Vidéki savanyú

 

Sokan féltik az irodalmat az elektronikus mé­diumok térhódításától – okkal, ok nélkül. Ha ar­ra gondolunk, hogy a Magyar Rádió hányféle irodalmi műsort kínál a hallgatóknak, kevésbé látunk alapot az aggodalomra. A szombat dél­utáni, erre rendszeresített irodalmi Újságon kívül ott van a hétköznapokon elhangzó, versmondó Első Közlés és/vagy Irodalmi Figyelő, nem be­szélve a különböző műsorokban, magazinok­ban sugárzott irodalmi vonatkozású közlések­ről. Valószínűleg az téveszt meg egyeseket, hogy a korábbi rendszer erőltetett művészet­pártoló kurzusához képest valóban kevesebb a kultúrá­ra fordított idő – de talán nem történik más, mint hogy a dolgok a megfelelő helyre kerülnek.

A múlt héten egyébként debreceni vonatkozással is szolgált az Irodalmi Figyelő: kedden a város folyóirat- és könyvkiadásáról készített riportot hallhattuk Antall István összeállí­tásában. Néha olyan érzésünk támad, mintha ez a régió csak az innen elszármazottaknak volna ügye, s ha ők nem tüntetnék ki érdeklődésükkel volt pátriá­jukat, a kutya nem ejtene szót az országnak er­ről a szegletéről.

Van, aki megy, s van, aki jön. Vértessy Sán­dor személyében, aki Hajdúszoboszlóra költö­zött, új szószólója akadt ennek a vidéknek. A nyugdíjas riporter egyre több témát talál itt magának, szombat éjszaka a Petőfin ismét deb­receni összeállítás gazdájaként jelentkezett. Ilyentájt persze már a villamosvezető is aluszik, és a hivatásos rádióhallgatónak is akad egyéb dolga, mint hogy éjféltől hajnal négyig a hangszóró előtt kókadozzon. A műsorba egyébként az orvostudományi egyetem veze­tő professzorai voltak hivatalosak. Vértessy Sándor azon rádiósok közé tartozik, akik ud­variasan és rokonszenvvel közelítenek kivá­lasztott riport­ala­nyaikhoz, a megértésnek ez a jó szándéka azonban néha akadálya a pengésebb kérdésfel­te­vésnek. Minden tisztelet megilleti azokat, akik életüket embertársaik egészségének megőrzé­sére teszik fel, de hát, fájdalom, közülük sem mindenki a mennyor­szágban végzi, amely problematika aligha kap­hat helyet az ilyen jellegű műsorokban.

India kicsit messze esik Debrecentől, de nem lehetünk annyira provinciálisak, hogy látó­kö­rünkből kirekesszük a nagyvilág dolgait. A tá­voli országban megint „helyzet" van – tudhat­tuk meg a Kossuth vasárnap délelőtti nemzet­közi magazinjából a média másik nyugdíjasá­tól, Kalmár Györgytől. A szakértő a távoli or­szágban a választás előtt kialakult állapotok­kal kapcsolatban azt találta mondani, ha a „na­cionalista" pártok győznek, könnyen előfordul­hat, hogy a nemzetközi tőke kivonul az ország­ból. Kéne már valaki, aki szólna ennek az idő­södő férfiúnak, hogy a „national" fordítása ma­gyarul „nemzeti", ami nem azonos a naciona­listával, sem a fasisztával, sem Indiában, sem a világ egyéb részein, beleértve a Kárpát-me­dencét. Negyven éven át a „nacionaliz­mussal" tartották sakkban ezt az országot, épp ideje volna, hogy a rádió külpolitikai szóhasz­nálatában is megtörténjen a rendszerváltozás.

(Hajdú-bihari Napló, 1998)