Nyelvelés

 

A nyelvfronton most megint helyzet van, a szép magyar beszéd védelmezői keresztes há­borút hirdettek a nyelv tisztaságának megőr­zéséért. A határok megnyitása óta lávafolyóként árad be a sok idegen, elsősorban an­golszász szó, hovatovább nem találni ma­gyar feliratokat az utcákon – hangzik az ér­velés, amely a törvény szigorúbb fellépését követeli. Másfelől viszont akadnak nyelvé­szek, írók, tollforgatók, akik a nyelvet olyan rugalmas, élő szervezetnek te­kintik, amely a maga természetes védekező mechanizmusai révén hasonítja a beépíthetőt, és kiveti magá­ból az idegen testet, következésképpen nin­csen ok az aggodalomra. A Gondolat-jel cí­mű kulturális magazin a magyar nyelv hete alkalmából megszólaltatta Parti Nagy Lajos írót, akinek liberális gondolatmenete arra késztette Mesterházi Márton rádiós drama­turgot, hogy levélben fejtse ki nézeteit a mű­sor szerkesztőinek, akik a vasárnapi adásban szót adtak a kollégának.

A dramaturg az az ember, aki mások szö­vegeivel bánik, így kellő távolságból, saját szűrőjén keresztül találkozik a nyelvi és sti­lisztikai jelenségekkel. Mesterházi, miközben el­ismerte Parti Nagy érvelésének logikáját, hangot adott meggyőződésének, hogy a külső hatá­soknak korábban nem ismert mértékben kitett nyelvünk gondosabb bánásmódot igé­nyelne a hivatásos nyelvművelők, tehát a szerkesztők és a hivatásos szónokok, azaz a politikusok ré­széről. Ez nem kívánna külö­nösebb kampányt vagy akciózást, pusztán ér­vényesíteni kellene a szakmai követelménye­ket. Sok múlik ugyanis a könyvkiadók, lap­szerkesztőségek, rádiós és televíziós műhe­lyek illetékes munkatársain, akik bizony nem mindig állnak a helyzet ma­gaslatán. Pedig nem kötelező szerkesztőként dolgoznia an­nak, akinek ehhez nincs meg a nyelvi kultú­rája, és nem kötelező mikrofont vennie a ke­zébe annak, aki hadilábon áll a ma­gyar prozódiával. Vagy komolyan veszik feladatu­kat ezek az intézmények, vagy lemond­ha­tunk arról, hogy a nyelv ápolásában oly fon­tos elektronikus média mintaként szolgáljon.

Még rosszabb a helyzet a politikusok ese­tében, akiknek egy része a pártállami frazeo­lógián nevelkedett, ami mai szóhasználatukat is meghatározza, másik részük pedig civilként került a pályára. A demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban felkészítik, külön retorikai képzésnek vetik alá azokat, akik gyakran a nyilvánosság elé állnak, ebbéli jár­tasságuk politikai kvalitá­saik értékmérője is. Az ismert történelmi okok miatt mi még messze vagyunk a közéleti kul­turáltság eme fokától, s csak reménykedhe­tünk abban, hogy amíg azt elérjük, nyelvünk képes megvédeni magát a nyilvánosság sze­replőinek folyamatos inzul­tusaival szemben.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)