák elé járul az ország lakossága.

Nos, nem oszlottak el azok aggodalmai, akik úgy érzik, hogy a Magyar Rádió hall­gatói még mindig nem a teljes bizalom je­gyében ülhetnek le készülékük elé. Az elekt­ronikus médiában a kormány és az ellenzék szerepéről olyasfajta kép van kialakulóban, amely az előbbit a hatalom eredendő leté­teményesének, kezdeményező tekintélynek, az utóbbit szükséges rossznak, akadékosko­dó kerékkötőnek állítja be. A Petőfi rádió éj­szaka negyed tizenkettőtől éjfélig tartó Ennyi! című műsorában Fiala László szomba­ton Kovács László külügyminisztert faggat­ta – nem gyermekkoráról, kedvenc fogkré­méről, olvasási szokásairól, netán az ország külkapcsolatairól, hanem a hét belpolitikai eseményeiről. Az MSZP elnökségének tag­ja negyvenöt percen át ismételhette el mind­azt, amit a hét folyamán több tucat újság­írónak több tucatszor elmondott a NATO-csatlakozás és a földkérdés kormánypárti megítéléséről és arról, hogyan igyekszik meghiúsítani az ellenzék önös pártérdekek­ből és választási szempontokból a kormány nemes, a haza érdekeit szolgáló kezdemé­nyezéseit. Más hang nem hallatszott.

Miért veszélyesek az efféle műsorszer­kesztési eljárások? Azért, mert a parlamen­táris demokráciában a politikának ugyan­úgy része az ellenzék, mint a kormány: a kettő feltételezi és kiegészíti egymást, mint a yang és a ying, mint Ádám és Lucifer. A parlamenti váltógazdálkodásban az ellenzék minősíti a kormány döntéseit, ellensúlyoz­za a hatalmi koncentrációt, és képviseli a vá­lasztáson kisebbségben maradtak érdekeit. Az a szándék, amelyik minden dolog meg­fellebbezhetetlen eredőjeként a hatalom bir­toklóit tünteti fel, meghamisítja a demokrá­cia alapelveit, és csorbítja azok érvényesü­lését. A rendszerváltozás után hét évvel ez már aligha tudható be a korábbi évtizedek­ben kialakult szervilizmusnak. Érdeklődés­re tarthatna számot az a műsor, amelyik azt vizsgálná, vajon e gyakorlat folytatói elfe­ledkeznek-e arról, hogy a ma kormányából a jövő ellenzéke lehet, avagy ennek tudatá­ban teszik, amit tesznek.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)